Nieuwsberichten

Jac Kriens uit bestuur Platform VVVO

Met ingang van 1 december 2017 heeft Jac Kriens aangegeven zijn bestuursactiviteiten neer te willen leggen. Hij was sinds september 2016 vanuit de NVLM voorgedragen aan het Platform VVVO. Als algemeen bestuurslid was Jac o.a..verantwoordelijk voor de zaken op het gebied van de rekentoetsen en het register. Jac heeft aangegeven dat de binding met het werkveld steeds minder is geworden en zijn verwachtingen bij de verrichtingen van het Platform VVVO niet geheel aan zijn verwachtingen hebben voldaan. Als bestuur zijn we Jac zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en kunnen zijn beslissing alleen maar respecteren. Over de invulling van de ontstane vacature is het bestuur nog in gesprek. Thans gaat men door in de huidige constructie. Mocht het werkveld zich gaan uitbreiden dan is de invulling voor een nieuwe en vijfde persoon een optie.

Uitnodiging van The Crowd

Na ruim vijf jaar heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van The Crowd besloten de vereniging op te heffen. Hier lees je daar meer over. Om het succes van The Crowd te vieren, om afscheid te nemen van de vereniging en om symbolisch ons deel van het stokje over te dragen aan al die andere initiatieven die er inmiddels zijn, organiseert The Crowd op 7 april 2018 in of in de omgeving van Utrecht, voor de laatste maal, een activiteit. Zij nodigt iedereen die werkzaam is in het onderwijs uit om daarbij aanwezig te zijn. Het evenement is gratis voor zowel leden als voor niet-leden.

Het thema is, hoe kan het ook anders: regie over eigen professionalisering. Het wordt een dag waarop een aantal succesvolle activiteiten van The Crowd uit de afgelopen jaren worden herhaald, een dag waarop andere initiatieven met een vergelijkbare doelstelling als The Crowd een podium krijgen, maar vooral een dag waarop leraren samenscholen om met en van elkaar te leren.

Ben je werkzaam in het onderwijs? Dan ben je van harte uitgenodigd! Meer informatie volgt spoedig… maar we kunnen nu al zeggen: dat wil je niet missen, dus meld je nu alvast (gratis) aan!

VISIE vakvereniging i&i op digitale geletterdheid

Op verzoek van curriculum.nu is het bestuur van i&i aan de slag gegaan met het formuleren van onze visie op het vak of leergebied digitale geletterdheid.
De eerste aanzet werd in het najaar gegeven door het bestuur dat daarvoor een aantal keren bij elkaar kwam. Tijdens de onlangs gehouden praktijkdag hebben zij hun eerste concept laten beoordelen. De ideeën en aanpassingen zijn meegenomen naar de onlangs door ons georganiseerde visie-middag en -avond in Utrecht.
Tijdens deze avond werd alle informatie genotuleerd en in het bijgevoegde visie-stuk opgenomen.
Met veel genoegen hebben we deze visie op 1 december naar het curriculum toegezonden.
Uiteraard wil i&i de uiteindelijk geformuleerde visie andere vakverenigingen niet onthouden.
Wie omissies ontdekt of graag nog iets wil hebben opgenomen kan dat tot 1 januari melden aan de secretaris van de vereniging (secretaris@ieni.org).
Het bestuur komt nog een keer bij elkaar om eventuele aanpassingen te maken op basis van de binnengekomen opmerkingen. Klik hier om het document te lezen.

SOLLICITATIE PERIKELEN

De afgelopen periode is de Onderwijscoöperatie op zoek geweest naar een onafhankelijk voorzitter als opvolger van Joost Kentson. Er is een profiel opgesteld. Belangrijk onderdeel van het profiel is dat de voorzitter een leraar is. Er hebben ongeveer 20 leraren gesolliciteerd, vanuit de LAR (lerarenadviescommissie) is er een benoemingsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen met leden uit iedere bij de OC aangesloten organisatie. Deze BAC heeft unaniem een kandidaat voorgedragen. Met deze kandidaat heeft het bestuur van de OC twee gesprekken gevoerd. Het bestuur van de OC heeft besloten na deze gesprekken de benoeming niet te laten bekrachtigen door de ALV van de OC.
De afgelopen dagen is er in de (social) media veel aandacht geweest voor deze kwestie. Ook zullen morgen (vandaag al online) in de landelijke pers (Trouw en AD) artikelen verschijnen.
Leraren van binnen en buiten de OC hebben grote moeite met het niet benoemen van deze kandidaat. Het bestuur van de OC heeft op de website van de Onderwijscoöperatie een bericht over de sollicitatie geplaatst (onder tabblad Nieuws).

Wat is de positie van ons Platform?
Vanaf 1 september maakt (tijdelijk) het Platform geen deel uit van het bestuur van de OC. Aad van der Drift heeft als interim voorzitter die rol tot dan vervuld. Vanaf waarschijnlijk 1 november zal Hans Kok als nieuwe voorzitter van het Platform weer zitting nemen in het bestuur van de OC.
Met betrekking tot de sollicitatie vinden wij het erg jammer dat niet tot benoeming is over gegaan. De BAC was duidelijk in haar unanieme advies. Wij kennen de inhoudelijke en strategische verschillen tussen de sollicitant en het bestuur van de OC onvoldoende.
Wij betreuren deze gang van zaken des te meer omdat de OC voor belangrijke veranderingen staat en dat is ook echt nodig. Het motto ‘van, voor en door’ en de daarbij behorende positie van de leraar moet echt meer worden waargemaakt in het kader van de realisatie van een sterke beroepsgroep, iets dat jullie als vakverenigingen tijdens de ALV voor de zomer unaniem hebben duidelijk gemaakt.
Als platform willen we ons de komende periode strategisch en inhoudelijk sterk voor een echte docentgerichte OC maken.

Namens het bestuur Platform VVVO
Hans Kok, Voorzitter

Vertrouwen in de Toekomst

In het Regeerakkoord hebben het Lerarenregister en de Curriculum herziening een prominente plek gekregen.
Link naar het regeerakkoord

Onderwijs en onderzoek

Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen. Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en succesvolle samenleving. We blijven daarom investeren in het verder verbeteren van ons onderwijs en onderzoek. En in de mensen die erin werken. We geven hen ruimte en verantwoordelijkheid. De voornaamste ambities van dit kabinet liggen in de bestrijding van kansenongelijkheid en de stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs.

(meer…)

Nieuwe voorzitter PLATFORM VVVO

Tijdens de Algemene Ledenvergadering met de vakinhoudelijke verenigingen is op 4 oktober Hans Kok unaniem benoemd  tot voorzitter van het bestuur Platform VVVO.

Hans Kok is zijn hele werkzame leven werkzaam in het onderwijs. Als leraar (informatica, maatschappijleer), decaan, en teamleider op scholen. Later als trainer en adviseur bij een landelijk bureau (APS). De laatste jaren als beleidsmedewerker / projectleider bij  de Onderwijscoöperatie.

Zijn ambitie als voorzitter is om de positie van de leraar te versterken. Het gaat om ruimte en zeggenschap die nodig is om als professional het beroep te kunnen uit oefenen. Dat geldt voor de individuele leraar en zijn team op school, maar ook voor vakvereniging en als beroepsgroep.

Samenwerking en verbinding zijn daarbij sleutelbegrippen. Er is werk aan de winkel, Hans Kok levert graag en met overtuiging een bijdrage.

Wie wint de Educatieve Parel op de Dag van de Educatieve Auteur?

Logo_EducatieveParel

Schrijf jij vaak zelf je lesmateriaal? Dan is dit misschien interessant voor jou…
Wie wint de Educatieve Parel op de Dag van de Educatieve Auteur?
De Dag van de Leraar kennen we al jaren. Goede lesgevers zijn belangrijk. Maar kan de leraar zonder lesmateriaal? Hij kan zelf lessen ontwerpen. Maar alle lessen? Niet elke goede lesgever is ook een lesmaker. De “Dag voor de Educatieve Auteur” zet de auteurs en schrijvende docenten in het zonnetje. Zij zijn onontbeerlijk voor goed onderwijs.
Op 11 november, de Dag van de Educatieve Auteur, is in Amersfoort een studie- en ontmoetingsdag.

(meer…)

MEEDENKSESSIE voor vakverenigingen 14 september 2017

Vanaf augustus 2018 zijn alle bevoegde leraren volgens de wet verplicht zich in het nieuwe lerarenregister te registreren. In augustus 2019 staan alle bevoegde leraren geregistreerd en start de eerste periode van vier jaar tot aan herregistratie in 2023. De beroepsgroep stelt zelf de eisen op die gaan gelden voor leraren in het nieuwe lerarenregister om na vier jaar te kunnen herregistreren: de zogenoemde herregistratiecriteria.
Deze criteria gaan over wat een leraar minimaal moet doen om zijn bekwaamheid te onderhouden (Zie FAQ: Wat verstaan we onder bekwaamheidsonderhoud?). Leraren stellen ook valideringsregels op waaraan bijvoorbeeld cursussen of activiteiten moeten voldoen om je bekwaamheid als leraar te onderhouden.
Ben jij leraar en wil jij graag meedenken over en meewerken aan deze herregistratiecriteria en valideringsregels doe dan mee.
Wilt u dit bericht ook uitzetten in uw organisatie? Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leraren uit de vakverenigingen deelnemen.
Waar? 
Onderwijscoöperatie
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
aanmelden
https://goo.gl/forms/AFf0pADMECxFmh7x2 

PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 wordt in een bijeenkomst in De Balie (Amsterdam) voor de tweede keer de door de Onderwijsraad ingestelde prijs voor de beste Onderwijsblog uitgereikt. Een prijs waarmee de Raad het publieke debat over onderwijs via sociale media wil bevorderen. Voordrachten voor werk dat voor de prijs in aanmerking komt, kunnen tussen 1 september en 15 oktober 2017 worden ingediend. Begin december 2017 worden de nominaties bekendgemaakt.

In aanmerking komen Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs enzovoorts) afkomstig uit alle sectoren van het veld, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs. (meer…)

LERARENCONGRES 2017

imageHet vijfde Lerarencongres komt er aan!
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie de lustrumeditie van het Lerarencongres.
Twee dagen vieren we het leraarschap met interactieve workshops, inspirerende lezingen en vele andere verrassende activiteiten.
Dit vindt net als vorig jaar plaats op ROC Midden Nederland te Amersfoort. Studenten van ROC Midden Nederland maken deel uit van het programma en werken mee aan de verzorging en catering.
Deelname aan het congres is gratis.
Bestel gratis tickets via deze link, voor aanmelding op één of beide dagen.
Programma
Een commissie van leraren uit alle sectoren heeft het programma samengesteld.
Leraren geven workshops en lezingen (er komen geen commerciële partijen aan bod).
Daaromheen is een programma met muziek, theater, inspiratie en sprekers als Jelle Jolles, Justine Pardoen en Marcel van Herpen. 

Op de hoogte blijven?
Dat kan via Facebook  of  hou de website in de gaten.