Nieuwsberichten

Brochure over het CE voor docenten met een examenklas

imageAls docent speelt u een belangrijke rol bij de voorbereiding, afname en correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Daarom heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de brochure Het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent zaken die voor de uitvoering van deze taken van belang zijn op een rij gezet. Deze brochure is te downloaden op de nieuwe informatiepagina www.ikhebeenexamenklas.nl.

Op deze pagina wordt ook aangegeven waar docenten meer informatie kunnen vinden, bijvoorbeeld over normering en kandidaten met een beperking.

De brochure en de pagina ikhebeenexamenklas.nl beperken zich op dit moment tot de papieren centrale examens (vmbo, havo en vwo). Informatie over de digitale centrale examens bb en kb en centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht is te vinden op de vernieuwde website www.examenblad.nl. Daar vindt u ook alle centrale examens en syllabi van voorgaande jaren. 

Onderwijscoöperatie en BON beëindigen samenwerking

imageVerschil van inzicht in hoe de agenda van de beroepsgroep uitgewerkt moet worden heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen BON en de Onderwijscoöperatie is beëindigd. De Onderwijscoöperatie gaat verder met een bestuur waarin vier partijen vertegenwoordigd zijn: AOb, CNV Onderwijs FvOv en Platform VVVO.

BON was in 2012 een van de vijf organisaties die de Onderwijscoöperatie hebben opgericht. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie constateert dat de afgelopen jaren succesvol en met volledige eenheid van bestuur is samengewerkt aan een sterkere positie van de beroepsgroep. De afgelopen vier jaar heeft de Onderwijscoöperatie, inclusief BON, grote successen geboekt zoals de deze maand door de Tweede Kamer aangenomen wetswijziging die leraren de zeggenschap geeft over hun eigen professionalisering en het lerarenregister. Ook was BON betrokken bij andere mooie resultaten zoals de oprichting van het LerarenOntwikkelFonds dat leraren in staat stelt hun eigen initiatieven voor beter onderwijs te ontwikkelen, het video platform Leraar24 voor kennisuitwisseling tussen leraren, het jaarlijkse Lerarencongres en de Verkiezing Leraar van het Jaar. Nu BON geen deel meer uitmaakt van de Onderwijscoöperatie nemen de vier bestuurspartijen de verantwoordelijkheid voor de verdere uitwerking van de agenda van de beroepsgroep en alle afspraken die in dat kader zijn gemaakt.

Speciale Platform VVVO-bijeenkomst voor raadpleging vakverenigingen over Onderwijs 2032

Woensdag 28 september heeft het Platform VVVO een bijeenkomst gehouden, waarop aangesloten vakverenigingen hun mening konden uiten ten aanzien van het eindrapport van de commissie Schnabel. Na een korte inleiding over bedoeling en werkwijze door OC-werkgroeplid Aad van der Drift, konden vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen een pitch houden die in verkorte vorm zicht geeft op hun eigen standpunt.
De pitches en discussies vonden in eerste instantie plaats op basis van twee vragen, in gezamenlijkheid geformuleerd door de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie.
Vraag 1: geeft het advies van Schnabel de juiste richting voor een nieuw curriculum? en
vraag 2: hoe kan en wil de beroepsgroep invulling geven aan een nieuw curriculum?

In de pitches werden helder voors en tegens ten aanzien van de twee vragen geformuleerd en we kunnen constateren dat een tendens in positieve richting waarneembaar was.
Een notulante maakte verslag van de pitches en commentaren ten aanzien van richting en invulling van het advies. Begin november wordt de algemene uitslag (ja of nee voor de plannen) aan de staatssecretaris overhandigd.

Hebben centrale toetsing en examinering uw interesse?

Het CvTe heeft de volgende vacatures:

Vacatures Collegeleden
Binnen het College ontstaan er met ingang van 1 december 2016 vacatures voor:
– een plaatsvervangend lid uit de sector wetenschappelijk onderwijs (wo)
– een plaatsvervangend lid uit de sector middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
– twee leden met onderwijsbestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld in een personeelsorganisatie of bij de Onderwijscoöperatie, te weten:

– een docent-lid
– een plaatsvervangend docent-lid

Vacature Voorzitter vaststellingscomissie Engels B2 mbo met ingang van 1 november 2016.
Meer weten of solliciteren? Kijk op www.hetcvte.nl/vacatures

NRO-verbindingsprijzen

Graag attenderen we u erop dat het tot 30 juni 2016 mogelijk is om mee te dingen naar de NRO-verbindingsprijzen, die op 2 november 2016 tijdens het NRO-congres uitgereikt worden. Het gaat om de de NRO-onderwijsprijs (voor onderwijsprofessionals) en de NRO-VOR-praktijkprijs (voor onderzoekers), die elk 2000 euro bedragen. De NRO-onderwijsprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

  • Leraren en andere onderwijsprofessionals, die op effectieve wijze binnen de school gebruik maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, komen in aanmerking voor de NRO-onderwijsprijs.
  • De NRO-VOR-praktijkprijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker wiens onderzoek op doeltreffende wijze is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Het onderzoek draagt zo bij aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Bekijk www.nro.nl/prijs voor meer informatie.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research, de PO-raad en de VO-raad. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
namens het organisatieteam van de NRO-verbindingsprijzen

Nieuwsbrief

Binnenkort zal het Platform een nieuwsbrief sturen naar de leden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat u zich zelf aanmeldt.
In de Nieuwsbrieven zullen actief nieuwsberichten van het Platform worden verspreid.
AANMELDEN

Vacature: Leraar-onderzoekers LerarenOntwikkelFonds (LOF)

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een fonds waar leraren uit het PO, VO en (V) SO met een goed idee voor onderwijsontwikkeling een beroep op kunnen doen, zodat ze dit idee verder kunnen uitwerken en in praktijk kunnen brengen. Dit is vaak geen gemakkelijk traject: “Hoe krijg ik mijn collega’s of mijn leidinggevende mee,  hoe communiceer ik mijn boodschap en hoe kan ik de verandering duurzaam inbedden?”.

Het LOF wordt geheel met leraren ingericht en uitgevoerd. De aanvragen worden beoordeeld door leraren, de coaching van toegekende projecten wordt door leraren verzorgd en in het organiserende projectteam werken leraren. Vanuit die overweging ligt het voor de hand om ook bij de uitvoering van flankerend onderzoek consistent te blijven met de doelstellingen van het LOF. Dat wil zeggen dat ook leraren zelf de belangrijkste actoren zijn bij het flankerend onderzoek.

De Onderwijscoöperatie wil daarom een onderzoeksteam van leraren samenstellen, dat in samenwerking met een onderzoeker en een procesbegeleider het flankerend onderzoek naar de effecten van het LOF opstelt en uitvoert. Centraal staat de vraag: ”Wat is de meerwaarde van het LOF voor leraren en welke factoren in de LOF-structuur en in de school zijn daarin stimulerend en/of belemmerend?”

Geïnteresseerd??? Alle verdere informatie over deze aantrekkelijke vacature kunt u inwinnen bij uw verbindingsofficier. Dat is voor het Platform VVVO Koos Nederhoed. Mail: nederhoed@online.nl De sollicitatie moet binnen zijn voor 16 mei 2016.

Onderwijs2032

Sinds het debat over het ontwerpproces van Onderwijs2032 in de Tweede Kamer vorige week woensdag zijn er diverse, soms tendentieuze berichten in de media verschenen over Onderwijs2032 en de rol van de Onderwijscoöperatie daarbij.

De vijf lid organisaties van de Onderwijscoöperatie hebben dinsdag 15 maart besloten gezamenlijk een brief op te stellen, gericht aan de staatssecretaris OCW. Kort samengevat komt ons besluit op het volgende neer (genoemd in alinea 2 van de brief): het bestuur van de Onderwijscoöperatie bepleit op basis van voortschrijdend inzicht en gezamenlijk overleg een tussenfase in het proces Onderwijs2032. We komen tot deze afweging omdat we hechten aan een breed draagvlak onder en een sterke rol voor leraren bij de ontwikkeling van het curriculum.

De desbetreffende brief treft u hierbij aan.

Platform VVVO en de FvOv hebben een brief opgesteld aan staatssecretaris Dekker

imageIn een gezamenlijke actie hebben het Platform VVVO en de FvOv een brief opgesteld aan staatssecretaris Dekker met het verzoek betrokken te worden bij de tweede fase van het advies Onderwijs2032. Wij zijn ervan overtuigd dat de vakverenigingen hier vanaf het begin en intensief bij betrokken dienen te worden.

Klik op de afbeelding hiernaast om de brief van 19 februari 2016 te bekijken.

Gezocht: Ambassadeurs

Ben jij die enthousiaste leraar, met passie en trots voor het beroep? Heb jij zin om met collega’s uit het land in gesprek te gaan over professionele ontwikkeling, de nieuwe wettelijke positie van leraren in het onderwijs, mogelijkheden van het lerarenregister en de activiteiten van de Onderwijscoöperatie? Ga je net zo makkelijk op bezoek bij een school als bij een MR? Wil jij een actieve rol spelen om die veranderingen in het onderwijs mede te realiseren? Draai jij je hand niet om voor een workshop en zet je graag je tanden in een mooie presentatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Indien u geïnteresseerd bent in de vacature kunt u contact opnemen met ons, waarna wij u de verdere informatie zal toesturen. Vul dit formulier in.