ALV 20 september 2018

Elise Storck versterkt bestuur Platform VVVO
Tijdens de ledenvergadering van 20 september is Elise Storck in het bestuur van het Platform gekozen.
Elise is vakdidacticus geschiedenis en algemeen lerarenopleider en heeft daarnaast ervaring als docent en voorzitter van de vaststellingcommissie geschiedenis bij het CvTE.
Het bestuur is blij dat Elise het bestuur wil komen versterken en meent met haar komst veel relevante onderwijservaring aan het bestuur toe te voegen.
Aad van der Drift werd tijdens de ledenvergadering herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Aad is penningmeester en vice-voorzitter van het Platform en heeft in die laatste functie het Platform lange tijd vertegenwoordigd na het overlijden van de voormalige voorzitter René Franquinet, iets waar het bestuur hem erg erkentelijk voor is.

Het huidige bestuur bestaat nu uit vier personen. Voor contactgegevens en taakverdeling zie: http://www.platformvvvo.nl/bestuur/