agenda 24 november 2011

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.
Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda

18.00 uur: Wandelgangen met soep en broodjes, leden van het Platform VVVO die aanwezig waren op de lustrumviering worden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Platformvergadering

1.   18.30 uur: Opening en vaststellen agenda

2.   18.35 uur: Notulen Platformvergadering 22 september 2011

3.   18.45 uur: Terugblik op lustrumborrel

4.   18.55 uur: Onderwijscoöperatie: bemensing, voortgang en communicatie

5.   19.35 uur: Stichting van het Onderwijs

6.   19.45 uur: Website Platform VVVO

7.   19.55 uur: Financiële positie Platform VVVO en begroting

8.   20.15 uur: Kerntaken Platform VVVO en beleid in de komende jaren

9.   20.40 uur: Voorjaarsconferentie Professionaliseren

10. 20.45 uur: Taalproject

11. 20.50 uur: Rondvraag

12. 21.00 uur: Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

  • Stukken bestuurvergadering Onderwijscoöperatie 141011 (12 oktober)
  • Uitnodiging Lustrumborrel (25 oktober)
  • Overzicht afgevaardigden Platform VVVO in Onderwijscoöperatie (26 oktober)
  • Voorstel tot financiering van het Platform VVVO door Maarten Tamsma (26 oktober)
  • Notulen Platformvergadering 22 september (26 oktober)
  • Resonansgroep lerarenregister (27 oktober)
  • Link naar enquête over herijking (1 november)
  • Stukken bestuurvergadering Onderwijscoöperatie 041111 (1november)

Bijlagen:

  • Notulen Platformvergadering 22 september 2011
  • Begroting Platform VVVO 2012