VERWANTSCHAPSTABEL EDUCATIEVE MINOR

De (regeling) verwantschapstabel educatieve minor geeft aan welke bachelor opleiding (in combinatie met een educatieve minor) de student moet volgen om leraar te kunnen worden.
In deze tabel is vastgelegd in welke gevallen aan het volgen van een educatieve minor binnen een bacheloropleiding een bevoegdheid wordt verbonden voor het geven van onderwijs in vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van havo en vwo.
Deze regeling is met ingang van 1 augustus 2011 van kracht. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0028148/2021-05-01 

Diverse universiteiten hebben inmiddels gevraagd bacheloropleidingen toe te voegen aan de verwantschapstabel.
Nog steeds zijn er universitaire bacheloropleidingen die tot deze verwantschapstabel toegelaten willen worden. Bij de beoordeling daarvan spelen de vakverenigingen een rol: de betreffende vakvereniging moe worden geraadpleegd. zie de notitie en het overzicht

De vakvereniging moet duidelijk maken of de onderhavige bacheloropleiding voldoende vakinhoudelijke componenten bevat om studenten op te leiden voor het leraarschap in het schoolvak waarvan de vakinhoudelijke vereniging de belangen behartigt.

Wat te doen als vakinhoudelijke vereniging wanneer een bachelor opleiding met educatieve minor in aanmerking wenst te komen voor de verwantschapstabel? Het antwoord lijkt eenvoudig: nagaan of de opleiding voldoende vakinhoudelijke componenten bevat om studenten bekwaam te maken om les te geven in het schoolvak waar het om gaat. Advies aan de vakvereniging is om binnen het bestuur of de rest van de vereniging iemand te zoeken die dat – met ruggespraak naar de vereniging- goed kan beoordelen.