agenda 1 april 2010

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda 1 april 2010

18.00 uur: wandelgangen en broodjes

1.  18.30 uur:  Opening en vaststellen agenda

2.  18.35 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 28 januari 2010

3.  18.45 uur: Mededelingen

4.  18.50 uur: Ingekomen stukken

5.  18.55 uur: Omvorming van SBL in een netwerkorganisatie van samenwerkende beroepsorganisaties:

  • reacties vakinhoudelijke verenigingen op de stukken van SBL en ministerie van OC&W (eerste en tweede ronde, zie bijlage)
  • advies van het Platformbestuur (zie bijlage)
  • concretisering ambities (zie bijlage)

6.  20.30 uur: VO-raad en registratie (zie bijlage)

7. 20.45 uur: Platformconferentie ‘Taal en rekenen’ op donderdag 15 april

8.  20.55 uur: Rondvraag en sluiting