Reactie op rapport “Ruim baan voor leraren”

imageIn het rapport Ruim baan voor leraren geeft de onderwijsraad haar antwoord op  de zorgen die er zijn over het toenemende lerarentekort en een ontoereikende kwalificatiestructuur in het onderwijs. Dit vraagt volgens de raad om een nieuw perspectief op het leraarschap. In haar advies geeft de raad aan hoe een herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur in het onderwijs op termijn kan bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren.

Op het advies geven wij namens onze vakverenigingen de volgende reactie (lees hier onze brief).
Wij stellen voor:

  • om docenten VO in eerste instantie op te leiden voor één vak, omdat dat al ingewikkeld genoeg is (niet voor niets stapten de nieuwe lerarenopleidingen in de jaren zeventig snel af van de ambitie om hun studenten voor twee vakken tegelijk op te leiden).
  • aan een aanvullende bevoegdheid in een ander vak dezelfde vakinhoudelijke en vakdidactische eisen te stellen als aan de bevoegdheid in het eerste vak;
  • meer aandacht te besteden aan de opleiding van academisch opgeleide leraren en deze route duidelijk mee te nemen in toekomstige veranderingen in de kwalificatiestructuur;
  • te onderzoeken hoe opleidingen en kwalificaties meer dan nu modulair en flexibel kunnen worden georganiseerd, waardoor docenten aansluitend op de initiële opleiding of na een aantal jaren leservaring hun bevoegdheid kunnen verruimen door verbreding en/of verdieping

T.a.v. de aanbevelingen met betrekking tot professionalisering kunnen wij ons daarin grotendeels vinden.