agenda 18 september 2008

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas

e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht; tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Vergadering Platform VVVO op donderdag 18 september 2008

Gasten: mw. Janneke van Marion van het ministerie van OCW en dhr. Hensen in verband met open leermiddelen

18.00 uur: wandelgangen en broodjes

 1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda.
 2. 18.35 uur: Toelichting door mw. Janneke van Marion op de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs (www.minocw.nl/kwaliteitsagendavo).
 3. 18.55 uur: Toelichting van de heer Hensen op open leermiddelen.
 4. 19.15 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering d.d. 5 juni 2008.
 5. 19.20 uur: Overleg over veranderingen in het examensysteem.
 6. 19.30 uur: Tweede correctie: beslispunt: Gezamenlijk pleidooi laten uitgaan over de praktische randvoorwaarden en/of het taakbeleid van scholen? (zie bijlage inventarisatie gemiddelde correctietijd per kandidaat).
 7. 19.50 uur: Vernieuwing eigen website (www.platformvvvo.nl): toelichting door webmaster Marjan Vernooy.
 8. 20.05 uur: Digitalisering leermiddelen. beslispunt: kritische participatie vanuit VVVO?
 9. 20.15 uur: SLO: veldaanvragen en voorstel Mesocurricula.
 10. 20.10 uur: VO-Raad: profielcommissie tweede fase.
 11. 20.15 uur: Beleidsstuk Platform Kwaliteitsagenda. beslispunt: een commissie die de kansen voor vakinhoudelijke verenigingen onderzoekt vanuit verschillende vakgebieden?
 12. 20.25 uur: PR-actie vmbo (zie ook de notitie “Enkele ideeën om leraren binnen het VMBO en de onderbouw te betrekken bij de vakvereniging “ die werd uitgedeeld tijdens de vorige Platformvergadering.
 13. 20.35 uur: Wetsvoorstel College voor examens Beslispunt: brief aan de OCW-commissie van de Tweede Kamer?
 14. 20.40 uur: PEP en CEVO (verslag vergadering 7 februari, reeds gemaild).
 15. 20.40 uur: Mededelingen.
 16. 20.45 uur: Ingekomen stukken.
 17. 20.55 uur: Rondvraag en Sluiting.

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Brief besturen inzake tweede correctie (9 juni).
 • Conceptbrief tweede correctie (19 juni).
 • Onderwijsraadadvies wetsvoorstel college voor examens (24 juni).
 • Brief tweede correctie (25 juni).
 • Informatie gratis schoolboeken (25 juni).
 • Notulen adviescommissie NOT van 5 juni (27 juni).
 • Activiteitenprogramma SBL voor de tweede helft van 2008 (28 juni).
 • Kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs 2008-2011 (4 juli).
 • Conferentie leren in de school van de 21ste Eeuw (13 juli).
 • Reactie staatssecretaris wetsvoorstel colleges voor examens (8 augustus).
 • Internationale conferentie economieleraren (19 augustus).
 • Herinneringsmail brief besturen inzake tweede correctie (21 augustus).
 • Onderwijsraadrapport over Onderwijs en open leermiddelen (4 september.