CONCLUSIES DISCUSSIEBIJEENKOMST

De bij het Platform VVVO aangesloten vakverenigingen bijeen op 28 september 2016 in De Zilveren Vosch in Utrecht constateren het volgende:

  • De schoolvakken vormen het hart van de kwaliteitsborging van ons onderwijs. Zij hebben hun bestaansrecht bewezen en zullen dat in de toekomst blijven doen. Dit onverlet de mogelijkheid vakken ook flexibel in te zetten voor vakoverschrijdende acties in het kader van toekomstgerichte wenselijkheden.
  • Meer aandacht voor samenwerking tussen vakken en vakoverstijgend werken is wenselijk en  mogelijk, maar ook afhankelijk van verbeterde inhoudelijke en faciliterende voorwaarden.
  • In veel gevallen dienen de kerndoelen voor de vakken in de onderbouw concreter te worden.
    Dit is noodzakelijk om leerlingen een brede kennisbasis te bieden van waaruit zij ook werken  aan persoonsvorming en maatschappelijke toerusting. En een belangrijke voorwaarde om vakoverstijgend werken te bevorderen.
  • Vanuit de huidige praktijk blijkt dat de zeggenschap over de uitvoering en/of de invulling van het curriculum van de vakken door de docent versterkt moet worden. De zeggenschap hoort bij de professional te liggen en de overheid zou de scholen hierin moeten faciliteren.
  • Grote terughoudendheid moet worden betracht bij het inzetten van docenten in brede kennisdomeinen. Huidige ervaringen (in o.a. het VMBO) laten zien dat docenten die zich in andere vakinhoud dan hun eigen vakgebied begeven, didactisch en inhoudelijk tegen grenzen aan lopen.
  • Digitale vaardigheden zijn geen doel op zich (anders dan vakspecifieke vaardigheden bij Informatica). Om leerlingen digitaal vaardiger te maken is een koppeling met de vakinhoud van de diverse schoolvakken noodzakelijk. De toepassing van deze vaardigheden zorgt voor een beklijvend effect.
  • De vakverenigingen spreken hun teleurstelling uit over het gebrek aan erkenning van hun potentiële bijdrage aan het onderwijsproces zoals voorgesteld door het Platform Onderwijs 2032. Veel van de genoemde kenmerken horen bij de vakken al tot de dagelijkse praktijk. Discussie over actualisering van hun inbreng is uiteraard gewenst.

Lees hier het verslag
Pitches