agenda 11 juni 2009

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht; tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Vergadering Platform VVVO op donderdag 11 juni 2009

Gast: Ed Kremers van het Cito

18.00 uur: wandelgangen en broodjes.

1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda

2. 18.35 uur: Toelichting door Ed Kremers van het Cito op het project geschoonde tweede correctie centrale examens

3. 19.15 uur: Data Platformvergaderingen 2009-2010; beslispunt: voorstel

 • 17 september 2009 (in combinatie met tweede SLO-bijeenkomst inzake Mesocurricula)
 • 26 november 2009
 • 28 januari 2010 (jaarvergadering)
 • 1 april 2010
 • 10 juni 2010

4. 19.20 uur: Lustrum vmbo Stichting Platforms Vmbo 12 oktober 2009

5. 19.40 uur: Voorstel Maarten Tamsma statutenwijziging in verband met problemen quorum; beslispunt:statutenwijziging?

6. 19.50 uur: klacht Levende Talen inzake attitude inspectie discrepantie resultaten schoolexamen en centraal examen; beslispunt: actie ondernemen?

7. 20.00 uur: Stand van zaken beroepsregistratie SBL; toelichting door Jeannet Hommel-Rozendaal

8. 20.10 uur: Stand van zaken College voor Examens

9. 20.30 uur: Onderwijsraad

In het rapport van de Onderwijsraad ‘De stand van educatief Nederland’ staat dat deze raad aan het Platform van Vakinhoudelijke Verenigingen in het Voortgezet Onderwijs een rol zou willen toebedelen als het gaat om het sterker betrekken van de samenleving bij de ontwikkelingen in het onderwijs.

Het bestuur was benieuwd hoe de Onderwijsraad zich dat concreet voorstelt. Aan ons verzoek om hierover een gesprek te hebben is meteen gehoor gegeven.

Op 14 mei heb ik met Fons van Wieringen, voorzitter van de Ondewijsraad, en Adrie van der Rest, secretaris/directeur, een uitvoerige gedachtewisseling gehad over de rol die de Onderwijsraad ons toebedacht heeft.

De Onderwijsraad wil graag dat er publieksdebatten over de schoolvakken komen. Er wordt in de media over de veranderingen in het onderwijs op een manier gesproken waaruit blijkt dat het grote publiek niet altijd goed weet wat er zich allemaal afspeelt. Alleen bij vakken als geschiedenis (canon, Nationaal Historisch Museum) of Nederlands (spelling, schrijfvaardigheid) is er in de media een inhoudelijk debat gaande. Volgens de Onderwijsraad zou het goed als ouders en andere geïnteresseerde of belanghebbende buitenstaanders de gelegenheid krijgen met vakdocenten over de inhoudelijke veranderingen in élk schoolvak mee te praten.

De Onderwijsraad stelt daarom de vakverenigingen voor om gezamenlijk dergelijke landelijke debatten als eenmalig project op te zetten. Ze stelt zich daarbij voor dat elke vakvereniging de inhoudelijke invulling verzorgt: b.v. twee spraakmakende inleiders met tegenovergestelde visies uitnodigen, een panel samenstellen, vragen voorbereiden etc. De Onderwijsraad is bereid zich ten volle in te zetten om hiervoor bij de overheid een flinke subsidie los te krijgen. Ook bij de verdere organisatie kunnen wij een beroep doen op de faciliteiten van de Onderwijsraad, die dit als een coproject op de agenda zet. Ze is bereid hiervoor veel publiciteit te maken.

10. 20.40 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 2 en 23 april 2009

11. 20.50 uur: Mededelingen

 • Tweede correctie van examens
 • Tweede bijeenkomst Mesocurricula 17 september
 • Contacten met de Stichting Platforms Vmbo (SPV)
 • Evaluatie rol binnen NOT

12. 20.55 uur: Ingekomen stukken

13. 21.00 uur: Rondvraag en Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Uitnodiging voor de werkveldconferentie van het LPBO op dinsdag 26 mei (5 april)
 • Tweede correctie centrale examens (25 april)
 • Voortgang LeerKracht van Nederland (29 april)
 • Onderwijsverslag Onderwijsinspectie (13 mei)
 • Agenda SBL-bestuur 29 mei 2009 (20 mei)
 • Tweede correctie examens (21 mei)