ARCHIEF onderwijs 2032

Het visietraject Onderwijs2032 is afgerond. Inmiddels is het vervolg gestart onder de naam Curriculum.nu. Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Om op de hoogte te blijven en voor meer informatie kunt u terecht op de website Curriculum.nu. Onderstaand een korte terugblik

Maatschappelijke dialoog, visie, verdiepingsfase

In november 2014 startte een brainstorm #Onderwijs2032, hierop volgde een brede maatschappelijke dialoog. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Vervolgens is de visie getoetst in de onderwijspraktijk en werd het draagvlak onder leraren onderzocht (verdiepingsfase).

Voorstel voor vervolg

Op basis van de opbrengsten hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs (samen de Coördinatiegroep) gezamenlijk een plan gemaakt om te komen tot een herzien curriculum in het primair en voortgezet onderwijs (zie onderaan deze pagina). Met een centrale rol voor leraren in zogenaamde ‘ontwikkelteams’.

Tweede Kamer

Na rondetafelgesprekken tussen Kamerleden en o.a. vakverenigingen, wetenschappers en leraren, en vervolgens een Algemeen Overleg (20 april), heeft de Tweede Kamer besloten door te gaan met curriculumontwikkeling. De Kamer heeft een aantal moties aangenomen op het voorstel. Zo is ingestemd met de start van 6 ontwikkelteams, maar heeft de Kamer verzocht eerst in overleg te gaan met het onderwijsveld over ontwikkelteams voor Mens & Maatschappij, Kunst en Cultuur en Bewegen & Sport.

Curriculum.nu

Na gesprekken met o.a. vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen en het VMBO hebben de onderwijspartijen hun voorstel aangepast. Op onderdelen wordt afstand genomen van het advies van het Platform Onderwijs2032. Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. In juli informeerde staatssecretaris Sander Dekker de Tweede Kamer over het proces, dat start na de zomerperiode. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over Curriculum.nu.