Tijd nodig voor integrale tweede correctie

Datum: 23 oktober 2008
Betreft: Tijd nodig voor integrale tweede correctie

Tijd nodig voor integrale tweede correctie

De Vaste Kamercommissie voor onderwijs heeft zich in mei 2008 uitgesproken voor handhaving van een integrale tweede correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs, d.w.z. dat de tweede corrector alle werken nakijkt en per leerling het volledige examenwerk. Verder is besloten dat een handtekening van het bevoegd gezag op het formulier van de tweede corrector vereist is.
Aanleiding hiertoe was de vaststelling van de Inspectie dat de tweede correctie niet altijd naar behoren wordt uitgevoerd. Lang niet alle tweede correctoren (docenten) komen volgens de Inspectie toe aan het grondig nakijken van het examenwerk. Velen zien zich gedwongen tot een steekproefsgewijze controle.
Een dergelijke, steekproefsgewijze aanpak valt volgens het Platform van Vakinhoudelijke Verenigingen in het Voorgezet Onderwijs goed te begrijpen, niet zozeer omdat de financiele vergoeding die de overheid hiervoor aan scholen ter beschikking stelt, beperkt is, maar vooral omdat de tijdsfactor hierbij een belangrijke rol speelt. De tijdsspanne waarin het examenwerk van de eigen school nagekeken en de tweede correctie verricht moet worden, is te kort.
Het zal duidelijk zijn dat deze integrale tweede correctie gevolgen heeft voor de taakbelasting van de docenten die lesgeven in examenklassen. Dat is de reden waarom het Platform VVVO in zijn vergadering van 5 juni jl. besloten heeft de gevolgen van het besluit van 20 mei in kaart te brengen. De aangesloten vakverenigingen is gevraagd vast te stellen wat de gemiddelde eerste correctietijd is per vak per leerling per onderwijstype (vmbo-tl, havo en vwo). We gaan ervan uit dat vrijwel een zelfde hoeveelheid nodig zal zijn voor een integrale tweede correctie. Vrijwel alle Platformleden hebben dit gepeild bij hun achterban en ons de verzamelde gegevens toegestuurd.
Dat heeft geleid tot het overzicht dat u in de bijlage bij deze brief aantreft. Hierdoor voelt het Platform zich gesterkt in zijn opvatting dat scholen deze gegevens optisch zichtbaar en geoormerkt moeten verwerken in de taakbelasting van de betrokken docenten. Alleen dan kan zichtbaar gemaakt worden welke tijdsinvesteringen van een docent in alle redelijkheid binnen de eindexamenprocedures kunnen worden verwacht.
Wij vragen daarom van het ministerie van OC&W, de onderwijsbonden en de VO-Raad dat zij deze actie van het Platform in hun contacten met de scholen ondersteunen.
Wij vragen bovendien aan alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat de periode waarin het examenwerk nagekeken moet worden, verlengd wordt zodat docenten met examenklassen over voldoende tijd kunnen gaan beschikken voor een integrale tweede correctie. Daarnaast zou de examenperiode enigszins verlengd kunnen worden om zo extra tijd voor de tweede correctie te creeren.
Reacties van de vakinhoudelijke verenigingen: gemiddelde correctietijd per kandidaat:

KNAG
Vwo-aardrijkskunde: 45 minuten
Havo-aardrijkskunde: 40 minuten
Vmbo-tl-aardrijkskunde: 35 minuten
VCN
45 minuten voor de eerste tien kandidaten, 30 minuten voor de volgenden.

NBDK
50 minuten per kandidaat
VDLG
Geen centraal examen voor godsdienst/levensbeschouwing

NVLM
Vwo-maatschappijleer: 45 minuten
Havo-maatschappijleer: 42 minuten
Vmbo-tl-maatschappijleer: 12 minuten
VECON
Vwo economie 12 30 – 35 minuten
m&o 25 – 30 minuten
Havo economie 12 25 – 30 minuten
m&o 20 – 25 minuten
VMBO-t economie 15 minuten

NVON
Vwo-natuurkunde: 60 minuten
Vwo-scheikunde: 40 minuten
Vwo-biologie: 62 minuten
Havo-natuurkunde: 45 minuten
Havo-scheikunde: 28 minuten
Havo-biologie: 35 minuten
VFVO
Vwo-filosofie 50 minuten
Havo-filosofie: 30 minuten

NVTO en VLBV
Vwo-kunst algemeen (CKV-2): 61 minuten
Vwo-tehatex: 46 minuten
Havo-kunst algemeen (CKV-2): 59 minuten
Havo-tehatex: 55 minuten
Vmbo-tl-tehatex: 53 minuten
VGN
Vwo-geschiedenis: 60 minuten
Havo-geschiedenis: 45 minuten
Vmbo-geschiedenis (tl, gl, kbl): 25 minuten

NVvW
De schoolsoort (vmbo, havo, vwo) en de wiskundesoort (a, b) maken weinig verschil.
Bij de tweede correctie door een ervaren docent: 20 minuten per leerling
Bij de correctie door een docent met minder ervaring: 30 tot 35 minuten.
VLS
Vwo-ckv2: 61 minuten
Vwo-muziek: 60 minuten
Havo-kunst algemeen (voorheen ckv-2): 59 minuten
Havo-muziek: 59 minuten
Vmbo-tl-muziek: 51 minutenVwo-geschiedenis: 60 minuten

Havo-geschiedenis: 45 minuten

Vmbo-geschiedenis (tl, gl, kbl): 25 minuten

Aan:   de VO-raad, Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, het Ministerie van OCW
En aan:  en de overlegpartners van het beraad over de tweede correctie.