agenda 2 april 2009

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht; tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Vergadering Platform VVVO op donderdag 2 april 2009

18.00 uur: wandelgangen en broodjes.

 1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda
 2. 18.35 uur: Kwalitatieve oplossingen voor de problematiek van on(der)bevoegden: discussie over onze houding t.o.v. allerlei nieuwe mensen in het onderwijs/de kwaliteit van onderwijs/onbevoegden
 3. 19.15 uur: Verslag van de kascommissie; beslispunt: décharge voor de penningmeester.
 4. 19.25 uur: Beroepsregistratie; beslispunt: alsnog reageren op de brief van minister Plasterk aan de Kamer?
 5. 19.40 uur: Voorstel tweede bijeenkomst SLO over mesocurricula; beslispunt: datum 17 september
 6. 9.50 uur: Internationalisering; beslispunt: meewerken aan regionale bijeenkomsten van de VO-Raad rondom internationalisering
 7. 20.00 uur: Voorstel Maarten Tamsma (NVTO) statutenwijziging in verband met quorumproblematiek;beslispunt: een commissie instellen?
 8. 20.20 uur: Kwaliteitsagenda VO; toelichting op de stand van zaken
 9. 20.30 uur: Meldpunt ervaringen met consequenties gratis schoolboeken
 10. 20.35 uur: Educatieve minor (opleiding tot tweedegraads docent); ontbreken van overleg met de opleidingscommissies, examencommissies van de faculteiten (de universitaire werkvloer) of de landelijke vakinhoudelijke verenigingen
 11. 20.40 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 12 februari 2009 (zie de website en e-mail van 13 februari)
 12. 120.50 uur: Mededelingen
  –  Gang van zaken rondom onderzoek tweede correctie centrale examens
  –  Brief over de stichting van het onderwijs
 13. 20.55 uur: Ingekomen stukken
 14. 21.00 uur: Rondvraag en Sluiting

Mails die tussentijds werden verzonden:

 • Formele uitnodiging Platformvergadering 12 februari 2009 (26 januari)
 • Lijst vertegenwoordigers vakinhoudelijke verenigingen (27 januari)
 • Aandragen plannen Kwaliteitsagenda VO (5 februari)
 • Voortgangsrapportage doorlopende leerlijnen raal en rekenen (25 februari)
 • Brief over de Stichting van het Onderwijs (13 maart)
 • Examenbesprekingen (13 maart)