Nieuwsbericht

Jelmer Evers weer genomineerd voor Global Teacher Prize

Geschiedenisleraar Jelmer Evers, van Unic in Utrecht, is voor de tweede keer genomineerd voor de precieuze Global Teacher Prize. De Varkey Foundation heeft deze prijs van 1 miljoen dollar ingesteld om onderwijsinnovatie te stimuleren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een docent die kinderen tussen de 5 en 18 jaar op een bijzondere manier inspireert en kan gezien worden als de Nobelprijs voor Onderwijs. Wereldwijd worden slechts 50 leraren genomineerd.

In maart 2016 wordt de winnaar gekozen.

Het Platform VVVO feliciteert Jelmer van harte met zijn nominatie! Wil je hem ook steunen of feliciteren, ga dan naar de speciale Facebook-pagina en plaats een bericht!

Lees dit persbericht voor meer informatie.

Professionele standaard voor leraren

 

In 2015-2016 ontwikkelt de Onderwijscoöperatie de professionele standaard voor leraren. In een standaard staat genoemd wat de (minimum)-eisen zijn die leraren aan elkaar stellen.

Tot 1 januari 2016 loopt een eerste consultatieronde. Deze eerste ronde inventariseert welke waarden breed gedragen worden door leraren. Bent u leraar? Het Platform VVVO en de Onderwijscoöperatie zijn op zoek naar uw input! De vragenlijst vindt u hier

Meerjarenagenda Onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft een meerjarenagenda opgesteld voor de komende vijf jaar. In deze agenda staat het thema van een veerkrachtig onderwijsbestel centraal. Veranderingen in de samenleving – en de snelheid daarvan – stellen het onderwijs voor grote uitdagingen. Het onderwijs heeft te maken met maatschappelijke trends zoals technologisering, internationalisering en Europeanisering, vergrijzing en ontgroening, krimp en immigratie, flexibilisering van de arbeidsmarkt, individualisering en afnemende sociale samenhang. Dat vraagt om een onderwijsbestel dat zich kan blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving én dat weerstand kan bieden aan onwenselijke ontwikkelingen en kortstondige hypes. Daarbij houdt de raad oog voor de benodigde rust in het onderwijs, hij baseert zijn adviezen steeds op grondige probleemanalyses.

U kunt deze agenda downloaden.

Rinnooy Kan, instelling Commissie Leraren

Datum: 18 juni 2007
Betreft: reactie van Platform VVVO op instelling Commissie Leraren

Geachte heer Rinnooy Kan,
In een schrijven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap concludeert deze dat voor het lerarenbeleid de komende jaren de aanpak van het lerarentekort en de positie en kwaliteit van de leraar centraal moeten komen te staan. De minister heeft, naar wij begrepen, uw commissie ingesteld om zich over de uitwerking van deze onderwerpen te laten adviseren. Het Platform van Vakinhoudelijke Verenigingen in het Voortgezet Onderwijs is verheugd dat op deze wijze de kwaliteit van de leraar in de aandacht komt te staan, in een tijd waarin de beeldvorming over het leraarschap in de media vaak in strijd is met wat docenten zelf als hun werkelijkheid ervaren. Het Platform ondersteunt de werkzaamheden van uw commissie dan ook van harte.

Omdat het Platform en de daarbij aangesloten vakinhoudelijke verenigingen tot op heden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verbetering van de kwaliteit van de leraar, vinden wij het van groot belang dat uw commissie op de hoogte is van wat wij daartoe ondernomen hebben en van plan zijn.

Het Platform VVVO is, zoals u waarschijnlijk al weet, een koepelorganisatie en fungeert als gezamenlijke spreekbuis en aanspreekpunt voor alle 26 aangesloten verenigingen. Het voornaamste doel is de invloed van deze verenigingen te versterken en daarmee de positie van de docent op de werkvloer. Daarbij beperkt het Platform zich tot vakoverstijgende kwesties. Vakspecifieke belangen worden uiteraard door de vakinhoudelijke verenigingen zelf behartigd. Meer informatie over het Platform en de vakinhoudelijke verenigingen vindt u op onze website: www.platformvvvo.nl

Wij zijn ervan overtuigd dat Platform en vakinhoudelijke verenigingen een sleutelpositie innemen bij de verbetering van de kwaliteit van de vakinhouden in het voortgezet onderwijs en de professionalisering van de daarbij betrokken docenten. Dat gebeurt op drie manieren: door ondersteuning, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging van onze leden. U kunt op onze website lezen welk actieplan het Platform daartoe ontwikkeld heeft.

De vakinhoudelijke organisaties zijn de belangrijkste organisaties waarin docenten zich verenigd hebben, als het gaat om de inhoud van hun vak. Het Platform laat de gezamenlijke stem van deze vakverenigingen hierover op verschillende podia horen. Die stem zegt luid en duidelijk: de discussie over de kwaliteit van de vakinhouden moet bovenaan op de agenda komen te staan. Het zou goed zijn als de overheid daarvan doordrongen raakt en uw commissie zich dat realiseert, als het de Regering adviseert over het opstellen van een actieplan voor de verbetering van de kwaliteit van de leraar.

Financiele ondersteuning van de activiteiten van Platform en aangesloten vakverenigingen is daarbij voor organisaties die voor een belangrijk deel van hun werkzaamheden afhankelijk zijn van vrijwilligers, van groot belang. Wij hebben al eerder en vaker erop gewezen dat het hoog tijd wordt dat bestuursleden die hun werk voor Platform en vakverenigingen in eigen tijd verrichten, door de overheid daarvoor gefaciliteerd worden.

De overheid zou zich ook moeten realiseren dat Platform en aangesloten vakverenigingen bij verdere vernieuwingen in het onderwijs vaste gesprekspartners dienen te zijn, die in alle fasen van de besluitvorming serieus genomen dienen te worden. Bij beleidsrondes van Regering en Kamer en hoorzittingen over het voorgezet onderwijs zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat vakdocenten en hun vakinhoudelijke organisaties gehoord worden. In door de overheid ingestelde commissies, zoals recentelijk de Profielcommissies en uw eigen commissie, zouden ook vakdocenten en hun vakinhoudelijke verenigingen (c.q. het Platform) vertegenwoordigd moeten zijn.

Professionalisering van onze leden via studiemiddagen en congressen van de eigen vakvereniging of van andere instellingen zouden door de overheid als een onlosmakelijk deel van de leraarstaak moeten worden gezien, dat niet in het gedrang dient te komen door discussies over onderwijstijd.

Gezien de spilfunctie die de vakinhoudelijke verenigingen innemen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, verwacht het bestuur van het Platform dat u het de gelegenheid biedt het bovenstaande toe te lichten.