Nieuwsbericht

BEKOSTIGING FUNDEREND ONDERWIJS

Het Platform VVVO heeft samen met de AOb, het Lerarencollectief en de Beroepsvereniging opleiders MBO met verbazing gereageerd op de beleidsreactie van Minister Slob op het rapport van McKinsey & Company over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs. In de beleidsreactie wordt de langetermijnvisie door de minister gekoppeld aan de rapportage ‘De toekomst van ons onderwijs’, waarbij wordt gesteld dat hier sprake is van een door het veld gedragen toekomstvisie. Dit is echter geenszins het geval, want docenten uit de achterban van PVVVO, AOb, Lerarencollectief en BVMBO zijn voor zover ons bekend op geen enkele wijze betrokken bij de discussie en de dialoog die bij de lancering van ‘De toekomst van het onderwijs’ aangekondigd was. Dit terwijl het rapport enkele zeer discutabele voorstellen bevat waarbij het draagvlak onder leraren ver te zoeken is. Om deze reden hebben we de Tweede Kamer laten weten dat het rapport niet beschouwd moet worden als gedragen door het onderwijsveld en dat we om die reden op termijn problemen voorzien.

Lees de brief ……

LERAREN KIJKEN NIET UIT NAAR EEN NIEUW BEVOEGDHEDENSTELSEL

Uit een enquête waarin AOb, CNV, FvoV en het Platform vakinhoudelijke verenigingen samen werkten is gebleken dat leraren geen voorstander zijn van wijzigingen in bevoegdheden.
Sommige onderwijs sectoren zeggen wel een aanpassing te wensen van bestaande opleidingen, maar geen leraar zit te wachten op een heel nieuw stelsel.

In 2018 adviseerde de Onderwijsraad het bevoegdhedenstelsel ingrijpend aan te passen. De raad denkt dat nieuwe en gezamenlijke bevoegdheden het leraarschap aantrekkelijker maken. Samen met Regioplan beleidsonderzoek introduceerde de Onderwijsraad begin dit jaar een nieuw type leraar: de clusterleraar. Deze zou les kunnen gaan geven in meerdere aan elkaar verwante vakken, zoals talen, exacte of juist maatschappelijke vakken.
Zo’n clusterleraar kan wel toegevoegde waarde hebben in het vmbo-basis en -kader. Maar voor het totale voortgezet onderwijs en het mbo zien de respondenten het nut van dit type docent niet.
Er wordt gesproken van teambevoegdheid en een bevoegdheid om les te geven aan leerlingen van tien tot en met veertien jaar. Leraren geven aan dit niet te willen. Men gaf aan, in de open opmerkingen, dat leraren vrezen dat als deze weg wordt gevolgd het lerarentekort alleen maar verder op zal lopen.

Doorgroeimogelijkheden verbetert aantrekkelijkheid
Wat het personeelstekort betreft zien de respondenten meer heil in meer geld, meer waardering, minder administratie, kleinere klassen en doorgroeimogelijkheden voor leraren die geen ambitie hebben om schoolleider te worden.
Rapport bevoegdhedenstelsel september 2020Per sector wordt aangegeven hoe de respondenten denken over bevoegdheden en opleidingen.
Het complete rapport is te lezen door op deze link te klikken

PLATFORM VVVO maakt bezwaar tegen NIET vrijgeven schoolexamens 2020

Na het openen van de examenenvelop zijn examens beschikbaar voor een ieder die daar belang bij heeft. Veel scholen verzamelen na de examens de opdrachtbladen die vervolgens ter voorbereiding voor de examens van het volgend jaar worden gebruikt. Het is dus in het belang van leerlingen en docenten de vragen en antwoorden ter beschikking te stellen aan het onderwijs. Daar komt bij dat de inmiddels oud-leerlingen, die al dan niet geslaagd zijn, naar onze mening mogen zien wat ze gemist hebben.
Daarom hebben verschillende vakverenigingen na het besluit dit jaar de eindexamens niet door te laten gaan het CVTE verzocht de niet gemaakte examens beschikbaar te stellen voor het onderwijs. Vlak voor de zomervakantie berichtten het CVTE en OCW (https://nos.nl/artikel/2339537-de-examens-van-2020-blijven-voorlopig-achter-slot-en-grendel.html) ondanks deze verzoeken de examens dit jaar niet vrij te geven, terwijl zo ook niet per definitie hergebruikt worden.

Vakverenigingen, samenwerkend in het PlatformVVVO zijn dan ook van mening dat de examens van afgelopen jaar alsnog beschikbaar moeten worden gesteld aan zowel docenten als (oud)leerlingen. Voor ons geldt dat er geen steekhoudende argumenten zijn die  boven het onderwijsbelang uitgaan.

POSITION PAPER CURRICULUM.NU

De vakverenigingen onderschrijven de doelen van curriculum.nu over duidelijkheid, samenhang, doorlopende leerlijnen, overladenheid, aandacht socialisatie en persoonsvorming.
De realisering van deze doelen is nu nog te weinig zichtbaar en kan pas duidelijk worden bij de uitwerking in kerndoelen PO en onderbouw VO en in de stappen die nog moeten worden gezet voor de bovenbouw VO.
In dit position paper wordt echter aandacht gevraagd voor 6 punten. Punten waar vakverenigingen aangesloten bij het Platform vvvo aandacht voor wensen.

Klik hier om deze brief van de vakverenigingen te lezen.

Naar een stelsel met toekomst?

Eén van de noodzakelijke, zo niet onmisbare voorwaarden voor de kwaliteit van het onderwijs is dat het onderwijs wordt verzorgd door voldoende en bekwaam onderwijspersoneel.
Om dit te waarborgen stelt de overheid diverse regels over bevoegdheid en inzetbaarheid.
Omdat de huidige regelgeving over bevoegdheden in het voortgezet onderwijs in de praktijk verschillende knelpunten oplevert, heeft het ministerie van OCW samen met de Landelijke Werkgroep Bevoegd gevraagd om scenario’s te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.
Hier vindt u de Eindrapport-Toekomstbestendig Bevoegdhedenstelsel. van de commissie.
Eveneens vindt u hier de bijbehorende kamerbrief.
Over de commissie Zevenbergen is meer te lezen op https://www.onderwijsbevoegdheden.com/

Ontwikkelteams CURRICULUM.NU presenteren voorstellen

imageOp 10 oktober zijn de resultaten van het project Curriculum.NU overhandigd aan de minister.
Een feestelijke gelegenheid! Ook het Platform en vakverenigingen van het platform waren aanwezig.
Waardering is uitgesproken voor de leden (leraren en schoolleiders) van de ontwikkelteams en voor de bijdragen van de vakverenigingen.
Voor iedereen (ook de critici) is duidelijk dat eindtermen en kerndoelen aan vernieuwing toe zijn. De laatste wijziging dateert van 2006. De Onderwijsraad constateerde in 2014 dat het curriculum in de loop der jaren een lappendeken is geworden. Het is onevenwichtig en overladen, zonder samenhang en afstemming tussen de verschillende vakgebieden en onderwijssectoren.

Ook (bijna) niemand heeft twijfels om digitale geletterdheid en burgerschap een meer prominente plaats in het onderwijs te geven. Datzelfde geldt voor meer Bewegen & Sport. Het pleidooi van de vertegenwoordiger van de leerlingen (LAKS) voor betekenisvol onderwijs werd met applaus ontvangen.
Veel draagvlak op deze punten.

Waar Curriculum.Nu uiteindelijk op beoordeeld zou moeten worden is of de doelstellingen gehaald zijn zoals die geformuleerd zijn in de werkopdracht aan de ontwikkelteams: meer samenhang, de kern vastleggen waardoor overladenheid wordt teruggedrongen (voor meer keuzevrijheid van scholen), heldere doorlopende leerlijn PO- VO (daarbij rekening houdend met voorschoolse en vervolgonderwijs). Daarnaast moest gestreefd worden naar meer balans in de hoofddoelen van onderwijs (socialisatie, kwalificatie en persoonlijke vorming) en naar betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.

Al met al een forse opgave!
De vakverenigingen van het Platform zullen als vakvereniging zelf inhoudelijk reageren op de producten van de ontwikkelteams: visie, grote opdrachten en bouwstenen.
In die reacties zijn verschillend en divers, van “positief” tot “te vaag en weinig richtinggevend”.
De voorstellen (inclusief samenvatting) zijn te vinden op https://www.curriculum.nu/downloads/
De minister schrijft een reactie op de voorstellen en spreekt daarna met de Tweede Kamer.
Dan valt een besluit over de volgende stap: het formuleren van kerndoelen en eindtermen

Reacties uit de pers en een petitie:
NRC
Reformatorisch Dagblad
Dagblad van het Noorden
Trouw
Petitie

De bril van de leraar. Over de beroepsidentiteit van de leraar in het voortgezet

image

Op 7 oktober is het boek ‘de bril van de leraar’ verschenen. Het zou goed zijn als leraren in het voortgezet onderwijs zich zouden verenigen in een beroepsorganisatie, maar die wil nog steeds maar niet van de grond komen. Pieter Leenheer, sinds jaar en dag als redacteur en tekenaar aan enkele onderwijstijdschriften verbonden, schreef vanuit dit perspectief een boek over de geschiedenis van het leraarschap, en wat er nodig is om tot een sterke beroepsorganisatie te komen.

Hans Kok, voorzitter van het Platform, heeft bij de presentatie van het boek een korte presentatie gegeven. Hij pleit voor een beroepsgroep leraren VO die zich vooral focust op bevoegdheid (toegang tot het beroep), bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden) en professionalisering (een professional houdt zijn / haar vak bij). Binnenkort daarover meer informatie.

Educatieve minor door vakverenigingen

De educatieve minor en de educatieve module leiden universitaire bachelorstudenten in een programma van 30 EC (een half jaar) op tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid tot het geven van onderwijs in Vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van Havo en Vwo. ‘Beperkt’ betekent dat de docent niet bevoegd is voor de andere vormen van Vmbo.
De educatieve minor wordt gevolgd binnen het bachelorprogramma. De educatieve module bij een lerarenopleiding kent hetzelfde programma en leidt tot dezelfde bevoegdheid, maar wordt gevolgd door mensen die al een bachelor hebben.
Op https://universitairelerarenopleidingen.nl/docent-worden/ staat een overzicht van alle trajecten tot het leraarschap vanuit een universitaire lerarenopleiding. (meer…)

Oproep voor kandidaatstelling bestuur Platform VVVO

Het Platform is in 1991 opgericht als samenwerkingsverband van Vakinhoudelijke Verenigingen van docenten in het Voortgezet Onderwijs. Het Platform behartigt de belangen van de aangesloten vakverenigingen en bevordert de positie van vakinhoud in het voortgezet onderwijs. Het Platform voert daarvoor regelmatig overleg met de vakverenigingen, maar ook met organisaties als het CvTE, SLO, Curriculum.nu, het ministerie van OCW en dergelijke.
Wegens het eindigen van de termijn van een van de bestuursleden is het Platform op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Leden van de aangesloten vakverenigingen die zich in het onderstaande profiel herkennen worden hierbij opgeroepen zich kandidaat te stellen.
Een algemeen bestuurslid van het Platform VVVO
• Heeft affiniteit met de werkzaamheden van het Platform.
• Heeft bij voorkeur recente ervaring als docent
• Heeft bij voorkeur ervaring met bestuurlijk werk in een (vak)vereniging.
• Heeft gevoel voor en is bekend met de bestuurlijke verhoudingen in de onderwijswereld.
• Is collegiaal en communicatief.
De tijdsbesteding is ongeveer 90 uur op jaarbasis (inc. vergaderingen).
Het meeste werk kan in de avonduren worden gedaan.
Het bestuur regelt in onderling overleg de verdeling van taken en inhoudelijke beleidsterreinen.
Voor de werkzaamheden is een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding van kracht.

Aanmelden kan met een kort c.v. en motivatiebrief waarin wordt ingegaan op het bovenstaande profiel. Dit doet u door deze te sturen aan:
Bart Vermeulen (secretaris) secretaris@platformvvvo.nl

De uiterste inzenddatum is 28 april. Na deze datum zal het bestuur met (een selectie van) kandidaat-bestuursleden spreken en een voordracht voor de ledenvergadering voorbereiden. De ledenvergadering van 13 juni zal over de voordracht stemmen.