Nieuwsberichten

Reactie minister Slob op voortgang Curriculum.nu

imageDeze week kwam minister Slob met de beantwoording van Kamervragen over de voortgang van Curriculum.nu.

De zorgen van onze vakverenigingen kwamen in deze vragen ook aan bod.

De minister maakt in de antwoorden duidelijk dat de positie van de vakken niet zal veranderen en dat de rol van de vakverenigingen in de loop van het proces groter zal worden.

Ook komt er meer inhoudelijke ondersteuning van de ontwikkelteams in de vorm van “vakinhoudelijke kringen”.

Het bestuur van het Platform zal in overleg met de vakverenigingen de voortgang in de gaten houden.
De vakverenigingen spreken op de Algemene Ledenvergadering van 20 september over de voortgang van het project. Dan zal ook de brief van de Coördinatiegroep op de agenda staan. Deze brief was een antwoord op de brief waarin het Platform grote zorgen uitsprak over o.a. de vakinhoudelijke voortgang van het project.

De kamerbrief is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/10/kamerbrief-met-beantwoording-vragen-over-brief-platform-vvvo-over-de-curriculumherziening

BRIEF-coördinatiegroep van het project Curriculum.nu

Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering heeft het Platform een brief geschreven aan de coördinatiegroep van het project Curriculum.nu. De belangrijkste reden is dat vakverenigingen zorgen hebben over de opzet en het verloop van het project.
Die zorgen willen we als Platform en als vakverenigingen duiden, bespreekbaar maken, met als perspectief een verantwoord curriculum voor onze toekomstige leerlingen.

De landelijke pers (NRC) heeft aandacht aan de brief gegeven. In haar reactie heeft Curriculum.nu onder andere aangegeven dat zij het Platform ziet als een belangrijke gesprekspartner.

Eind augustus zal een delegatie van het bestuur, gevoed door de inhoudelijke input van vakverenigingen, met vertegenwoordigers van Curriculum.nu verder in gesprek gaan.
Het Platform (met haar leden) hoopt als kritische volger en betrokkene, op deze manier een bijdrage te leveren aan het proces en aan de inhoud.
Een belangrijke stap om vertrouwen in het verloop en het resultaat te vergroten is door zorgen te bespreken en misverstanden op te helderen.

Na de zomervakantie zullen we hierover verder berichten.
Voor nu wenst het bestuur een ieder een ongetwijfeld welverdiende vakantie toe.

Bestuur van het Platform

OPHEFFING ONDERWIJSCOÖPERATIE

Per 1 januari 2019 is de Onderwijscoöperatie definitief opgeheven.
De Onderwijscoöperatie werd in 2011 opgericht door vakbonden en vakverenigingen als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar.
Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. image

  • LOF/Onderwijs Pioniers MBO
  • Leraar24
  • de Bevoegdhedencommissie
  • ondersteuning van het Lerarenparlement

Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn nu al stopgezet.
De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld en wordt voor het personeel een sociaal plan opgesteld
De projecten LerarenOntwikkelFonds (LOF) en Onderwijs Pioniers MBO (beide innovatie van onderwijs door leraren) en Leraar24 (een videoplatform waarop leraren praktisch toepasbare kennis uitwisselen) blijven bestaan. De leraren die als coach, onderzoeker of in de redactie meewerken kunnen dat ook komend schooljaar blijven doen. Datzelfde geldt voor de Bevoegdhedencommissie, die de minister adviseert over bevoegdheden voor nieuwe vakken.
Over de ondersteuning van het Lerarenparlement moet nog een beslissing worden genomen.
Lerarencongres en verkiezing stoppen
Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden. Rond die datum werden de Leraren van het Jaar bekend. Beide activiteiten zijn nu definitief gestopt. Datzelfde geldt voor de Staat van de Leraar (rapport waarin leraren de stand van hun beroep in kaart brengen, wordt tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs van de Inspectie gepubliceerd) en de Ambassadeurs (leraren die met collega’s in gesprek gaan over het belang van professionele ontwikkeling en een sterke beroepsgroep). De betrokken leraren zijn daar inmiddels over geïnformeerd.

Algemene Ledenvergadering Onderwijscoöperatie

Woensdag 27 juni was de Algemene Ledenvergadering van de Onderwijscoöperatie.
Naast het jaarverslag en de jaarrekening stond de afbouw van de Onderwijscoöperatie op de agenda.
De ALV heeft er bij het bestuur op aangedrongen te zorgen voor een goede regeling voor de medewerkers en vroeg ook aandacht voor de meewerkende leraren.
Na de zomer is er een nieuwe Ledenvergadering waar de afbouw van de Onderwijscoöperatie verder besproken zal worden.

Brief aan coördinatiegroep curriculum.nu

imageTijdens de laatste ALV (14 juni 2018) is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond het project Curriculum.nu.
Bij de oplevering van de eerste en tweede tussenproducten hebben we als bestuur van het Platform VVVO onze vakverenigingen gevraagd om zowel de inhoudelijke voortgang als de organisatorische gang van zaken van Curriculum.nu te evalueren. Op basis van onze bevraging hebben we bijgaande brief richting Coördinatiegroep opgesteld.
Vertegenwoordigers van de vakverenigingen BDD, KNAG, I&I, NVLM, NVORWO, NVvW, VCN, VECON, VFVO en VGN waren tijdens de ALV aanwezig. Zij allen zijn direct en indirect bij Curriculum.nu betrokken.
In bijgaande brief brengen zij belangrijke opmerkingen en punten van zorg onder aandacht van de coördinatiegroep van curriculum.nu.
Lees hier de brief.

Toekomst beroepsgroep leraren

Het Platform VVVO heeft in aanvulling van het Secretariaat Beroepsgroep Leraren al haar vakverenigingen uitgenodigd om te reageren op de vragen van Rinnooy Kan.
Het betreft het volgende:

  • Wat is er de afgelopen jaren misgegaan bij het beleid om professionalisering onder leraren te stimuleren?
  • Wat zou er nu vooral nodig zijn om de professie te versterken en om de positie van de leraar als professional te ondersteunen? Wat zijn dan de eerste stappen?
  • Wat kan uw rol of de rol van uw organisatie daarin zijn?

Als bestuur van het Platform blijven we de vakinhoudelijke rol van de aangesloten verenigingen bepleiten, maar gaan we graag het gesprek aan over hoe te komen tot een sterke en zelfbewuste beroepsgroep van leraren in Nederland.
Het bestuur is op 30 juni aanwezig bij de bespreking van het bovenstaande.

Koos Nederhoed verlaat het bestuur van het Platform VVVO

image

Koos Nederhoed heeft aangegeven dat door drukke werkzaamheden hij het werk van secretaris van het bestuur neerlegt. Naast zijn werk op school is Koos ook actief als scheidsrechter op het hoogste niveau (nationaal en internationaal) bij volleybalwedstrijden. Sinds 2000 is hij internationaal scheidsrechter en fluit sinds 2007 in de Champions League. Dit is het hoogst haalbare niveau in Europa. Naast de wedstrijden in Europees verband is hij ook nog FIVB -scheidsrechter waardoor hij regelmatig op andere continenten verkeert. Zijn internationale activiteiten vielen uiteindelijk niet meer te combineren met het secretariaat van Platform VVVO.

Koos is jaren een betrokken bestuurder geweest en heeft veel gedaan voor het Platform. Vaak moest hij lang reizen vanuit het hoge noorden (Ijlst, Friesland)  om vergaderingen bij te wonen. Naast het secretariaat van het bestuur voerde Koos namens het Platform ook werkzaamheden uit voor de Onderwijscoöperatie.

Wij gaan Koos missen.
Het bestuur overlegt met Koos naar een geschikte manier om afscheid te nemen.

Bestuur Onderwijscoöperatie geeft ondersteuning Lerarenregister terug aan minister

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie (dat bestaat uit AOb, CNVO, FVOV en Platform VVVO geeft de ondersteuning van de implementatie van de Wet beroep leraar en Lerarenregister terug aan de minister.

Het bestuur vindt dat de zeggenschap over het lerarenregister volledig bij leraren moet liggen. “Het bestuur heeft zichzelf bij de oprichting van het register altijd een tijdelijke rol gegeven. De tijd is nu gekomen om afstand van die rol te nemen.”

De verdere implementatie van het register (en van de hele wet , waar het register onderdeel van uitmaakt) is wettelijk in handen van de ‘deelnemersvergadering’ van de Onderwijscoöperatie. Deze deelnemersvergadering wordt van de coöperatie afgesplitst.

Afgelopen maanden groeide er de kritiek dat lerarenregister vooral een zaak zou zijn van de vakbonden en vakverenigingen. “’Wij maken zo snel mogelijk onvoorwaardelijk ruim baan voor leraren om de implementatie van de wet tot een succes te maken”, zo stelt het bestuur van de Onderwijscoöperatie.

De coöperatie blijft, onder het huidige bestuur, haar verdere taken en projecten uitvoeren. Zoals het Leraren Ontwikkelfonds, de videosite Leraar24 en de verkiezing van leraar van het jaar.
Link naar de brief aan de minister.