Nieuwsberichten

PLATFORM VVVO maakt bezwaar tegen NIET vrijgeven schoolexamens 2020

Na het openen van de examenenvelop zijn examens beschikbaar voor een ieder die daar belang bij heeft. Veel scholen verzamelen na de examens de opdrachtbladen die vervolgens ter voorbereiding voor de examens van het volgend jaar worden gebruikt. Het is dus in het belang van leerlingen en docenten de vragen en antwoorden ter beschikking te stellen aan het onderwijs. Daar komt bij dat de inmiddels oud-leerlingen, die al dan niet geslaagd zijn, naar onze mening mogen zien wat ze gemist hebben.
Daarom hebben verschillende vakverenigingen na het besluit dit jaar de eindexamens niet door te laten gaan het CVTE verzocht de niet gemaakte examens beschikbaar te stellen voor het onderwijs. Vlak voor de zomervakantie berichtten het CVTE en OCW (https://nos.nl/artikel/2339537-de-examens-van-2020-blijven-voorlopig-achter-slot-en-grendel.html) ondanks deze verzoeken de examens dit jaar niet vrij te geven, terwijl zo ook niet per definitie hergebruikt worden.

Vakverenigingen, samenwerkend in het PlatformVVVO zijn dan ook van mening dat de examens van afgelopen jaar alsnog beschikbaar moeten worden gesteld aan zowel docenten als (oud)leerlingen. Voor ons geldt dat er geen steekhoudende argumenten zijn die  boven het onderwijsbelang uitgaan.

POSITION PAPER CURRICULUM.NU

De vakverenigingen onderschrijven de doelen van curriculum.nu over duidelijkheid, samenhang, doorlopende leerlijnen, overladenheid, aandacht socialisatie en persoonsvorming.
De realisering van deze doelen is nu nog te weinig zichtbaar en kan pas duidelijk worden bij de uitwerking in kerndoelen PO en onderbouw VO en in de stappen die nog moeten worden gezet voor de bovenbouw VO.
In dit position paper wordt echter aandacht gevraagd voor 6 punten. Punten waar vakverenigingen aangesloten bij het Platform vvvo aandacht voor wensen.

Klik hier om deze brief van de vakverenigingen te lezen.

Naar een stelsel met toekomst?

Eén van de noodzakelijke, zo niet onmisbare voorwaarden voor de kwaliteit van het onderwijs is dat het onderwijs wordt verzorgd door voldoende en bekwaam onderwijspersoneel.
Om dit te waarborgen stelt de overheid diverse regels over bevoegdheid en inzetbaarheid.
Omdat de huidige regelgeving over bevoegdheden in het voortgezet onderwijs in de praktijk verschillende knelpunten oplevert, heeft het ministerie van OCW samen met de Landelijke Werkgroep Bevoegd gevraagd om scenario’s te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.
Hier vindt u de Eindrapport-Toekomstbestendig Bevoegdhedenstelsel. van de commissie.
Eveneens vindt u hier de bijbehorende kamerbrief.
Over de commissie Zevenbergen is meer te lezen op https://www.onderwijsbevoegdheden.com/

Ontwikkelteams CURRICULUM.NU presenteren voorstellen

imageOp 10 oktober zijn de resultaten van het project Curriculum.NU overhandigd aan de minister.
Een feestelijke gelegenheid! Ook het Platform en vakverenigingen van het platform waren aanwezig.
Waardering is uitgesproken voor de leden (leraren en schoolleiders) van de ontwikkelteams en voor de bijdragen van de vakverenigingen.
Voor iedereen (ook de critici) is duidelijk dat eindtermen en kerndoelen aan vernieuwing toe zijn. De laatste wijziging dateert van 2006. De Onderwijsraad constateerde in 2014 dat het curriculum in de loop der jaren een lappendeken is geworden. Het is onevenwichtig en overladen, zonder samenhang en afstemming tussen de verschillende vakgebieden en onderwijssectoren.

Ook (bijna) niemand heeft twijfels om digitale geletterdheid en burgerschap een meer prominente plaats in het onderwijs te geven. Datzelfde geldt voor meer Bewegen & Sport. Het pleidooi van de vertegenwoordiger van de leerlingen (LAKS) voor betekenisvol onderwijs werd met applaus ontvangen.
Veel draagvlak op deze punten.

Waar Curriculum.Nu uiteindelijk op beoordeeld zou moeten worden is of de doelstellingen gehaald zijn zoals die geformuleerd zijn in de werkopdracht aan de ontwikkelteams: meer samenhang, de kern vastleggen waardoor overladenheid wordt teruggedrongen (voor meer keuzevrijheid van scholen), heldere doorlopende leerlijn PO- VO (daarbij rekening houdend met voorschoolse en vervolgonderwijs). Daarnaast moest gestreefd worden naar meer balans in de hoofddoelen van onderwijs (socialisatie, kwalificatie en persoonlijke vorming) en naar betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.

Al met al een forse opgave!
De vakverenigingen van het Platform zullen als vakvereniging zelf inhoudelijk reageren op de producten van de ontwikkelteams: visie, grote opdrachten en bouwstenen.
In die reacties zijn verschillend en divers, van “positief” tot “te vaag en weinig richtinggevend”.
De voorstellen (inclusief samenvatting) zijn te vinden op https://www.curriculum.nu/downloads/
De minister schrijft een reactie op de voorstellen en spreekt daarna met de Tweede Kamer.
Dan valt een besluit over de volgende stap: het formuleren van kerndoelen en eindtermen

Reacties uit de pers en een petitie:
NRC
Reformatorisch Dagblad
Dagblad van het Noorden
Trouw
Petitie

De bril van de leraar. Over de beroepsidentiteit van de leraar in het voortgezet

image

Op 7 oktober is het boek ‘de bril van de leraar’ verschenen. Het zou goed zijn als leraren in het voortgezet onderwijs zich zouden verenigen in een beroepsorganisatie, maar die wil nog steeds maar niet van de grond komen. Pieter Leenheer, sinds jaar en dag als redacteur en tekenaar aan enkele onderwijstijdschriften verbonden, schreef vanuit dit perspectief een boek over de geschiedenis van het leraarschap, en wat er nodig is om tot een sterke beroepsorganisatie te komen.

Hans Kok, voorzitter van het Platform, heeft bij de presentatie van het boek een korte presentatie gegeven. Hij pleit voor een beroepsgroep leraren VO die zich vooral focust op bevoegdheid (toegang tot het beroep), bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden) en professionalisering (een professional houdt zijn / haar vak bij). Binnenkort daarover meer informatie.

Educatieve minor door vakverenigingen

De educatieve minor en de educatieve module leiden universitaire bachelorstudenten in een programma van 30 EC (een half jaar) op tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid tot het geven van onderwijs in Vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van Havo en Vwo. ‘Beperkt’ betekent dat de docent niet bevoegd is voor de andere vormen van Vmbo.
De educatieve minor wordt gevolgd binnen het bachelorprogramma. De educatieve module bij een lerarenopleiding kent hetzelfde programma en leidt tot dezelfde bevoegdheid, maar wordt gevolgd door mensen die al een bachelor hebben.
Op https://universitairelerarenopleidingen.nl/docent-worden/ staat een overzicht van alle trajecten tot het leraarschap vanuit een universitaire lerarenopleiding. (meer…)

Oproep voor kandidaatstelling bestuur Platform VVVO

Het Platform is in 1991 opgericht als samenwerkingsverband van Vakinhoudelijke Verenigingen van docenten in het Voortgezet Onderwijs. Het Platform behartigt de belangen van de aangesloten vakverenigingen en bevordert de positie van vakinhoud in het voortgezet onderwijs. Het Platform voert daarvoor regelmatig overleg met de vakverenigingen, maar ook met organisaties als het CvTE, SLO, Curriculum.nu, het ministerie van OCW en dergelijke.
Wegens het eindigen van de termijn van een van de bestuursleden is het Platform op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Leden van de aangesloten vakverenigingen die zich in het onderstaande profiel herkennen worden hierbij opgeroepen zich kandidaat te stellen.
Een algemeen bestuurslid van het Platform VVVO
• Heeft affiniteit met de werkzaamheden van het Platform.
• Heeft bij voorkeur recente ervaring als docent
• Heeft bij voorkeur ervaring met bestuurlijk werk in een (vak)vereniging.
• Heeft gevoel voor en is bekend met de bestuurlijke verhoudingen in de onderwijswereld.
• Is collegiaal en communicatief.
De tijdsbesteding is ongeveer 90 uur op jaarbasis (inc. vergaderingen).
Het meeste werk kan in de avonduren worden gedaan.
Het bestuur regelt in onderling overleg de verdeling van taken en inhoudelijke beleidsterreinen.
Voor de werkzaamheden is een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding van kracht.

Aanmelden kan met een kort c.v. en motivatiebrief waarin wordt ingegaan op het bovenstaande profiel. Dit doet u door deze te sturen aan:
Bart Vermeulen (secretaris) secretaris@platformvvvo.nl

De uiterste inzenddatum is 28 april. Na deze datum zal het bestuur met (een selectie van) kandidaat-bestuursleden spreken en een voordracht voor de ledenvergadering voorbereiden. De ledenvergadering van 13 juni zal over de voordracht stemmen.

Reactie op rapport “Ruim baan voor leraren”

imageIn het rapport Ruim baan voor leraren geeft de onderwijsraad haar antwoord op  de zorgen die er zijn over het toenemende lerarentekort en een ontoereikende kwalificatiestructuur in het onderwijs. Dit vraagt volgens de raad om een nieuw perspectief op het leraarschap. In haar advies geeft de raad aan hoe een herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur in het onderwijs op termijn kan bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren.

Op het advies geven wij namens onze vakverenigingen de volgende reactie (lees hier onze brief).
Wij stellen voor:

  • om docenten VO in eerste instantie op te leiden voor één vak, omdat dat al ingewikkeld genoeg is (niet voor niets stapten de nieuwe lerarenopleidingen in de jaren zeventig snel af van de ambitie om hun studenten voor twee vakken tegelijk op te leiden).
  • aan een aanvullende bevoegdheid in een ander vak dezelfde vakinhoudelijke en vakdidactische eisen te stellen als aan de bevoegdheid in het eerste vak;
  • meer aandacht te besteden aan de opleiding van academisch opgeleide leraren en deze route duidelijk mee te nemen in toekomstige veranderingen in de kwalificatiestructuur;
  • te onderzoeken hoe opleidingen en kwalificaties meer dan nu modulair en flexibel kunnen worden georganiseerd, waardoor docenten aansluitend op de initiële opleiding of na een aantal jaren leservaring hun bevoegdheid kunnen verruimen door verbreding en/of verdieping

T.a.v. de aanbevelingen met betrekking tot professionalisering kunnen wij ons daarin grotendeels vinden.

Reactie op het advies van de heer Rinnooy Kan “Verkenning Leraren”

imageOp 20 januari 2019 heeft het Platform VVVO gereageerd op het advies van de heer Rinnooy Kan “Verkenning Leraren” (hier te lezen).
T.a.v. het Lerarenregister, het benoemen van informateurs en de keuze om ‘professionalisering’ als vehikel te gebruiken is het Platform terughoudend.

Bij het vormen van de beroepsgroep zijn wij van mening dat de leraar een ‘professional’ is die zijn / haar vak bijhoudt, en die een status verdient die past bij de verantwoordelijkheid en het belang van het beroep.
Daar hoort ook een organisatie bij die professioneel georganiseerd is en waarin de leraren zelf aan het stuur staan. Het Platform kan mits daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn omvormen.
Lees hier onze brief.