Speciale Platform VVVO-bijeenkomst voor raadpleging vakverenigingen over Onderwijs 2032

Woensdag 28 september heeft het Platform VVVO een bijeenkomst gehouden, waarop aangesloten vakverenigingen hun mening konden uiten ten aanzien van het eindrapport van de commissie Schnabel. Na een korte inleiding over bedoeling en werkwijze door OC-werkgroeplid Aad van der Drift, konden vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen een pitch houden die in verkorte vorm zicht geeft op hun eigen standpunt.
De pitches en discussies vonden in eerste instantie plaats op basis van twee vragen, in gezamenlijkheid geformuleerd door de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie.
Vraag 1: geeft het advies van Schnabel de juiste richting voor een nieuw curriculum? en
vraag 2: hoe kan en wil de beroepsgroep invulling geven aan een nieuw curriculum?

In de pitches werden helder voors en tegens ten aanzien van de twee vragen geformuleerd en we kunnen constateren dat een tendens in positieve richting waarneembaar was.
Een notulante maakte verslag van de pitches en commentaren ten aanzien van richting en invulling van het advies. Begin november wordt de algemene uitslag (ja of nee voor de plannen) aan de staatssecretaris overhandigd.