agenda 12 februari 2009

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht; tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Vergadering Platform VVVO op donderdag 12 februari 2009

Daar er op 27 november 2008 en 22 januari 2009 geen sprake was van een quorum op de Platformvergadering moest er alsnog binnen 28 dagen een extra vergadering worden uitgeschreven, die de besluiten bekrachtigt. Daarbij is het quorum niet vereist.

Nog te bekrachtigen besluitenlijst

  1. De Platformvergadering laat het aan het VELON-bestuur over om eventueel een plan van aanpak te formuleren, waarmee een werkgroepje aan de slag zou kunnen gaan..
  2. De vergadering stemt ermee in dat op basis van de tweede begroting een subsidieaanvraag wordt ingediend. 
  3. De Platformvergadering gaat akkoord met de herverkiezing van voorzitter René van de Kraats als bestuurslid van het Platform VVVO.
  4. SLO zal worden voorgesteld om in september een tweede bijeenkomst te beleggen over mesocurricula waarbij de voorstellen concreet worden uitgewerkt.
  5. Het is wenselijk om een moment in te bouwen waarop de vergadering de rol van Vincent de Gast als vertegenwoordiger in de Raad van Advies van de NOT bekrachtigt.
  6. De Platformvergadering verleent met enige correcties goedkeuring aan het jaarverslag.
  7. Het Platformbestuur zal de mogelijkheid verkennen om overgebleven geld geoormerkt door te sluizen naar SLO als een bestemmingsreservering om de vakinhoudelijke verenigingen de posters voor de mesocurricula te laten bekijken.
  8. De penningmeester en de kascommissie maken een nieuwe afspraak zodat op de volgende reguliere Platformvergadering décharge kan worden verleend.