Nieuwsbericht

NRO-verbindingsprijzen

Graag attenderen we u erop dat het tot 30 juni 2016 mogelijk is om mee te dingen naar de NRO-verbindingsprijzen, die op 2 november 2016 tijdens het NRO-congres uitgereikt worden. Het gaat om de de NRO-onderwijsprijs (voor onderwijsprofessionals) en de NRO-VOR-praktijkprijs (voor onderzoekers), die elk 2000 euro bedragen. De NRO-onderwijsprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

  • Leraren en andere onderwijsprofessionals, die op effectieve wijze binnen de school gebruik maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, komen in aanmerking voor de NRO-onderwijsprijs.
  • De NRO-VOR-praktijkprijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker wiens onderzoek op doeltreffende wijze is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Het onderzoek draagt zo bij aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Bekijk www.nro.nl/prijs voor meer informatie.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research, de PO-raad en de VO-raad. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
namens het organisatieteam van de NRO-verbindingsprijzen

Nieuwsbrief

Binnenkort zal het Platform een nieuwsbrief sturen naar de leden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat u zich zelf aanmeldt.
In de Nieuwsbrieven zullen actief nieuwsberichten van het Platform worden verspreid.
AANMELDEN

Onderwijs2032

Sinds het debat over het ontwerpproces van Onderwijs2032 in de Tweede Kamer vorige week woensdag zijn er diverse, soms tendentieuze berichten in de media verschenen over Onderwijs2032 en de rol van de Onderwijscoöperatie daarbij.

De vijf lid organisaties van de Onderwijscoöperatie hebben dinsdag 15 maart besloten gezamenlijk een brief op te stellen, gericht aan de staatssecretaris OCW. Kort samengevat komt ons besluit op het volgende neer (genoemd in alinea 2 van de brief): het bestuur van de Onderwijscoöperatie bepleit op basis van voortschrijdend inzicht en gezamenlijk overleg een tussenfase in het proces Onderwijs2032. We komen tot deze afweging omdat we hechten aan een breed draagvlak onder en een sterke rol voor leraren bij de ontwikkeling van het curriculum.

De desbetreffende brief treft u hierbij aan.

Platform VVVO en de FvOv hebben een brief opgesteld aan staatssecretaris Dekker

imageIn een gezamenlijke actie hebben het Platform VVVO en de FvOv een brief opgesteld aan staatssecretaris Dekker met het verzoek betrokken te worden bij de tweede fase van het advies Onderwijs2032. Wij zijn ervan overtuigd dat de vakverenigingen hier vanaf het begin en intensief bij betrokken dienen te worden.

Klik op de afbeelding hiernaast om de brief van 19 februari 2016 te bekijken.

Gezocht: Ambassadeurs

Ben jij die enthousiaste leraar, met passie en trots voor het beroep? Heb jij zin om met collega’s uit het land in gesprek te gaan over professionele ontwikkeling, de nieuwe wettelijke positie van leraren in het onderwijs, mogelijkheden van het lerarenregister en de activiteiten van de Onderwijscoöperatie? Ga je net zo makkelijk op bezoek bij een school als bij een MR? Wil jij een actieve rol spelen om die veranderingen in het onderwijs mede te realiseren? Draai jij je hand niet om voor een workshop en zet je graag je tanden in een mooie presentatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Indien u geïnteresseerd bent in de vacature kunt u contact opnemen met ons, waarna wij u de verdere informatie zal toesturen. Vul dit formulier in.

Ons Onderwijs 2032

imageLeerlingen leggen in het primair en voortgezet onderwijs de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen? Het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 formuleert op deze vraag een antwoord.
Dit advies is op 23 januari 2016 gepresenteerd en overhandigd aan Staatssecretaris Sander Dekker. De komende tijd zal ook het PVVVO zich met de vraagstelling uit het advies gaan bezig houden.

Links: Het eindadvies, Website “ons onderwijs2032” , Animatie, Beleidsreactie van de staatsecretaris

Jelmer Evers weer genomineerd voor Global Teacher Prize

Geschiedenisleraar Jelmer Evers, van Unic in Utrecht, is voor de tweede keer genomineerd voor de precieuze Global Teacher Prize. De Varkey Foundation heeft deze prijs van 1 miljoen dollar ingesteld om onderwijsinnovatie te stimuleren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een docent die kinderen tussen de 5 en 18 jaar op een bijzondere manier inspireert en kan gezien worden als de Nobelprijs voor Onderwijs. Wereldwijd worden slechts 50 leraren genomineerd.

In maart 2016 wordt de winnaar gekozen.

Het Platform VVVO feliciteert Jelmer van harte met zijn nominatie! Wil je hem ook steunen of feliciteren, ga dan naar de speciale Facebook-pagina en plaats een bericht!

Lees dit persbericht voor meer informatie.

Professionele standaard voor leraren

 

In 2015-2016 ontwikkelt de Onderwijscoöperatie de professionele standaard voor leraren. In een standaard staat genoemd wat de (minimum)-eisen zijn die leraren aan elkaar stellen.

Tot 1 januari 2016 loopt een eerste consultatieronde. Deze eerste ronde inventariseert welke waarden breed gedragen worden door leraren. Bent u leraar? Het Platform VVVO en de Onderwijscoöperatie zijn op zoek naar uw input! De vragenlijst vindt u hier

Meerjarenagenda Onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft een meerjarenagenda opgesteld voor de komende vijf jaar. In deze agenda staat het thema van een veerkrachtig onderwijsbestel centraal. Veranderingen in de samenleving – en de snelheid daarvan – stellen het onderwijs voor grote uitdagingen. Het onderwijs heeft te maken met maatschappelijke trends zoals technologisering, internationalisering en Europeanisering, vergrijzing en ontgroening, krimp en immigratie, flexibilisering van de arbeidsmarkt, individualisering en afnemende sociale samenhang. Dat vraagt om een onderwijsbestel dat zich kan blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving én dat weerstand kan bieden aan onwenselijke ontwikkelingen en kortstondige hypes. Daarbij houdt de raad oog voor de benodigde rust in het onderwijs, hij baseert zijn adviezen steeds op grondige probleemanalyses.

U kunt deze agenda downloaden.

Rinnooy Kan, instelling Commissie Leraren

Datum: 18 juni 2007
Betreft: reactie van Platform VVVO op instelling Commissie Leraren

Geachte heer Rinnooy Kan,
In een schrijven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap concludeert deze dat voor het lerarenbeleid de komende jaren de aanpak van het lerarentekort en de positie en kwaliteit van de leraar centraal moeten komen te staan. De minister heeft, naar wij begrepen, uw commissie ingesteld om zich over de uitwerking van deze onderwerpen te laten adviseren. Het Platform van Vakinhoudelijke Verenigingen in het Voortgezet Onderwijs is verheugd dat op deze wijze de kwaliteit van de leraar in de aandacht komt te staan, in een tijd waarin de beeldvorming over het leraarschap in de media vaak in strijd is met wat docenten zelf als hun werkelijkheid ervaren. Het Platform ondersteunt de werkzaamheden van uw commissie dan ook van harte.

Omdat het Platform en de daarbij aangesloten vakinhoudelijke verenigingen tot op heden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verbetering van de kwaliteit van de leraar, vinden wij het van groot belang dat uw commissie op de hoogte is van wat wij daartoe ondernomen hebben en van plan zijn.

Het Platform VVVO is, zoals u waarschijnlijk al weet, een koepelorganisatie en fungeert als gezamenlijke spreekbuis en aanspreekpunt voor alle 26 aangesloten verenigingen. Het voornaamste doel is de invloed van deze verenigingen te versterken en daarmee de positie van de docent op de werkvloer. Daarbij beperkt het Platform zich tot vakoverstijgende kwesties. Vakspecifieke belangen worden uiteraard door de vakinhoudelijke verenigingen zelf behartigd. Meer informatie over het Platform en de vakinhoudelijke verenigingen vindt u op onze website: www.platformvvvo.nl

Wij zijn ervan overtuigd dat Platform en vakinhoudelijke verenigingen een sleutelpositie innemen bij de verbetering van de kwaliteit van de vakinhouden in het voortgezet onderwijs en de professionalisering van de daarbij betrokken docenten. Dat gebeurt op drie manieren: door ondersteuning, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging van onze leden. U kunt op onze website lezen welk actieplan het Platform daartoe ontwikkeld heeft.

De vakinhoudelijke organisaties zijn de belangrijkste organisaties waarin docenten zich verenigd hebben, als het gaat om de inhoud van hun vak. Het Platform laat de gezamenlijke stem van deze vakverenigingen hierover op verschillende podia horen. Die stem zegt luid en duidelijk: de discussie over de kwaliteit van de vakinhouden moet bovenaan op de agenda komen te staan. Het zou goed zijn als de overheid daarvan doordrongen raakt en uw commissie zich dat realiseert, als het de Regering adviseert over het opstellen van een actieplan voor de verbetering van de kwaliteit van de leraar.

Financiele ondersteuning van de activiteiten van Platform en aangesloten vakverenigingen is daarbij voor organisaties die voor een belangrijk deel van hun werkzaamheden afhankelijk zijn van vrijwilligers, van groot belang. Wij hebben al eerder en vaker erop gewezen dat het hoog tijd wordt dat bestuursleden die hun werk voor Platform en vakverenigingen in eigen tijd verrichten, door de overheid daarvoor gefaciliteerd worden.

De overheid zou zich ook moeten realiseren dat Platform en aangesloten vakverenigingen bij verdere vernieuwingen in het onderwijs vaste gesprekspartners dienen te zijn, die in alle fasen van de besluitvorming serieus genomen dienen te worden. Bij beleidsrondes van Regering en Kamer en hoorzittingen over het voorgezet onderwijs zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat vakdocenten en hun vakinhoudelijke organisaties gehoord worden. In door de overheid ingestelde commissies, zoals recentelijk de Profielcommissies en uw eigen commissie, zouden ook vakdocenten en hun vakinhoudelijke verenigingen (c.q. het Platform) vertegenwoordigd moeten zijn.

Professionalisering van onze leden via studiemiddagen en congressen van de eigen vakvereniging of van andere instellingen zouden door de overheid als een onlosmakelijk deel van de leraarstaak moeten worden gezien, dat niet in het gedrang dient te komen door discussies over onderwijstijd.

Gezien de spilfunctie die de vakinhoudelijke verenigingen innemen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, verwacht het bestuur van het Platform dat u het de gelegenheid biedt het bovenstaande toe te lichten.