agenda 22 september 2011

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.
Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda

18.00 uur: Wandelgangen en broodjes

 1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda
 2. 18.35 uur: Notulen Platformvergadering 16 juni 2011
 3. 18.45 uur: Aansluiting VMBO naar MBO/havo / Vanuit de VO-raad zal Annemiek Staarman aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
 4. 19.05 uur: Onderwijscoöperatie: bemensing, voortgang en communicatie
 5. 19.30 uur: Stichting van het Onderwijs
 6. 19.40 uur: Lustrumconferentie
 7. 19.55 uur: Financiële positie Platform VVVO
 8. 20.20 uur: Beleid in de komende jaren
 9. 20.30 uur: Voorjaarsconferentie Professionaliseren
 10. 20.35 uur: Rapport Onderwijsraad over de profielen / Graag ter vergadering reacties van de vakinhoudelijke verenigingen
 11. 20.45 uur: Nieuw bestuurslid
 12. 20.50 uur: Rondvraag
 13. 21.00 uur: Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Informatie over het lustrum van het Platform VVVO (20 juni)
 • Informatie en aanmeldingsprocedures Onderwijscoöperatie (20 juni)
 • Verzoek OCW inzake medewerking TALIS (21 juni)
 • Schriftelijk overleg over dyslexie en dyscalculie in het VO (25 juni)
 • Link naar een document inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (25 juni)
 • Stukken over bestuurvergadering SBL 010711 (26 juni)
 • Notulen Platformvergadering 16 juni 2011, met begeleidende tekst over wijziging datum lustrum naar 8 oktober 2011 (30 juni)
 • Enquête rekentoets (30 juni)
 • Lijst met de aangemelde personen om namens het Platform deel te nemen in onderdelen van de Onderwijscoöperatie (30 juni)
 • Bemensing van diverse groepen in de Onderwijscoöperatie (9 juli)
 • Participatie Expertgroep Uitwisseling leerresultaten VO / MBO (22 augustus)
 • Participatie Expertgroep Uitwisseling en ontsluiting toetsmateriaal (22 augustus)
 • Herziene uitnodigingsbrief lustrum Platform VVVO (22 augustus)
 • Informatie over de ‘Dag van de Leraar’ (23 augustus)
 • Communicatiedocument onderwijscoöperatie (25 augustus)
 • Profielen in de tweede fase (29 augustus)

Bijlage:

 • Notulen Platformvergadering 16 juni 2011