Nieuwsberichten

EINDRAPPORT COMMISSIE BEVOEGDHEDEN NIEUWE VAKKEN

“Wat is een vak? En wat is een ‘nieuw’ vak?” Het antwoord op die vragen is voor veel leraren heel relevant. Het antwoord is echter gecompliceerd.
De maatschappij ontwikkelt zich, kennis en vakgebieden ontwikkelen zich, het onderwijs ontwikkelt mee en geeft dit vorm in nieuwe leertrajecten en logischerwijs in nieuwe vakken en vakbenamingen.
Scholen hebben eigen ruimte waardoor er een breed scala van vakken wordt opgenomen in het onderwijsaanbod.
Uiteindelijk is het de vraag wie mag met welke bevoegdheid een nieuw vak geven.
Per 1 oktober 2017 werd de ‘Commissie bevoegdheden bij nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs’ ingesteld. Aanvankelijk als een pilot, in 2019 werd het een reguliere instelling die tot 31 maart 2021 door zou gaan.
De commissie kreeg als taak de minister op zijn of haar verzoek ten behoeve van het onderwijs te adviseren over passende bevoegdheden voor nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs.
Betrokken partijen overlegden samen en er was oog voor elkaars belangen. Bijzonder was dat de samenwerking tussen leraren, leraren opleiders en werkgevers elk met een eigen invalshoek en perspectief, constructief verliep. Een ieder was zich bewust van het belang waarmee de commissie bezig was. Een bijzonderheid in het onderwijsveld waar zoveel verschillende visies en belangen spelen.

Dat OCW, op zijn voorzichtigst gezegd, een merkwaardige rol in het vier jaar durende proces heeft gespeeld zal blijken uit het bijgevoegde eindverslag.

De commissie bepleit uiteindelijk dat alsnog een aanpak van de bevoegdhedenproblematiek dringend noodzakelijk is. Betrokken scholen en leraren hebben recht op duidelijkheid over hun bevoegdheidspositie. De commissie doet een beroep op OCW om dit alsnog met kracht aan te pakken. Vanuit het Platform VVVO bepleiten wij wederom betrokkenheid vanuit het onderwijsveld, leraren, schoolleiders en opleiders zijn voor een breed gedragen overeenstemming noodzakelijk.

Link naar het Verslag commissie bevoegdheden vo

LES VERRIJKEN MET BEELD EN GELUID

Op beeldengeluidopschool.nl vind je meer dan 140.000 programmatitels van o.a. publieke omroepen: van Radio Oranje uit de Tweede Wereldoorlog tot en met het Journaal van gisteren.
Gratis online video- en audio waar je op maat fragmenten van kunt knippen en embedden in je online lesmateriaal of op je digibord.
Meer weten? Bekijk dan deze intro video (LINK NAAR VIDEO: https://vimeo.com/366423911)
Meteen aan de slag?  In deze video leer je hoe je materiaal zoekt, vindt, op maat kunt knippen en klaar zet voor gebruik op je digibord of in je online les. (LINK NAAR VIDEO: https://vimeo.com/458871085)
Media Collectie voor het Onderwijs: beeldengeluidopschool.nl – actuele & historische online audio en video
Gratis met collega’s een ONLINE WORKSHOP volgen, heb je vragen of wil je hulp bij het zoeken, vinden en gebruiken van de media? Mail opschool@beeldengeluid.nl
Via de site kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief & de Facebook groep waar iedere week tips & trics gedeeld worden.

BEHOUDEN PROFESSIONEEL STATUUT

Het professioneel statuut, waarin de professionele ruimte van de leraar wordt vastgelegd, moet blijven.
Daar zijn wij het samen met AOb, CNV Onderwijs, het Lerarencollectief en Leraren in Actie mee eens.
De Kamer debatteert volgende week over de afschaffing van het lerarenregister dat nooit van de grond kwam, en zal naar alle waarschijnlijkheid zal worden afgeschaft. Met die afschaffing dreigen echter ook de bepalingen over het professioneel statuut te worden geschrapt. En daar zijn wij samen met zes andere organisaties tegen. De leraar kan zijn rol alleen waarmaken als hij voldoende zeggenschap heeft over zijn of haar onderwijs.
Daarom roepen de de Tweede Kamer op om de bepalingen die het professioneel statuut aangaan te handhaven.

Lees hier de brief

Bevoegdhedencommissie nieuwe vakken in het VO beëindigt werkzaamheden

De door het ministerie van OCW aangestelde bevoegdhedencommissie VO heeft haar werkzaamheden per direct beëindigd. De commissieleden waren kritisch over de taakopvatting en hadden onvoldoende ruimte voor uitvoering van haar taken.
De Commissie adviseerde het ministerie gevraagd en ongevraagd over bevoegdheden die nodig zijn voor lesgeven in nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs.
Veelal werd ook aangegeven hoe nieuwe vakken of bestaande vakken waarvan de naam is gewijzigd opgenomen kunnen worden in de zogenaamde conversietabel.
Het valt te betreuren dat naast de commissie Zevenberg ook deze commissie haar werkzaamheden moet stoppen. In de eerste plaats omdat er daardoor voor veel collega’s een onduidelijke positie blijft bestaan (je weet immers niet of je de juiste bevoegdheid hebt voor een vak). Ook schept het veel onduidelijkheid bij lerarenopleidingen.
In dit geval ligt het stoppen van de werkzaamheden geheel en al bij het ministerie. De werkzaamheden werden onderschat en er was onvoldoende ruimte om fundamentele vragen rondom het bevoegdhedenstelsel op te pakken. Tevens hadden de commissieleden het gevoel dat er weinig met hun advies werd gedaan.
Zorgelijk vond de commissie ook de snelheid waarmee een adviesbureau namens het ministerie had gewerkt. Veel vakverenigingen konden niet of nauwelijks overweg met vragenlijsten die rond de afgelopen kerstdagen waren verzonden.
Eerder beëindigde ook de commissie onderwijsbevoegdheden (commissie Zevenbergen) haar werkzaamheden. Deze adviescommissie was ingesteld om het ministerie van OCW te adviseren over een toekomstige inrichting van het bevoegdheden- en opleidingsstelsel voor toekomstige leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook leden van die commissie konden het over een meerdere vraagstukken niet eens worden.
De vele knelpunten rond bevoegdheden in het onderwijs blijven bestaan. Wellicht tegen beter weten in probeerde de commissie werkbare oplossingen te vinden. Vaak liggen die oplossingen niet voor de hand en kosten ze tijd en inspanning van meerdere betrokkenen.
Het zou goed zijn als OCW dit beseft. Hoe dan ook is enig urgentiebesef en een gedegen inzet van kennis, geld en middelen van groot belang voor leraren als ook aankomende leraren, die een nieuw vak gaan onderrichten.
Het zou ook goed zijn als het ministerie beseft dat het niet gaat om de korte termijn, maar om het verbeteren van het gehele stelsel voor de lange termijn.
Naar de mening van het Platform VVVO is dat geen zaak van alleen het ministerie en een adviesbureau maar ook van het betrokken werkveld. Met dat laatste worden met name vertegenwoordigers van lerarenopleidingen, werknemersorganisaties en vakorganisaties bedoeld die samen met het ministerie van OCW naar een beter en toekomstbestendiger bevoegdhedenstelsel zoeken.

CURRICULUM.NU vervolg

Op initiatief van het ministerie van OCW vond op 7 november een (digitaal) overleg plaats.
SLO’ers Elvira Folmer en Ria van de Vorle verkenden met een flink aantal vakverenigingen welke rol zij kunnen vervullen, als na advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie in 2021 conceptkerndoelen en -eindtermen worden ontwikkeld.
De vakverenigingen kunnen bijvoorbeeld helpen bij de werkinstructies, werving en selectie en niet-vrijblijvend advies geven aan de teams.
Over de daadwerkelijke samenwerking gaan zij pas afspraken maken na het uitkomen van het advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie.

BEKOSTIGING FUNDEREND ONDERWIJS

Het Platform VVVO heeft samen met de AOb, het Lerarencollectief en de Beroepsvereniging opleiders MBO met verbazing gereageerd op de beleidsreactie van Minister Slob op het rapport van McKinsey & Company over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs. In de beleidsreactie wordt de langetermijnvisie door de minister gekoppeld aan de rapportage ‘De toekomst van ons onderwijs’, waarbij wordt gesteld dat hier sprake is van een door het veld gedragen toekomstvisie. Dit is echter geenszins het geval, want docenten uit de achterban van PVVVO, AOb, Lerarencollectief en BVMBO zijn voor zover ons bekend op geen enkele wijze betrokken bij de discussie en de dialoog die bij de lancering van ‘De toekomst van het onderwijs’ aangekondigd was. Dit terwijl het rapport enkele zeer discutabele voorstellen bevat waarbij het draagvlak onder leraren ver te zoeken is. Om deze reden hebben we de Tweede Kamer laten weten dat het rapport niet beschouwd moet worden als gedragen door het onderwijsveld en dat we om die reden op termijn problemen voorzien.

Lees de brief ……

LERAREN KIJKEN NIET UIT NAAR EEN NIEUW BEVOEGDHEDENSTELSEL

Uit een enquête waarin AOb, CNV, FvoV en het Platform vakinhoudelijke verenigingen samen werkten is gebleken dat leraren geen voorstander zijn van wijzigingen in bevoegdheden.
Sommige onderwijs sectoren zeggen wel een aanpassing te wensen van bestaande opleidingen, maar geen leraar zit te wachten op een heel nieuw stelsel.

In 2018 adviseerde de Onderwijsraad het bevoegdhedenstelsel ingrijpend aan te passen. De raad denkt dat nieuwe en gezamenlijke bevoegdheden het leraarschap aantrekkelijker maken. Samen met Regioplan beleidsonderzoek introduceerde de Onderwijsraad begin dit jaar een nieuw type leraar: de clusterleraar. Deze zou les kunnen gaan geven in meerdere aan elkaar verwante vakken, zoals talen, exacte of juist maatschappelijke vakken.
Zo’n clusterleraar kan wel toegevoegde waarde hebben in het vmbo-basis en -kader. Maar voor het totale voortgezet onderwijs en het mbo zien de respondenten het nut van dit type docent niet.
Er wordt gesproken van teambevoegdheid en een bevoegdheid om les te geven aan leerlingen van tien tot en met veertien jaar. Leraren geven aan dit niet te willen. Men gaf aan, in de open opmerkingen, dat leraren vrezen dat als deze weg wordt gevolgd het lerarentekort alleen maar verder op zal lopen.

Doorgroeimogelijkheden verbetert aantrekkelijkheid
Wat het personeelstekort betreft zien de respondenten meer heil in meer geld, meer waardering, minder administratie, kleinere klassen en doorgroeimogelijkheden voor leraren die geen ambitie hebben om schoolleider te worden.
Rapport bevoegdhedenstelsel september 2020Per sector wordt aangegeven hoe de respondenten denken over bevoegdheden en opleidingen.
Het complete rapport is te lezen door op deze link te klikken

PLATFORM VVVO maakt bezwaar tegen NIET vrijgeven schoolexamens 2020

Na het openen van de examenenvelop zijn examens beschikbaar voor een ieder die daar belang bij heeft. Veel scholen verzamelen na de examens de opdrachtbladen die vervolgens ter voorbereiding voor de examens van het volgend jaar worden gebruikt. Het is dus in het belang van leerlingen en docenten de vragen en antwoorden ter beschikking te stellen aan het onderwijs. Daar komt bij dat de inmiddels oud-leerlingen, die al dan niet geslaagd zijn, naar onze mening mogen zien wat ze gemist hebben.
Daarom hebben verschillende vakverenigingen na het besluit dit jaar de eindexamens niet door te laten gaan het CVTE verzocht de niet gemaakte examens beschikbaar te stellen voor het onderwijs. Vlak voor de zomervakantie berichtten het CVTE en OCW (https://nos.nl/artikel/2339537-de-examens-van-2020-blijven-voorlopig-achter-slot-en-grendel.html) ondanks deze verzoeken de examens dit jaar niet vrij te geven, terwijl zo ook niet per definitie hergebruikt worden.

Vakverenigingen, samenwerkend in het PlatformVVVO zijn dan ook van mening dat de examens van afgelopen jaar alsnog beschikbaar moeten worden gesteld aan zowel docenten als (oud)leerlingen. Voor ons geldt dat er geen steekhoudende argumenten zijn die  boven het onderwijsbelang uitgaan.

POSITION PAPER CURRICULUM.NU

De vakverenigingen onderschrijven de doelen van curriculum.nu over duidelijkheid, samenhang, doorlopende leerlijnen, overladenheid, aandacht socialisatie en persoonsvorming.
De realisering van deze doelen is nu nog te weinig zichtbaar en kan pas duidelijk worden bij de uitwerking in kerndoelen PO en onderbouw VO en in de stappen die nog moeten worden gezet voor de bovenbouw VO.
In dit position paper wordt echter aandacht gevraagd voor 6 punten. Punten waar vakverenigingen aangesloten bij het Platform vvvo aandacht voor wensen.

Klik hier om deze brief van de vakverenigingen te lezen.