Vakverenigingen krijgen stevigere positie bij aanpassen onderwijsaanbod

Na twee hoorzittingen en een Algemeen Overleg van donderdag 20 april heeft een Kamermeerderheid aangegeven door te willen gaan met de ontwikkeling van een aangepast onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs.
De Kamerleden spraken met staatssecretaris Dekker (OCW) over de volgende stap naar een aangepast onderwijsaanbod, waarvoor de Coördinatiegroep Onderwijs 2032 een voorstel heeft ingediend.
De Kamer stelde middels een aantal aangenomen moties aanpassingen voor op dit plan (zie hieronder). Door deze moties is de positie van de vakverenigingen ten aanzien van het vervolgproces sterker geworden.

Als eerste stap wordt begonnen met de aanpassing van de inhoud van de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek.
Voor deze onderdelen omschrijven ontwikkelteams, bestaande uit leraren, experts en vakverenigingen, zogenaamde bouwstenen. Deze dienen als basis voor de uiteindelijke eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus. In 2018 wil de Tweede Kamer zich buigen over deze bouwstenen.

Daarnaast heeft de Kamer aangegeven dat voor de overige leergebieden en vakken uit het voorstel eerst bij de vakverenigingen moet worden nagegaan of hiervoor nieuwe eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus noodzakelijk zijn.

Het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs is voornemens in mei een bijeenkomst te organiseren waarin alle aangesloten vakken bij het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs, het liefst in samenwerking met de vakken van de FvOv, bijeenkomen om de consequenties te bespreken.

De inzet van het Platform VVVO is tijdens het hele proces geweest om de vakverenigingen een betere positie in onderwijsvernieuwingen te geven. Inhoudelijk brachten we de zeven conclusies van de discussiebijeenkomst van 28 september 2016 steeds voor het voetlicht (waaronder tijdens de eerste hoorzitting). Zie http://www.platformvvvo.nl/conclusies-discussiebijeenkomst/
De komende tijd willen we blijven bewaken dat de toezeggingen en aangenomen moties t.a.v. de vakverenigingen op een goede manier worden uitgevoerd. We zullen daarvoor de Kamerleden actief blijven benaderen.

Hieronder de toezeggingen

  • De lerarenopleidingen en academische pabo’s zullen betrokken worden bij het vervolgproces.
  • Vakverenigingen moeten, vanwege hun inhoudelijke expertise, een rol krijgen in het selectieproces en het aandragen van geschikte leraren.
  • De staatssecretaris zal overbrengen aan de OC dat zij een grote en belangrijke verantwoordelijkheid hebben.
  • Het bedrijfsleven zal ook worden betrokken, maar er zit wel een bepaalde gelaagdheid in.
  • De staatssecretaris zal een uitgewerkt plan van de selectie, het betrekken van netwerken, onderwijsorganisaties, bedrijfsleven etc. en de vervolgstappen en planning voor de zomer naar de Kamer sturen.
  • De staatssecretaris zal waarborgen dat voldoende organisaties en wetenschappers worden betrokken in het ontwikkelproces die kennis hebben van duurzaamheid en deze kennis ook gebruiken.
  • Het selectieproces moet open en transparant georganiseerd worden.
  • Tweede Kamerleden kunnen meelopen met een ontwikkelteam.

Hieronder treft u de moties en een korte beschrijving aan. (alle moties vindt u ook als bijlage bij deze mail)
Peter Kwint-SP
Michel Rog-CDA
Eppo Bruins-CU
Harm Beertema-PVV
Roelof Bisschop-SGP
Paul van Meenen-D66
Lisa Westerveld-Groen Links
Thierry Baudet -FvD

31293-362 Rog-Bruins-Bisschop: verzoekt de regering geen ontwikkelteams in te richten die gericht zijn op «persoonsvorming» of «vakoverstijgende vaardigheden», Aangenomen

31293-363 Rog-Kwint: verzoekt de regering, bij de uitrol van de ontwikkelteams voor het voortgezet onderwijs, de inhoudelijke vakverenigingen en het vervolgonderwijs een eerstverantwoordelijke positie te geven en hen daarvoor binnen het budget van beschikbare middelen voldoende te faciliteren, Aangenomen

31293-364 Kwint: verzoekt de regering, de huidige aanpak van de curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs te staken;
verzoekt de regering tevens, in plaats daarvan bij leraren, vakverenigingen en vervolgonderwijs te inventariseren of en welke curriculumherziening nodig is en op basis van die uitkomsten leraren, vakverenigingen en vervolgonderwijs voorstellen te laten ontwikkelen Verworpen

31293-365 Bruins-Bisschop-Rog-Beertema. overwegende dat in de nu voortgaande curriculumherziening er meer aandacht zal komen voor burgerschap en andere aspecten van het onderwijs die het kennen en kunnen overstijgen en te maken hebben met opvoeding, persoonsvorming en karaktervorming; roept de regering op om, in de curriculumherziening expliciet na te streven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, en zich daar strikt toe te beperken, zodat scholen meer houvast krijgen in welke kennis en vaardigheden de leerlingen moeten hebben. Aangenomen

31293-366 Bruins-Bisschop-Rog-Beertema.: roept de regering op om in de curriculumherziening expliciet na te streven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, en zich daar strikt toe te beperken, en ook in de nadere uitwerking van die kerndoelen in leerlijnen te voorkómen dat leerstijlen, pedagogische visies of leermethoden worden voorgeschreven, in het bijzonder in het rekenonderwijs. Aangenomen

31293-367 van Meenen-Rog-Westerveld-Becker: constaterende dat het goed is om het curriculum periodiek te herijken, hetgeen in Nederland in lange tijd niet meer is gebeurd;
constaterende dat deze herijking zou moeten gaan over wát leerlingen moeten kennen en kunnen en niet over hóe ze dat moeten leren, omdat dit aan de scholen zelf is;
verzoekt de regering, voor de onderdelen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek, samen met het onderwijsveld een proces in gang te zetten dat leidt tot concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus waarover eind 2018 politieke besluitvorming kan plaatsvinden;
verzoekt de regering tevens, ten aanzien van de overige vakken (en/of leergebieden) uitsluitend op verzoek van het onderwijsveld met de vakverenigingen te laten verkennen of kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus aanpassing behoeven, waarbij het resultaat betrokken kan worden bij de politieke besluitvorming, Aangenomen

31293-368 van Meenen: overwegende dat het voor het vmbo van groot belang is dat deze vernieuwing zich voortzet in aanpassing van de algemeen vormende vakken, verzoekt de regering deze vernieuwing op zo kort mogelijke termijn in overleg met alle betrokkenen in en om het vmbo in gang te zetten en waar nodig te ondersteunen.
Oordeel kamer, voetnoot S er moet dan wel naar samenhang gekeken blijven worden tussen po en vo en havo/vwo. Aangenomen

312930-369 Westerveld: constaterende dat vanwege de toekomstige uitdagingen in de samenleving, zoals het klimaatprobleem, het van groot belang is dat er in het onderwijs aandacht is voor duurzaamheid;
verzoekt de regering, in het vervolgtraject van het komen tot een herziening van het onderwijscurriculum te waarborgen dat er voldoende organisaties, leraren en wetenschappers worden betrokken met kennis omtrent duurzaamheid, en specifiek daarbij gebruik te maken van de reeds aanwezige kennis over duurzaamheid in het onderwijs

31293-370 Bisschop-Bruins: verzoekt de regering, bij de uitwerking van het plan van aanpak meer van de bestaande vakken en kennisgebieden, die herkenbaar aanwezig zijn in zowel basis- als voortgezet onderwijs, als uitgangspunt te kiezen dan enkel Nederlands, rekenen/wiskunde, en Engels. Oordeel kamer, maar thema’s niet verder opknippen. Aangenomen

31293-371 Becker-van Meenen-van den Hul: verzoekt de regering ervoor te zorgen dat bij de curriculumherziening de kerndoelen en eindtermen duidelijker worden omschreven voor zowel scholen als de inspectie. Aangenomen

31293-372 Beertema-Bruins-Bisschop-Rog-Baudet: van mening dat het een kerntaak is van het onderwijs om leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische status of herkomst, de uitgangspunten van correct Nederlands aan te leren. Overwegende dat elke ingreep in die kerntaak leerlingen uit achterstandsgezinnen op nog grotere achterstand stel. Verzoekt de regering er alles aan te doen om te voorkomen dat die kerntaak verwatert en te voorkomen dat de eisen die door de taalgeschiedenis heen werden gehanteerd, worden gerelativeerd.

Van Meenen: “dit betekent dat tweetalig onderwijs in belang inboet?” Nee. Aangenomen.

Moties zijn te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z05451&did=2017D11354