agenda 14 april 2011

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Gast: Darco Jansen van het Ruud de Moor Centrum

Agenda

18.00 uur: wandelgangen en broodjes

1.  18.30 uur: Opening en vaststellen agenda

2.  18.35 uur: Toelichting door Darco Jansen op de wijze waarop vakinhoudelijke verenigingen kunnen inspringen op het programma van het Ruud de Moor Centrum

3.  19.15 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 27 januari 2010

4.  19.25 uur: Samenstelling van het bestuur Platform VVVO; beslispunt: opvolging van de secretaris door Jan van Lune

5.  19.35 uur: Bemensing activiteiten Onderwijscoöperatie; beslispunt: werving van onze kandidaten voor de algemene ledenvergadering, voor de lerarenadviesraad, voor de licentiecommissies.en voordracht van Wilma van der Westen voor de Commissie Herijking Bekwaamheidseisen

6.  19.50 uur: Het Actieplan Beter Presteren VO en het Onderwijsraadrapport Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

7.  20.05 uur: Feestconferentie van 1 oktober 2011 ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan

8.  20.15 uur: Procedure uitbreiding verwantschapstabel

9.  20.25 uur: Voortgang rond de publieksdebatten over de vakvernieuwingen

10.  20.35 uur: SLO-leidraad vakvernieuwing

11.  20.40 uur: Overleg met het Steunpunt Taal en Rekenen

12.  20.45 uur: Voorstel naamsverandering Platform. Toelichting: Wilma van der Westen van Levende Talen stelt voor om in onze naam niet langer een inperking tot het voortgezet onderwijs uit te drukken. Dit zou overigens een statutenwijziging vergen.

13.  20.50 uur: Mededelingen

14.  20.55 uur: Ingekomen stukken

15.  21.00 uur: Rondvraag en Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Flitsbericht no 8 – verdiepingsconferentie (9 februari)
 • Overleg over vakken en bevoegdheden VO (22 februari)
 • Powerpointpresentatie conversietabel (23 februari)
 • Nederlands nationaal kwalificatiekader (24 februari)
 • Notitie SBL inzake werving (24 februari)
 • SLO-projecten doorlopende leerlijnen taal en rekenen (24 februari)
 • Inhoudelijke kwaliteitsborging schoolexamens (7 maart)
 • Agenda gesprek Actieplan Professioneler Presteren (7 maart)
 • Onderwijsraadrapport over prestatiebeloning (8 maart)
 • Vergadering stuurgroep website www.schoolexamensvo.nl (15 maart)
 • Uitnodiging consultatiebijeenkomst Actieplan Beter Presteren (16 maart)
 • verslag stuurgroep schoolexamensvo 18 3 11 (22 maart)