Over het Platform VVVO

In 1991 is het Platform opgericht als samenwerkingsverband van vakinhoudelijke verenigingen van docenten in het Voortgezet Onderwijs. De verschillende vakken waren uit de aard van hun specifieke bestaan niet altijd natuurlijke bondgenoten (denk aan discussies over lessentabellen). Het besef was evenwel aanwezig dat gezamenlijk optreden op macroniveau de stem van vakinhoudelijke belangen bij beleidsbepalers duidelijk een meerwaarde kon opleveren.

Aldus groeide een platform dat landelijk serieus werd genomen en zich gevraagd en ongevraagd in relevante discussies rond vakinhoudelijke kwesties mengt. Rechtspositionele kwesties spelen een secundaire rol in het Platform. Daar zijn de vakbonden voor. De aangesloten verenigingen hebben zich daarover uitgesproken.

Uitgangspunt voor het Platform blijft de behartiging van belangen van vakinhoudelijke verenigingen.

Aangesloten vakverenigingen wordt daarom de gelegenheid gegeven over kwaliteit en niveau van hun vak in discussie te gaan. De verenigingen behouden hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen leden. In de Platformvergaderingen laten zij weten wat er op hun vakgebied speelt en of dat voor gezamenlijke aanpak in aanmerking komt. Zo kan het Platform zijn stem laten horen bij zaken als examenvernieuwing, het instellen van digitale (eind)examens, het herzien van de methode van eerste en tweede correctie, tussentijdse toetsing en discussies ten aanzien van significante verschillen tussen SE- en CE-cijfers.

Het platform communiceert met alle prominente actoren in het onderwijsveld.

Naar het model van de aangesloten verenigingen functioneert het Platformbestuur op basis van vrijwilligheid en dus binnen de marges van de tijd die de bestuursleden ter beschikking staat. Aansturing van activiteiten en verenigingsprocessen heeft daarom eerder het karakter van bemiddeling of regievoering dan van feitelijke organisatie. Daarvoor ontbreken eenvoudigweg de faciliteiten qua financiën en tijd.

Het Platform is dus het gezamenlijke overleg- en aanspreekpunt voor vakinhoudelijke verenigingen. Indien nodig kan namens het Platform op verzoek van de aangesloten verenigingen aan de diverse actoren in het Nederlandse onderwijsveld een gemeenschappelijk geformuleerd verzoek ter overweging en besluitvorming voorgelegd worden. Denk aan het Ministerie van OCW, de VO-raad, de SLO, het Cito.

Door zijn specifieke vakinhoudelijke deskundigheid kan het Platform een belangrijke en unieke rol spelen in gremia waar zulke deskundigheid gevraagd wordt. In resonans-, stuur-, kennis- en adviesgroepen kan het Platform zich profileren. In het verleden zijn daar al nuttige adviezen en bijsturingen uit voortgekomen.

De afgeslankte vorm waarin het Platform vanaf 2015 functioneert, brengt met zich mee dat een bemiddelende functie de voorkeur heeft, eerder dan een organiserende. De bestuursleden van het Platform participeren alle als vrijwilligers. Dat neemt niet weg dat het Platform optimaal gebruik wil maken van de expertise en toewijding van elk afzonderlijk bestuurslid en de toeleverende vakverenigingen. Het zal echter de daardoor beperkte kaders waarin belangen behartigd kunnen worden, duidelijk moeten stellen.