Vacatures leden vaststellingscommissies VO CvTE vanaf 1 augustus 2017

Vanaf 1 augustus 2017 heeft het College voor Toetsen en Examens weer een aantal vacatures in haar vaststellingscommissies voortgezet onderwijs. De werving voor nieuwe leden voor deze vaststellingscommissies loopt onder meer via de vakverenigingen om geschikte kandidaten voor te dragen. De vakverenigingen die bij het Platform VVVO zijn aangesloten zien graag geschikte kandidaten voor de onderstaande vakken en schooltypen:
            Vaststellingscommissie filosofie havo / vwo
            Vaststellingscommissie aardrijkskunde/vmbo
            Vaststellingscommissie economie havo/vwo
            Vaststellingscommissie maatschappijleer vmbo
In de bijlage vindt u de algemene informatie over de vacatures.
Uw sollicitatie kunt u bij de contactpersoon van uw vakvereniging kenbaar maken. 
De sluitingstermijn voor de sollicitatie is 24 februari 2017.

Toelichting vacatures
Om in aanmerking te komen voor een voordracht als nieuw lid voor een van de vaststellingscommissies dient een kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.
  • Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype.
  • Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.
  • Heeft belangstelling voor examenopgaven. 
  • Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest.

Vacature                                                              aantal uren bij detachering
Vaststellingscommissie filosofie havo/vwo                140 uren
Vaststellingscommissie aardrijkskunde vmbo           225 uren
Vaststellingscommissie economie havo/vwo            110 uren
Vaststellingscommissie maatschappijleer vmbo        280 uren
Per vak kunnen er aanvullende eisen worden gesteld. Dit geldt o.a. voor maatschappijleer vmbo waarbij gezien de huidige samenstelling van de vaststellingscommissie de voorkeur uitgaat naar een man.
De taken voor een lid van de vaststellingscommissie zijn kort samengevat:

  • Meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van uw vak;
  • Beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de examens voor het betreffende vak;
  • Adviseren over de normering van de examens voor het betreffende vak.

Voor dit werk is een taakvergoeding beschikbaar. Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de onderwijsinstelling, kan een lid voor een aantal klokuren op jaarbasis vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij werkzaam is.
Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij André Coenders,  via tel: 030-2840700 of info@hetcve.nl.
De sluitingstermijn voor sollicitatie is 24 februari 2017. De sollicitatieprocedure verloopt via de contactpersoon van uw eigen vakvereniging