agenda 16 juni 2011

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda

18.00 uur: Wandelgangen en broodjes

1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda

2. 18.35 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 10 juni 2010

3. 18.45 uur: Onderwijscoöperatie: bemensing en voortgang

4. 19.25 uur: Stichting van het Onderwijs: bemensing commissies

(zie ook bijlage Nadir James. Graag deelnemers voorafgaand of tijdens de vergadering doorgeven)

5. 19.35 uur: Lustrumconferentie

6. 19.50 uur: Nascholing/deskundigheidsbevordering

7. 19.55 uur: Actieplan Beter Presteren en Actieplan Leraar 2020

8. 20.15 uur: Aansluiting VMBO naar MBO/havo

9. 20.25 uur: Verwantschapstabel

10. 20.35 uur: Financiële positie Platform VVVO

11. 20.40 uur: Vaststellen vergaderingen Platform VVVO volgend schooljaar

 • 22 september 2011
 • 24 november 2011
 • 26 januari 2012
 • 12 april 2012
 • 7 juni 2012

12. 20.45 uur: Voorstel tot naamsverandering van het platform (beslispunt)

(Gert van Driel en Wilma van der Westen hebben dit punt voorbereid en zullen dit toelichten)

13. 20.50 uur: Rondvraag

14. 21.00 uur: Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Oproep aan verenigingen om ledenaantallen door te geven/vrijheid van onderwijs, De Onderwijscoöperatie (14 april)

 • Onderwijsverslag van de onderwijsinspectie (20 april)

 • Mail over bemensing commissies en het inrichten van de onderwijscoöperatie (29 april)

 • Stukken over bestuurvergadering SBL 270511 (26 mei)

 • Actieplan Beter Presteren en Actieplan Leraar 2020 (26 mei)

Bijlagen:

 • Aanmeldingsformulier voor activiteiten in de onderwijscoöperatie.

 • Mail Nadir James (Stichting van het Onderwijs)

 • Notulen platformvergadering 14 april 2011