27 november 2008

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht; tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Vergadering Platform VVVO op donderdag 27 november 2008

Gasten: Theo Bergen en Erik Bolhuis van de VELON (lerarenopleiders)

18.00 uur: wandelgangen en broodjes

 1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda.
 2. 18.35 uur: Toelichting door Theo Bergen en Erik Bolhuis op de mogelijkheden tot samenwerking tussen de VELON en de vakinhoudelijke verenigingen.
 3. 19.15 uur: De Kwaliteitsagenda VO; aanvragen voor 2008 en 2009 en de commissie onder voorzitterschap van Joop van der Schee; beslispunt: akkoord met de commissie?
 4. 19.30 uur: Beroepsregistratie; beslispunt: zijn nadere eigen initiatieven nu noodzakelijk?
 5. 19.40 uur: Samenstelling bestuur; beslispunt: herverkiezing van René van de Kraats als bestuurslid van het Platform.
 6. 19.50 uur: Begroting; beslispunt: subsidieaanvraag bij het ministerie van OCW.
 7. 20.00 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 18 september 2008.
 8. 20.10 uur: Raad van advies van het Cito. beslispunt: Wie voor te dragen?
 9. 20.15 uur: Tweede correctie; reacties op de brief aan de onderwijscommissie van de Kamer.
 10. 20.20 uur: Wetsbehandeling College voor Examens.
 11. 20.30 uur: Onderbouw VO – monitor
 12. 20.40 uur: Digitalisering van leermiddelen
 13. 20.45 uur: PR-actie vmbo
 14. 20.50 uur: Mededelingen
  Informatie over LPBO: zie de bijgaande notitie
 15. 20.45 uur: Ingekomen stukken
 16. 20.55 uur: Rondvraag en Sluiting.

Mails die tussentijds werden verzonden:

 • Bericht over veldaanvragen SLO (19 september)
 • Werving deelnemers werkveldconferentie LPBO (19 september)
 • Documenten van dhr. Hans Hensen in verband met open leermiddelen (20 september)
 • Werving deelnemers werkveldconferentie LPBO (24 september)
 • Materiaal voor de Onderbouwmanifestatie (29 september)
 • Oproepen in verband met de Kwaliteitsagenda (3 oktober)
 • Opzetje projecten VECON in het kader van de Kwaliteitsagenda VO (5 oktober).
 • Samenvatting Kwaliteitsagenda VO (6 oktober)
 • Verslag overleg resonansgroep Onderbouw VO 25 september 2008 (8 oktober)
 • Brief over het College voor Examens (9 oktober)
 • Notulen van de bestuursvergadering van SBL van 26 september (13 oktober)
 • Conferentie Krachtig Meesterschap (15 oktober)
 • Informatie vanuit het Europees Platform (16 oktober)
 • Brief met gegevens over de correctietijd (23 oktober)
 • Brief van de staatssecretaris inzake de examinering in het voortgezet onderwijs (24 oktober)
 • Meldpunt gratis leermiddelen (29 oktober)