agenda 22 januari 2009

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht; tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Vergadering Platform VVVO op donderdag 22 januari 2009

Na de bijeenkomst met de SLO over mesocurricula (17.00-19.00 uur, inclusief broodjes)

Agenda

1. 19.00 uur: Opening en vaststellen agenda

2. 19.05 uur: Terugblik op de bijeenkomst met de SLO over mesocurricula

3. 19.15 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 27 november 2008

en bekrachtiging van de daarin genomen besluiten (vanwege het ontbreken

van het statutair vereiste quorum) (beslispunt)

4. 19.30 uur Jaarverslag 2008 (van de secretaris) (beslispunt)

5. 19.40 uur Financieel jaarverslag 2008 (van de penningmeester) (beslispunt)

6. 19.50 uur Kascommissie

7. 20.00 uur Mededelingen:

 • Beroepsregistratie
 • Onderbouw VO – monitor en netwerken
 • Meldpunt leermiddelen
 • Digitalisering van leermiddelen
 • PR-actie vmbo
 • Kortlopend onderzoek Onbevoegd lesgeven

8. 20.45 uur Ingekomen stukken

9. 20.50 uur: Rondvraag en Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Activiteiten op website (23 december 2008)
 • Rapport Commissie Onderwijstijd (17 december 2008)
 • Uitnodiging SLO-Platform-bijeenkomst mesocurricula (8 december 2008)
 • PR-actie vmbo (7 december 2008)
 • Artikel over uitvoerbaarheid tweede correctie (4 december 2008)
 • Notulen Platformvergadering 27 november 2008 (30 november 2008)
 • Persbericht en artikel De smaak van kwaliteit (28 november 2008)