SOLLICITATIE PERIKELEN

De afgelopen periode is de Onderwijscoöperatie op zoek geweest naar een onafhankelijk voorzitter als opvolger van Joost Kentson. Er is een profiel opgesteld. Belangrijk onderdeel van het profiel is dat de voorzitter een leraar is. Er hebben ongeveer 20 leraren gesolliciteerd, vanuit de LAR (lerarenadviescommissie) is er een benoemingsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen met leden uit iedere bij de OC aangesloten organisatie. Deze BAC heeft unaniem een kandidaat voorgedragen. Met deze kandidaat heeft het bestuur van de OC twee gesprekken gevoerd. Het bestuur van de OC heeft besloten na deze gesprekken de benoeming niet te laten bekrachtigen door de ALV van de OC.
De afgelopen dagen is er in de (social) media veel aandacht geweest voor deze kwestie. Ook zullen morgen (vandaag al online) in de landelijke pers (Trouw en AD) artikelen verschijnen.
Leraren van binnen en buiten de OC hebben grote moeite met het niet benoemen van deze kandidaat. Het bestuur van de OC heeft op de website van de Onderwijscoöperatie een bericht over de sollicitatie geplaatst (onder tabblad Nieuws).

Wat is de positie van ons Platform?
Vanaf 1 september maakt (tijdelijk) het Platform geen deel uit van het bestuur van de OC. Aad van der Drift heeft als interim voorzitter die rol tot dan vervuld. Vanaf waarschijnlijk 1 november zal Hans Kok als nieuwe voorzitter van het Platform weer zitting nemen in het bestuur van de OC.
Met betrekking tot de sollicitatie vinden wij het erg jammer dat niet tot benoeming is over gegaan. De BAC was duidelijk in haar unanieme advies. Wij kennen de inhoudelijke en strategische verschillen tussen de sollicitant en het bestuur van de OC onvoldoende.
Wij betreuren deze gang van zaken des te meer omdat de OC voor belangrijke veranderingen staat en dat is ook echt nodig. Het motto ‘van, voor en door’ en de daarbij behorende positie van de leraar moet echt meer worden waargemaakt in het kader van de realisatie van een sterke beroepsgroep, iets dat jullie als vakverenigingen tijdens de ALV voor de zomer unaniem hebben duidelijk gemaakt.
Als platform willen we ons de komende periode strategisch en inhoudelijk sterk voor een echte docentgerichte OC maken.

Namens het bestuur Platform VVVO
Hans Kok, Voorzitter