agenda 27 januari 2011

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda

18.00 uur: Wandelgangen en broodjes

1.   18.30 uur: Opening en vaststellen agenda

2.   18.35 uur: Toelichting door Darco Jansen op de wijze waarop vakinhoudelijke verenigingen kunnen inspringen op het programma van het Ruud de Moor Centrum

3.   19.15 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 25 november 2010

4.   19.25 uur: Jaarverslag en evaluatie van het bestuur; beslispunt: verleent de Platformvergadering goedkeuring aan het jaarverslag?

5.   19.40 uur: Overzicht van ontvangsten en uitgaven en balans; beslispunt: goedkeuring van de financiële stukken.

6.   19.50 uur: Verslag van de kascommissie; beslispunt: décharge voor de penningmeester.

7.   20.00 uur: Stand van zaken rond de vorming van de coöperatie van lerarenorganisaties

8.   20.20 uur: Jaarplanning: beleid komend jaar, feestconferentie ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan en eventuele andere conferentie(s)

9.    20.30 uur: Voortgang rond de publieksdebatten over de vakinhoud

10.  20.35 uur: SLO-leidraad vakvernieuwing

11.  20.40 uur: Overleg met het Steunpunt Taal en Rekenen

12.  20.45 uur: Nationale Onderwijstentoonstelling

13.  20.50 uur: Mededelingen

 • gesprek met staatssecretaris Halbe Zijlstra
 • overleg met de KNAW
 • overleg met Sijbolt Noorda van de Stichting van het Onderwijs

14.  20.55 uur: Ingekomen stukken

15.  21.00 uur: Rondvraag en Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Persbericht inzake de vermindering van het aantal profielen (8 december)
 • wetsvoorstel inzake de bevoegdheid van leraren in het voortgezet onderwijs (8 december)
 • Rapportage enquête 2e tranche proefregistratie VORE (8 december)
 • stukken voor de bijeenkomst van de SBL-werkgroep inzake de professionele ruimte (8 december)
 • stukken voor de vergadering van de SBL-werkgroep inzake bekwaamheid (8 december)
 • Financiële stukken van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (9 december)
 • VVVO en NOT (10 december)
 • informatie over de VO-netwerken taal en rekenen (11 december)