agenda 17 september 2009

Vergaderlocatie: Hogeschool Utrecht Weg der Verenigde Naties 1

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Vervolgbijeenkomst met SLO over mesocurricula

Voorafgaand aan de Platformvergadering vindt er voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, biologie en de moderne vreemde talen een vervolgbijeenkomst met SLO  plaats over de zogenoemde mesocurricula:de vakinhoudelijke aansluiting tussen vakken in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Vorig jaar is hierover gesproken aan de hand van posters en deze zijn hier en daar bijgesteld op basis van de gemaakte opmerkingen. Zo spoedig mogelijk na de zomervakantie volgt een nadere toelichting op de plannen met een nadere concretisering. De formulering van de mesocurricula is van belang voor de toekomst van de vakken in het voortgezet onderwijs.
De vakken maatschappijlijleer, maatschappijwetenschappen, wiskunde, M&O, ANW, sport & bewegen en kunst komen op de bijeenkomst NIET aan bod.
In verband met de bijeenkomst aan de vakinhoudelijke verenigingen voor vakken die WEL aan bod komen een aantal vragen/verzoeken:

 • SLO wil vooraf per post de posters zoals  deze nu zijn opgesteld, toezenden. Naar welk postadres kan dat  geschieden?
 • Kunt U mij Uw reactie op de poster mailen?
 • Kunt U vanuit Uw vakinhoudelijke vereniging  meerdere personen, liefst ook docenten uit het vmbo, naar de bijeenkomst  sturen. Het Platform VVVO zal aan de deelnemers vacatiregeld  betalen.

Vergadering Platform VVVO op donderdag 17 september 2009

Gast: Adrie van der Rest, secretaris/directeur van de Onderwijsraad

1. 19.00 uur: Opening en vaststellen agenda

2. 19.05 uur: Toelichting door Adrie van der Rest van de Onderwijsraad op de vakinhoudelijke publieksdebatten en de rol van vakinhoudelijke verenigingen daarbij

3. 19.35 uur: Kwestieoplossing quorumproblematiek; beslispunt: schriftelijke nastemmingen of statutenwijziging?

4. 19.45 uur: Voorstel Maarten Tamsma inzake facilitering Platformbestuur; beslispunt: een vaste afdracht van vakinhoudelijke verenigingen per lid?

5. 19.50 uur: Evaluatie bijeenkomst met SLO over Mesocurricula

6. 20.00 uur: VVVO-conferentie over digitalisering leermiddelen

7. 20.10 uur: Rol Platform VVVO binnen de Stichting van het Onderwijs

8. 20.15 uur: Stand van zaken beroepsregistratie SBL en conferentie over beroepscode; toelichting door Jeannet Hommel-Rozendaal

9. 20.25 uur: Stand van zaken College voor Examens

10. 20.30 uur: Kwaliteitsagenda VO

11. 20.40 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 11 juni 2009

Maarten Tamsma van de NVTO had bij Punt 5b de volgende opmerkingen: “Tweede zin veranderen in : “Maarten Tamsma stelde n.a.v. de kascontrole in een e-mail aan het bestuur d.d. 24 februari voor ons overschot mede te gebruiken om de nu afgewezen facilitering van bestuursleden te betalen. In zijn berekening zou dit met 50 Eurocent per aangesloten verenigingslid te bekostigen zijn.”…

Het bestuur van de NVvW is niet enthousiast………wat het Platform VVVO doet en wat het zou gaan kosten”

Toevoegen als laatste zin:

“De NVTO wijst er tenslotte nog op dat de houding van de VVVO-leden wel erg gratuit en gemakkelijk is. Vonden we bij het begrotings-concept voor 2009 unaniem dat detachering van bestuurleden om ons te vertegenwoordigen wenselijk was, nu blijkt dat het ministerie dat niet voor zijn rekening wil.”

12. 20.45 uur: Mededelingen

13. 20.50 uur: Ingekomen stukken

14. 20.55 uur: Rondvraag en Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Verzoek intern kabinetsreactie stand van educatief Nederland te bespreken (21 juni)
 • Reactie staatssecretaris college voor examens (24 juni)
 • Programma en discussiestuk Symposium lerarenregister (24 juni)
 • Bestuursvergadering SBL van 3 juli 2009 (25 juni)
 • Programma viering 10 jaar vmbo (4 juli)
 • Verzoek in verband met de SLO-bijeenkomst inzake Mesocurricula van 17 september (5 juli)
 • Advertentie voor leden voor het College voor Examens (7 juli)
 • Herinnering: postadressen bijeenkomst mesocurricula 17 september ( 24 augustus)