Nieuwsberichten

Onderwijscoöperatie sluit definitief haar deuren

imageVorige week is de laatste OC-nieuwsbrief verstuurd, de medewerkers hebben het kantoor opgeruimd, en projecten als LOF en Leraar24 zijn aan een andere organisatie overgedragen.
Het ministerie heeft onderzoek laten doen naar het bestuurlijk functioneren van de OC. Daar zijn lessen uit te trekken.
Het is uiteindelijk niet gelukt om de beroepsgroep van leraren te organiseren. Dat is een gemiste kans, want het zal een tijd duren voordat er weer een vergelijkbare organisatie is.
Natuurlijk is er het nodige misgegaan. De invloed van leraren was te beperkt, het draagvlak voor het register was twijfelachtig, de afstemming met andere lerarenorganisaties kon beter, en de communicatie en de verbinding met het lerarenparlement is niet tot stand gekomen. 

Maar …  er was wel perspectief. En om dat perspectief te realiseren was tijd nodig, en die werd niet gegund.

Projecten als LOF (LerarenOntwikkelFonds) en Leraar24 zijn tot nu toe succesvol geweest. Honderden leraren hebben sinds 2011 met veel betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet meegewerkt aan veel verschillende activiteiten.
Bij het bestuur van de OC was het besef dat een reorganisatie nodig was. Een reorganisatie die onder andere leraren in positie zou moeten brengen zodat zij zeggenschap zouden krijgen. Niet alleen over voorstellen voor bekwaamheidseisen en de beroepsstandaard voor leraren, maar over alle aspecten van het beroep.
De reorganisatie was ook nodig om de organisatie verder te professionaliseren. In het politieke, bestuurlijke en (social) media ‘geweld’ heeft die reorganisatie geen kans gekregen. Het Platform heeft waar mogelijk gepleit voor meer invloed en zeggenschap van leraren bij de OC.
Het heeft niet mogen baten. De Onderwijscoöperatie is niet de tijd gegund om uit te groeien tot een volwaardige beroepsgroep.

Checklist faciliteren correctie centrale examens 2019

image

Het corrigeren van centrale examens vormt een belangrijk onderdeel van het werk van een docent met examenklassen. Voor een goede uitvoering van de eerste en tweede correctie is het belangrijk dat hieraan voldoende aandacht kan worden gegeven. U vindt hier de checklist (downloaden). Platform VVVO pleit er voor om leraren, betrokken bij de examens, gedurende de examenperiode te ontlasten. Helaas is dat nog niet gerealiseerd. Wij adviseren docenten om eventueel hierover met de schoolleiding in gesprek te gaan. Ook kunt hier de Adviestabel voor opsturen van examenwerk vinden.

Reactie op adviestabel eerste en tweede correctie

Jaarlijks brengen de vakbonden en de VO-Raad een adviestabel uit met termijnen waarbinnen de eerste en tweede correctie idealiter uitgevoerd worden.
In reactie op het eerste concept stelt het bestuur van het Platform ten aanzien van een aantal vakken wijzigingen voor. Daarnaast wil het Platform dat in het advies schoolbesturen expliciet worden opgeroepen docenten in de examentijd te ontlasten om zoveel mogelijk effectieve nakijktijd mogelijk te maken, zeker voor vakken aan het einde van de examenperiode.
Zie hier de reactie.

Reactie op advies Rinnooy Kan

imageZoals in een eerder bericht aangekondigd volgt hier de reactie op het Advies van Rinnooy Kan.

Wij geven het advies om vakverenigingen een actieve rol te geven bij de verkenning. Immers bij de vakverenigingen zijn expertise en een infrastructuur aanwezig.
Vooral ook betrokkenheid bij en kennis van wat er op de werkvloer van scholen leeft.
Het bestuur van het Platform kan en wil daarin een stimulerende en coördinerende rol spelen.
Lees de hele brief en een eerdere reactie.

Advies Rinnooy Kan

imageOp woensdag 26 september heeft Alexander Rinnooy Kan zijn concept advies gepresenteerd voor de versterking van de beroepsgroep leraren. De bijeenkomst vond plaats bij UNIC te Utrecht en er waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Het merendeel leraren.

Samenvatting van het concept-advies
Het uiteindelijk doel van het advies is te komen tot een beroepsorganisatie van leraren die gesprekspartner is voor onder andere de overheid en werkgevers (de raden).
Er zijn veel verschillende organisaties die leraren vertegenwoordigen (zie presentatie) maar daar is niet zomaar een beroepsgroep van te maken. Er moet ook geleerd worden van de Onderwijscoöperatie waar leraren te weinig gehoord zijn, er een gebrek was aan legitimiteit en het register een te dominante rol speelde.
Om te komen tot een nieuwe organisatie van de beroepsgroep Leraren is nodig dat er bottom-up gewerkt wordt. Een van boven af opgelegde organisatie gaat niet werken.
Als aangrijpingspunt wil Alexander Rinnooy Kan het ‘bekwaamheidsonderhoud’ gebruiken. Scholing / professionalisering (formeel en informeel) is wat leraren volgens hem willen. Er is tijd, geld en een recht op professionalisering, maar het komt toch onvoldoende van de grond. Informateurs worden benoemd die de regie pakken per sector. Voor het VO worden per leergebied (volgens indeling curriculum.nu) informateurs benoemd die de regie op aanbod en kwaliteit onderzoeken.

Uiteindelijk wordt het register als instrument (en sluitstuk) voor professionalisering ingevoerd.
De presentatie en de gebruikte PowerPoint van Rinnooy Kan is terug te zien op https://www.leraar.nl/news/view/59361671/kijk-hierde-presentatie-van-alexander-rinnooy-kan-terug

Het Platform VVVO zal op korte termijn een reactie op het concept advies geven.

ALV 20 september 2018

Elise Storck versterkt bestuur Platform VVVO
Tijdens de ledenvergadering van 20 september is Elise Storck in het bestuur van het Platform gekozen.
Elise is vakdidacticus geschiedenis en algemeen lerarenopleider en heeft daarnaast ervaring als docent en voorzitter van de vaststellingcommissie geschiedenis bij het CvTE.
Het bestuur is blij dat Elise het bestuur wil komen versterken en meent met haar komst veel relevante onderwijservaring aan het bestuur toe te voegen.
Aad van der Drift werd tijdens de ledenvergadering herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Aad is penningmeester en vice-voorzitter van het Platform en heeft in die laatste functie het Platform lange tijd vertegenwoordigd na het overlijden van de voormalige voorzitter René Franquinet, iets waar het bestuur hem erg erkentelijk voor is.

Het huidige bestuur bestaat nu uit vier personen. Voor contactgegevens en taakverdeling zie: http://www.platformvvvo.nl/bestuur/

Reactie minister Slob op voortgang Curriculum.nu

imageDeze week kwam minister Slob met de beantwoording van Kamervragen over de voortgang van Curriculum.nu.

De zorgen van onze vakverenigingen kwamen in deze vragen ook aan bod.

De minister maakt in de antwoorden duidelijk dat de positie van de vakken niet zal veranderen en dat de rol van de vakverenigingen in de loop van het proces groter zal worden.

Ook komt er meer inhoudelijke ondersteuning van de ontwikkelteams in de vorm van “vakinhoudelijke kringen”.

Het bestuur van het Platform zal in overleg met de vakverenigingen de voortgang in de gaten houden.
De vakverenigingen spreken op de Algemene Ledenvergadering van 20 september over de voortgang van het project. Dan zal ook de brief van de Coördinatiegroep op de agenda staan. Deze brief was een antwoord op de brief waarin het Platform grote zorgen uitsprak over o.a. de vakinhoudelijke voortgang van het project.

De kamerbrief is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/10/kamerbrief-met-beantwoording-vragen-over-brief-platform-vvvo-over-de-curriculumherziening

BRIEF-coördinatiegroep van het project Curriculum.nu

Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering heeft het Platform een brief geschreven aan de coördinatiegroep van het project Curriculum.nu. De belangrijkste reden is dat vakverenigingen zorgen hebben over de opzet en het verloop van het project.
Die zorgen willen we als Platform en als vakverenigingen duiden, bespreekbaar maken, met als perspectief een verantwoord curriculum voor onze toekomstige leerlingen.

De landelijke pers (NRC) heeft aandacht aan de brief gegeven. In haar reactie heeft Curriculum.nu onder andere aangegeven dat zij het Platform ziet als een belangrijke gesprekspartner.

Eind augustus zal een delegatie van het bestuur, gevoed door de inhoudelijke input van vakverenigingen, met vertegenwoordigers van Curriculum.nu verder in gesprek gaan.
Het Platform (met haar leden) hoopt als kritische volger en betrokkene, op deze manier een bijdrage te leveren aan het proces en aan de inhoud.
Een belangrijke stap om vertrouwen in het verloop en het resultaat te vergroten is door zorgen te bespreken en misverstanden op te helderen.

Na de zomervakantie zullen we hierover verder berichten.
Voor nu wenst het bestuur een ieder een ongetwijfeld welverdiende vakantie toe.

Bestuur van het Platform

OPHEFFING ONDERWIJSCOÖPERATIE

Per 1 januari 2019 is de Onderwijscoöperatie definitief opgeheven.
De Onderwijscoöperatie werd in 2011 opgericht door vakbonden en vakverenigingen als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar.
Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. image

  • LOF/Onderwijs Pioniers MBO
  • Leraar24
  • de Bevoegdhedencommissie
  • ondersteuning van het Lerarenparlement

Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn nu al stopgezet.
De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld en wordt voor het personeel een sociaal plan opgesteld
De projecten LerarenOntwikkelFonds (LOF) en Onderwijs Pioniers MBO (beide innovatie van onderwijs door leraren) en Leraar24 (een videoplatform waarop leraren praktisch toepasbare kennis uitwisselen) blijven bestaan. De leraren die als coach, onderzoeker of in de redactie meewerken kunnen dat ook komend schooljaar blijven doen. Datzelfde geldt voor de Bevoegdhedencommissie, die de minister adviseert over bevoegdheden voor nieuwe vakken.
Over de ondersteuning van het Lerarenparlement moet nog een beslissing worden genomen.
Lerarencongres en verkiezing stoppen
Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden. Rond die datum werden de Leraren van het Jaar bekend. Beide activiteiten zijn nu definitief gestopt. Datzelfde geldt voor de Staat van de Leraar (rapport waarin leraren de stand van hun beroep in kaart brengen, wordt tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs van de Inspectie gepubliceerd) en de Ambassadeurs (leraren die met collega’s in gesprek gaan over het belang van professionele ontwikkeling en een sterke beroepsgroep). De betrokken leraren zijn daar inmiddels over geïnformeerd.