Nieuwsberichten

Algemene Ledenvergadering Onderwijscoöperatie

Woensdag 27 juni was de Algemene Ledenvergadering van de Onderwijscoöperatie.
Naast het jaarverslag en de jaarrekening stond de afbouw van de Onderwijscoöperatie op de agenda.
De ALV heeft er bij het bestuur op aangedrongen te zorgen voor een goede regeling voor de medewerkers en vroeg ook aandacht voor de meewerkende leraren.
Na de zomer is er een nieuwe Ledenvergadering waar de afbouw van de Onderwijscoöperatie verder besproken zal worden.

Brief aan coördinatiegroep curriculum.nu

imageTijdens de laatste ALV (14 juni 2018) is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond het project Curriculum.nu.
Bij de oplevering van de eerste en tweede tussenproducten hebben we als bestuur van het Platform VVVO onze vakverenigingen gevraagd om zowel de inhoudelijke voortgang als de organisatorische gang van zaken van Curriculum.nu te evalueren. Op basis van onze bevraging hebben we bijgaande brief richting Coördinatiegroep opgesteld.
Vertegenwoordigers van de vakverenigingen BDD, KNAG, I&I, NVLM, NVORWO, NVvW, VCN, VECON, VFVO en VGN waren tijdens de ALV aanwezig. Zij allen zijn direct en indirect bij Curriculum.nu betrokken.
In bijgaande brief brengen zij belangrijke opmerkingen en punten van zorg onder aandacht van de coördinatiegroep van curriculum.nu.
Lees hier de brief.

Toekomst beroepsgroep leraren

Het Platform VVVO heeft in aanvulling van het Secretariaat Beroepsgroep Leraren al haar vakverenigingen uitgenodigd om te reageren op de vragen van Rinnooy Kan.
Het betreft het volgende:

  • Wat is er de afgelopen jaren misgegaan bij het beleid om professionalisering onder leraren te stimuleren?
  • Wat zou er nu vooral nodig zijn om de professie te versterken en om de positie van de leraar als professional te ondersteunen? Wat zijn dan de eerste stappen?
  • Wat kan uw rol of de rol van uw organisatie daarin zijn?

Als bestuur van het Platform blijven we de vakinhoudelijke rol van de aangesloten verenigingen bepleiten, maar gaan we graag het gesprek aan over hoe te komen tot een sterke en zelfbewuste beroepsgroep van leraren in Nederland.
Het bestuur is op 30 juni aanwezig bij de bespreking van het bovenstaande.

Koos Nederhoed verlaat het bestuur van het Platform VVVO

image

Koos Nederhoed heeft aangegeven dat door drukke werkzaamheden hij het werk van secretaris van het bestuur neerlegt. Naast zijn werk op school is Koos ook actief als scheidsrechter op het hoogste niveau (nationaal en internationaal) bij volleybalwedstrijden. Sinds 2000 is hij internationaal scheidsrechter en fluit sinds 2007 in de Champions League. Dit is het hoogst haalbare niveau in Europa. Naast de wedstrijden in Europees verband is hij ook nog FIVB -scheidsrechter waardoor hij regelmatig op andere continenten verkeert. Zijn internationale activiteiten vielen uiteindelijk niet meer te combineren met het secretariaat van Platform VVVO.

Koos is jaren een betrokken bestuurder geweest en heeft veel gedaan voor het Platform. Vaak moest hij lang reizen vanuit het hoge noorden (Ijlst, Friesland)  om vergaderingen bij te wonen. Naast het secretariaat van het bestuur voerde Koos namens het Platform ook werkzaamheden uit voor de Onderwijscoöperatie.

Wij gaan Koos missen.
Het bestuur overlegt met Koos naar een geschikte manier om afscheid te nemen.

Bestuur Onderwijscoöperatie geeft ondersteuning Lerarenregister terug aan minister

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie (dat bestaat uit AOb, CNVO, FVOV en Platform VVVO geeft de ondersteuning van de implementatie van de Wet beroep leraar en Lerarenregister terug aan de minister.

Het bestuur vindt dat de zeggenschap over het lerarenregister volledig bij leraren moet liggen. “Het bestuur heeft zichzelf bij de oprichting van het register altijd een tijdelijke rol gegeven. De tijd is nu gekomen om afstand van die rol te nemen.”

De verdere implementatie van het register (en van de hele wet , waar het register onderdeel van uitmaakt) is wettelijk in handen van de ‘deelnemersvergadering’ van de Onderwijscoöperatie. Deze deelnemersvergadering wordt van de coöperatie afgesplitst.

Afgelopen maanden groeide er de kritiek dat lerarenregister vooral een zaak zou zijn van de vakbonden en vakverenigingen. “’Wij maken zo snel mogelijk onvoorwaardelijk ruim baan voor leraren om de implementatie van de wet tot een succes te maken”, zo stelt het bestuur van de Onderwijscoöperatie.

De coöperatie blijft, onder het huidige bestuur, haar verdere taken en projecten uitvoeren. Zoals het Leraren Ontwikkelfonds, de videosite Leraar24 en de verkiezing van leraar van het jaar.
Link naar de brief aan de minister.

ADVIES TABEL OPSTUREN EXAMENWERK

De adviestabel was een product van sociale partners dat te vinden was op het meldpunt.
Dat meldpunt bestaat dit jaar niet.
Overleg met Examenloket en CvtE gaf aan dat de VO-Raad een logischer plek was, Immers CvTE is voor docenten niet direct de aangewezen plaats voor zaken als verzenden van examenmateriaal.
Na overleg met de VO-Raad wordt de tabel daar geplaatst. Diverse organisaties (waaronder DUO/Examenloket, Cito en CvTE + sociale partners en vakinhoudelijke verenigingen) hebben de link met verwijzing

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/539/original/Adviestabel_opsturen_examenwerk_2018.pdf?1517402274

OPROEP!

Denk mee over het docentencongres!
Leerling 2020 organiseert op 19 november 2018 het derde docentencongres over gepersonaliseerd leren al dan niet met behulp van ict.
Het congres van en voor docenten geeft praktische handvatten om de volgende dag met gepersonaliseerd leren aan de slag te gaan. We zijn op zoek naar docenten die mee willen denk over de inhoud van het docentencongres. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail met telefoonnummer naar leerling2020@schoolinfo.nl o.v.v. inhoud docentencongres.
We nemen dan binnenkort contact met je op.
Vergeet niet om het docentencongres alvast in je agenda te zetten.

Bijeenkomst meewerkende leraren Platform VVVO bij de Onderwijscoöperatie

Het bestuur van het Platform VVVO heeft het initiatief genomen om periodiek in gesprek te zijn met de meewerkende leraren van het Platform bij de OC. We hebben met elkaar het werk verkend dat gedaan wordt door leraren. Ook hebben we gekeken naar de veranderingen die gaande zijn.
De leraren hebben verschillende adviezen gegeven aan het bestuur van het Platform.

Met grote instemming geven de leraren aan dat zij met plezier en veel betrokkenheid hun werk doen. Wel werd geconstateerd dat er veel personele veranderingen zijn geweest, en dat daardoor de aansturing onduidelijk was. De werkgroepen van de verschillende ‘programma-lijnen’ (met name communicatie en beroepsontwikkeling) zijn sinds de zomer niet meer actief geweest. Onduidelijk was waarom, daar is niet over bericht. Geconstateerd werd dat werkgroepen een belangrijke functie hebben in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Het bestuur van het Platform heeft de prioriteiten van het Platform voor 2018 nader belicht. Het Platform heeft als kerntaak de gezamenlijke belangen van de vakverenigingen te behartigen. Dat zijn bijvoorbeeld m.b.t. het project curriculum.nu, school- en landelijke examens en bevoegdheden.

Het belang van participatie binnen de OC ligt met name in de beroepsgroepvorming. Dat is waar onze leraren ook met name ambities willen waarmaken. Leraar24 en vooral LOF en Pioniers worden daarbij gezien als belangrijke initiatieven die bijdragen aan beroepsgroepvorming. In het land is er veel enthousiasme voor deze ontwikkeling.

Naar de andere kerntaak van de OC, de ondersteuning van de ADV (Afvaardiging DeelnemersVergadering), zijn de leraren wat terughoudend. Er is weinig informatie beschikbaar over de werkwijze en plannen van de ADV. Wanneer daar meer duidelijkheid over is, kunnen we ook uitdrukkelijker positie bepalen. Nu lijkt er rond de professionele keten pas op de plaats gemaakt worden.

Het bestuur van het Platform wordt geadviseerd om zo door te gaan met de middelen die we hebben: eigen prioriteiten kiezen en daar vooral de energie in steken.

Naar de reorganisatie van de OC die op stapel staat wordt nieuwsgierig uitgekeken. De vraag is hoe het volgend schooljaar de positie en het werk van de meewerkende leraren zal zijn. Verwacht wordt dat daarover op korte termijn duidelijkheid komt.

We hebben afgesproken weer een bijeenkomst te organiseren als daar aanleiding voor is. Deze bijeenkomst wordt als zeer nuttig ervaren. Goed om bij te praten en ideeën uit te wisselen.

VISIE op VAKKEN

Op verzoek van Curriculum.nu hebben diverse vakverenigingen de visie over hun vak geformuleerd.
Deze visies worden hier gedeeld.
Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Voor de leergebieden Nederlands, Engels (met ook aandacht voor Frans, Duits en Spaans), Rekenen/ wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Een visie vanuit de vakverenigingen op wat hun vak behelst is voor deze teams noodzakelijk.
Van drie bij het Platform VVVO aangesloten verenigingen is het visie-document nu te lezen.
Om hiervan kennis te nemen delen zij hun document in deze mailing en de website van het Platform.
vakvereniging i&i visie op Digitale geletterdheid
Vecon visie op Economie
NVLM visie op Maatschappijleer

 KNAG visie op Aardrijkskunde

NVvW visie op Wiskunde in het Voortgezet Onderwijs