agenda 25 november 2010

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda 25 november 2010

Gasten: Siep Eilander en Renée Schoonhoven, wegbereiders voor de coöperatie voor onderwijspersoneel.

18.00 uur: Wandelgangen en broodjes

1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda

2. 18.35 uur: Toelichting door Siep Eilander en Renée Schoonhoven op de stand van zaken rond de coöperatie van lerarenorganisaties (zie de bijgaande notitie)

3. 19.15 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 23 september 2009

4. 19.25 uur: Begroting voor 2011 en de subsidie-aanvraag (zie bijlage).
Beslispunt: verleent de Platformvergadering goedkeuring aan deze aanvraag?

5. 19.40 uur: Plannen Nationale Onderwijstentoonstelling en een nieuwe flyer; beslispunt: de activiteiten die de verschillende vakinhoudelijke verenigingen gaan organiseren.

6. 19.50 uur: Kascontrole; beslispunt: benoeming nieuwe kascommissie

7. 20.00 uur: Samenstelling van het bestuur

Toelichting: In april 2011 verlaat secretaris Walfred Haans statutair het bestuur. Het verzoek is dat alle vakinhoudelijke verenigingen nadenken over de opvolging.

8. 20.05 uur: Verwantschapstabel educatieve minor en kopopleidingen hbo

9. 20.15 uur: Enquête Steunpunt Taal en Rekenen

10. 20.20 uur: Onderwijsraad en de publieksdebatten; voortgang van de activiteiten

11. 20.30 uur: Jaarplanning: beleid komend jaar en conferentie(s)

12. 20.45 uur: Mededelingen

13. 20.50 uur: Ingekomen stukken

14. 20.55 uur: Rondvraag en Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

  • Opmerkelijk in het concept-regeerakkoord (30 september)

  • Discussiestuk advies verwantschapstabel HBO-kopopleidingen (3 oktober)

  • Persmap NOT (18 oktober)

  • Flitsbericht van het Steunpunt Taal en Rekenen VO (21 oktober)

  • Banner en links naar de vragenlijsten referentieniveaus (25 oktober)