Over het Platform VVVO

Wat is het Platform VVVO?
Platform VVVO is een samenwerkingsverband van 10 vakinhoudelijke verenigingen in het Voortgezet Onderwijs. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 13.500 docenten in het voortgezet onderwijs en deels primair onderwijs. Het Platform is daarmee een knooppunt van netwerken van en voor vakverenigingen en docenten. Onze leden hebben oog voor onderwijskwaliteit en een wens om die kwaliteit te behouden en te verbeteren.

Het Platform VVVO:

   • Signaleert ontwikkelingen op onderwijsinhoudelijk gebied
   • Geeft gevraagd en ongevraagd advies in relevante discussies rond onderwijsinhoudelijke vraagstukken
   • Vertegenwoordigt de aangesloten vakverenigingen op beleids- en bestuursniveau
   • Brengt daarbij het perspectief van de onderwijspraktijk en het vakmanschap van de leraar in

Het Platform VVVO bevordert:

   • Het delen van onderwijsinhoudelijke expertise
   • De samenwerking tussen de aangesloten vakverenigingen
   • De versterking, professionaliteit en (politieke) slagkracht van vakverenigingen
   • De zichtbaarheid van de leraar en de onderwijspraktijk aan de beleidstafels

Wat zijn vakinhoudelijk verenigingen?
Vakinhoudelijke verenigingen zijn als verenigingen van leraren en vakdidactici vindplaats van het vakmanschap van de leraar. Ze richten zich op het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs in een specifiek schoolvak en het delen van expertise op vakinhoudelijk en -didactisch gebied. Bijvoorbeeld door het organiseren van studie- of nascholingsdagen, examenbesprekingen en conferenties en het beschikbaar stellen van lesmateriaal. Leden worden geïnformeerd over relevante onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen via een ledenblad, nieuwsbrief of website.

Ook zijn vakverenigingen institutionele vertegenwoordigers van de schoolvakken. Op kwesties die de vakinhoud betreffen, zoals de invulling van examenprogramma’s en curriculumherziening zijn ze daarmee  gesprekspartner van o.a. het Ministerie van OCW, CvTE, Cito en SLO.

Over het Platform VVVO
Het Platform werd in 1991 opgericht als samenwerkingsverband van vakverenigingen vanuit het besef dat het vakinhoudelijk belang gediend is bij gezamenlijk optreden op beleids- en bestuursniveau. Rechtspositionele kwesties spelen een secundaire rol in het Platform. Daar hebben de aangesloten verenigingen zich over uitgesproken.

De aangesloten verenigingen behouden eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun organisatie en leden. In de Platformvergaderingen laten zij weten wat er op hun vakgebied speelt en of dat voor gezamenlijke aanpak in aanmerking komt. Zo kan het Platform zijn stem laten horen bij onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, zoals curriculumherziening, examinering en bevoegdheden.

Naar het model van de aangesloten verenigingen functioneert het Platformbestuur op basis van vrijwilligheid en dus binnen de marges van de tijd die de bestuursleden ter beschikking staat. Omdat er binnen het Platform en de aangesloten verenigingen een hoge mate van vakinhoudelijke en -didactische deskundigheid van leraren aanwezig is, kan het Platform een belangrijke en unieke rol spelen in (beleids)vraagstukken waar zulke deskundigheid gevraagd wordt of gewenst is.