EINDRAPPORT COMMISSIE BEVOEGDHEDEN NIEUWE VAKKEN

“Wat is een vak? En wat is een ‘nieuw’ vak?” Het antwoord op die vragen is voor veel leraren heel relevant. Het antwoord is echter gecompliceerd.
De maatschappij ontwikkelt zich, kennis en vakgebieden ontwikkelen zich, het onderwijs ontwikkelt mee en geeft dit vorm in nieuwe leertrajecten en logischerwijs in nieuwe vakken en vakbenamingen.
Scholen hebben eigen ruimte waardoor er een breed scala van vakken wordt opgenomen in het onderwijsaanbod.
Uiteindelijk is het de vraag wie mag met welke bevoegdheid een nieuw vak geven.
Per 1 oktober 2017 werd de ‘Commissie bevoegdheden bij nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs’ ingesteld. Aanvankelijk als een pilot, in 2019 werd het een reguliere instelling die tot 31 maart 2021 door zou gaan.
De commissie kreeg als taak de minister op zijn of haar verzoek ten behoeve van het onderwijs te adviseren over passende bevoegdheden voor nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs.
Betrokken partijen overlegden samen en er was oog voor elkaars belangen. Bijzonder was dat de samenwerking tussen leraren, leraren opleiders en werkgevers elk met een eigen invalshoek en perspectief, constructief verliep. Een ieder was zich bewust van het belang waarmee de commissie bezig was. Een bijzonderheid in het onderwijsveld waar zoveel verschillende visies en belangen spelen.

Dat OCW, op zijn voorzichtigst gezegd, een merkwaardige rol in het vier jaar durende proces heeft gespeeld zal blijken uit het bijgevoegde eindverslag.

De commissie bepleit uiteindelijk dat alsnog een aanpak van de bevoegdhedenproblematiek dringend noodzakelijk is. Betrokken scholen en leraren hebben recht op duidelijkheid over hun bevoegdheidspositie. De commissie doet een beroep op OCW om dit alsnog met kracht aan te pakken. Vanuit het Platform VVVO bepleiten wij wederom betrokkenheid vanuit het onderwijsveld, leraren, schoolleiders en opleiders zijn voor een breed gedragen overeenstemming noodzakelijk.

Link naar het Verslag commissie bevoegdheden vo