Nieuwsberichten

Leraren gezocht voor ondersteuning van de regiegroep

In de Tweede Kamer is ingestemd met een verdiepingsfase Onderwijs2032 die uit twee onderdelen bestaat. Parallel aan het traject van de Onderwijscoöperatie, waarin de dialoog met leraren centraal staat, is voor deze fase een Regiegroep ingesteld die het verzoek van de staatssecretaris heeft gekregen het advies van het Platform Onderwijs2032 verder te verdiepen. De Regiegroep bestaat uit de voorzitters van de PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De voorzitter van de Onderwijscoöperatie  neemt deel aan de Regiegroep om de afstemming en verbinding tussen de trajecten te organiseren. Beide trajecten moeten voor 1 november a.s. tot een rapportage leiden.

 

Leraren werken mee

De Tweede Kamer en de staatssecretaris vinden het van groot belang dat leraren een prominente plaats krijgen in deze verdiepingsfase. Dit is vanzelfsprekend in het traject van de Onderwijscoöperatie, maar ook in het traject van de Regiegroep willen we leraren een duidelijke plaats geven. Graag zouden we het team dat de Regiegroep ondersteunt willen uitbreiden met een aantal leraren. Zo hebben leraren maximaal de gelegenheid om hun kennis en ervaring in te zetten en blijft de samenwerking in de keten leraar-schoolleider-bestuurder in praktische zin geborgd.

 

Opdracht van Regiegroep in brief aan Tweede Kamer

In de brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat de Regiegroep in beeld gaat brengen wat de gevolgen kunnen zijn van het advies van het Platform Onderwijs2032 voor de onderwijspraktijk. Het gaat dan om de haalbaarheid in de praktijk, de verdieping van de inhoud van het advies en de benodigde randvoorwaarden. De staatssecretaris heeft in de brief de wens uitgesproken dat op deze manier bouwstenen ontwikkeld kunnen worden voor het vervolg en dat er leergemeenschappen ontstaan waarin leraren en scholen – in samenwerking met wetenschappers, curriculumexperts en bestuurlijke partners – elkaar helpen om met curriculumontwikkeling aan de slag te gaan.

 

Activiteiten en werkzaamheden

Wat betreft de inzet van leraren van de Onderwijscoöperatie zou het voor de Regiegroep in ieder geval gaan om de volgende activiteiten/ werkzaamheden:

 

          Het meewerken aan de ontwikkeling  van gespreksmateriaal dat door de Regiegroep wordt ontwikkeld om scholen te faciliteren in het gesprek over elementen uit het advies om zicht te krijgen op de betekenis van het advies voor de onderwijspraktijk.

          Praktijken van scholen in kaart brengen om zicht te krijgen op de haalbaarheid van onderdelen van het advies en het destilleren van lessen voor het vervolg

          Realiseren van bijeenkomsten en gesprekken over thema’s die de Regiegroep nader wil verdiepen.

          Het meewerken aan de notities die worden voorbereid voor de Regiegroep en de uiteindelijke rapportage. In deze fase is geen sprake van een ontwerp op inhoudelijke onderdelen. Er zal vooral ingezoomd worden op ontwerpprincipes en hoe die invulling krijgen in de onderwijspraktijk en de lessen die daaruit – en uit de wetenschap en internationale ervaringen kunnen worden getrokken voor een vervolg.

          Het bevorderen van zichtbaarheid van de wijze waarop scholen en opleidingen op dit moment al bezig zijn met curriculumontwikkeling en wat daarvan geleerd kan worden.

 

Werkwijze en voorwaarden

          De werkzaamheden binnen het bureau vinden in interdisciplinaire teams plaats onder verantwoordelijkheid van de Regiegroep, waarbij de dagelijkse leiding in handen is van de directeur van het bureau. In het interdisciplinaire team werken naast leraren, ook medewerkers van de sectorraden, de SLO en OCW en wordt gewerkt vanuit de opdracht en onafhankelijkheid van de Regiegroep. De kennis en ervaring van de teamleden staan centraal en niet het vertegenwoordigen van organisatiebelangen. 

          De leraren bereiden met de andere collega’s van het bureau de stukken voor de Regiegroep voor en organiseren cq zijn aanwezig bij diverse bijeenkomsten en scholenbezoek.

          De leraren die in het bureau gaan meewerken vormen met elkaar een afspiegeling van de verschillende onderwijssectoren, zodat praktijkkennis en ervaring vanuit verschillende sectoren wordt ingebracht. Het gaat bij voorkeur om 1 persoon uit de po- en 2 personen uit de vo-sector (vmbo en havo/vwo, met een variatie in onder- en bovenbouw). Ze hebben twee dagen per week beschikbaar, bij voorkeur vanaf half augustus.

          De leraren die mee gaan werken hebben in het lerarenvak hun sporen verdiend en zich in de beroepsgroep professioneel onderscheiden, ze zijn actief, verbindend, kritisch  en beschikken over een sterk analytisch vermogen. Ze willen graag een bijdrage leveren aan het verzoek dat de regiegroep heeft gekregen van de staatssecretaris en vinden het interessant om hun kennis en kunde over het onderwijs hiervoor in te zetten. Ze zijn goed in staat om groepsgesprekken te stimuleren en te faciliteren op allerlei niveaus en onderwijspraktijken inzichtelijk te maken. Als teamplayers zijn ze in staat om in een interdisciplinair team in korte tijd te werken aan de opdracht die de Regiegroep heeft gekregen en bij te dragen aan een goed eindresultaat. 

 

       
Aanmelden met een cv en motivatie voor lidmaatschap van de regiegroep via een mail naar voorzitter@platformvvvo.nl

NRO-verbindingsprijzen

Graag attenderen we u erop dat het tot 30 juni 2016 mogelijk is om mee te dingen naar de NRO-verbindingsprijzen, die op 2 november 2016 tijdens het NRO-congres uitgereikt worden. Het gaat om de de NRO-onderwijsprijs (voor onderwijsprofessionals) en de NRO-VOR-praktijkprijs (voor onderzoekers), die elk 2000 euro bedragen. De NRO-onderwijsprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

  • Leraren en andere onderwijsprofessionals, die op effectieve wijze binnen de school gebruik maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, komen in aanmerking voor de NRO-onderwijsprijs.
  • De NRO-VOR-praktijkprijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker wiens onderzoek op doeltreffende wijze is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Het onderzoek draagt zo bij aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Bekijk www.nro.nl/prijs voor meer informatie.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research, de PO-raad en de VO-raad. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
namens het organisatieteam van de NRO-verbindingsprijzen

Nieuwsbrief

Binnenkort zal het Platform een nieuwsbrief sturen naar de leden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat u zich zelf aanmeldt.
In de Nieuwsbrieven zullen actief nieuwsberichten van het Platform worden verspreid.
AANMELDEN

Vacature: Leraar-onderzoekers LerarenOntwikkelFonds (LOF)

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een fonds waar leraren uit het PO, VO en (V) SO met een goed idee voor onderwijsontwikkeling een beroep op kunnen doen, zodat ze dit idee verder kunnen uitwerken en in praktijk kunnen brengen. Dit is vaak geen gemakkelijk traject: “Hoe krijg ik mijn collega’s of mijn leidinggevende mee,  hoe communiceer ik mijn boodschap en hoe kan ik de verandering duurzaam inbedden?”.

Het LOF wordt geheel met leraren ingericht en uitgevoerd. De aanvragen worden beoordeeld door leraren, de coaching van toegekende projecten wordt door leraren verzorgd en in het organiserende projectteam werken leraren. Vanuit die overweging ligt het voor de hand om ook bij de uitvoering van flankerend onderzoek consistent te blijven met de doelstellingen van het LOF. Dat wil zeggen dat ook leraren zelf de belangrijkste actoren zijn bij het flankerend onderzoek.

De Onderwijscoöperatie wil daarom een onderzoeksteam van leraren samenstellen, dat in samenwerking met een onderzoeker en een procesbegeleider het flankerend onderzoek naar de effecten van het LOF opstelt en uitvoert. Centraal staat de vraag: ”Wat is de meerwaarde van het LOF voor leraren en welke factoren in de LOF-structuur en in de school zijn daarin stimulerend en/of belemmerend?”

Geïnteresseerd??? Alle verdere informatie over deze aantrekkelijke vacature kunt u inwinnen bij uw verbindingsofficier. Dat is voor het Platform VVVO Koos Nederhoed. Mail: nederhoed@online.nl De sollicitatie moet binnen zijn voor 16 mei 2016.

Onderwijs2032

Sinds het debat over het ontwerpproces van Onderwijs2032 in de Tweede Kamer vorige week woensdag zijn er diverse, soms tendentieuze berichten in de media verschenen over Onderwijs2032 en de rol van de Onderwijscoöperatie daarbij.

De vijf lid organisaties van de Onderwijscoöperatie hebben dinsdag 15 maart besloten gezamenlijk een brief op te stellen, gericht aan de staatssecretaris OCW. Kort samengevat komt ons besluit op het volgende neer (genoemd in alinea 2 van de brief): het bestuur van de Onderwijscoöperatie bepleit op basis van voortschrijdend inzicht en gezamenlijk overleg een tussenfase in het proces Onderwijs2032. We komen tot deze afweging omdat we hechten aan een breed draagvlak onder en een sterke rol voor leraren bij de ontwikkeling van het curriculum.

De desbetreffende brief treft u hierbij aan.

Platform VVVO en de FvOv hebben een brief opgesteld aan staatssecretaris Dekker

imageIn een gezamenlijke actie hebben het Platform VVVO en de FvOv een brief opgesteld aan staatssecretaris Dekker met het verzoek betrokken te worden bij de tweede fase van het advies Onderwijs2032. Wij zijn ervan overtuigd dat de vakverenigingen hier vanaf het begin en intensief bij betrokken dienen te worden.

Klik op de afbeelding hiernaast om de brief van 19 februari 2016 te bekijken.

Gezocht: Ambassadeurs

Ben jij die enthousiaste leraar, met passie en trots voor het beroep? Heb jij zin om met collega’s uit het land in gesprek te gaan over professionele ontwikkeling, de nieuwe wettelijke positie van leraren in het onderwijs, mogelijkheden van het lerarenregister en de activiteiten van de Onderwijscoöperatie? Ga je net zo makkelijk op bezoek bij een school als bij een MR? Wil jij een actieve rol spelen om die veranderingen in het onderwijs mede te realiseren? Draai jij je hand niet om voor een workshop en zet je graag je tanden in een mooie presentatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Indien u geïnteresseerd bent in de vacature kunt u contact opnemen met ons, waarna wij u de verdere informatie zal toesturen. Vul dit formulier in.

Ons Onderwijs 2032

imageLeerlingen leggen in het primair en voortgezet onderwijs de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen? Het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 formuleert op deze vraag een antwoord.
Dit advies is op 23 januari 2016 gepresenteerd en overhandigd aan Staatssecretaris Sander Dekker. De komende tijd zal ook het PVVVO zich met de vraagstelling uit het advies gaan bezig houden.

Links: Het eindadvies, Website “ons onderwijs2032” , Animatie, Beleidsreactie van de staatsecretaris

Vacatures

imageHet Platform ontvangt regelmatig vacatures die vanuit de expertise van de aangesloten verenigingen zijn in te vullen.
Deze vacatures zullen online blijven staan tot ons bekend is dat ze zijn ingevuld.

Jelmer Evers weer genomineerd voor Global Teacher Prize

Geschiedenisleraar Jelmer Evers, van Unic in Utrecht, is voor de tweede keer genomineerd voor de precieuze Global Teacher Prize. De Varkey Foundation heeft deze prijs van 1 miljoen dollar ingesteld om onderwijsinnovatie te stimuleren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een docent die kinderen tussen de 5 en 18 jaar op een bijzondere manier inspireert en kan gezien worden als de Nobelprijs voor Onderwijs. Wereldwijd worden slechts 50 leraren genomineerd.

In maart 2016 wordt de winnaar gekozen.

Het Platform VVVO feliciteert Jelmer van harte met zijn nominatie! Wil je hem ook steunen of feliciteren, ga dan naar de speciale Facebook-pagina en plaats een bericht!

Lees dit persbericht voor meer informatie.