agenda 26 november 2009

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda 26 november 2009

Gast: Jan Rijkers van de Onderwijsinspectie

18.00 uur: wandelgangen en broodjes

 1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda
 2. 18.35 uur: Toelichting door Jan Rijkers van de Onderwijsinspectie op het toezicht van de inspectie op (school)examens
 3. 19.15 uur: Samenstelling Platformbestuur; beslispunt: herverkiezing van René van de Kraats als voorzitter van het Platform VVVO;
  Toelichting: De eerste termijn van het bestuurslidmaatschap van René van de Kraats loopt af, maar hij is bereid zich voor een nieuwe termijn te kandideren. Peter Lucas wil zich komend voorjaar terugrekken uit het Platformbestuur. Het is wenselijk dat iemand het bestuur komt versterken. Overigens eindigt de derde en laatste termijn van Walfred Haans in maart 2011.
 4. 19.25 uur: Begroting en subsidie-aanvraag; beslispunt: gaat de vergadering akkoord met deze begroting en aanvraag?
 5. 19.40 uur: Eerdere centrale examinering van bepaalde vakken; beslispunt: voorstel van het bestuur: geen vakken hiervoor voordragen
 6. 19.50 uur: Aanvraag kortlopend onderzoek over de educatieve minor en de begeleiding die betrokken studenten krijgen; beslispunt: kan de aanvraag zo uitgaan?
 7. 20.00 uur: Slaag/zak-regeling
  Toelichting: De Tweede Kamer heeft ingestemd met wijzigingen in de slaag/zak-regeling waarbij voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde nog maar één onvoldoende mag worden behaald en verschillen tussen de gemiddelde scores voor schoolexamens en centrale examens van een zekere omvang leiden tot maatregelen volgens een escalatieladder. Nu omvat bij veel vakken de stof voor het schoolexamen onderdelen die niet tevens aan bod komen bij het centraal examen. Wat zijn de vermoedelijke gevolgen voor de mate waarin scholen die schoolexamenstof nog serieus nemen?
 8. 20.10 uur: SLO en veldaanvragen.
  Toelichting: Geheel in strijd met de eerdere boodschap van SLO dat de vakinhoud voortaan centraal zou staan, is er dit jaar geen veldaanvraagronde omdat deze nog maar eens in de twee jaar plaatsvindt. We inventariseren wat de ervaringen van de vakinhoudelijke verenigingen op dit moment zijn.
 9. 20.10 uur: Stand van zaken beroepsregistratie SBL; toelichting door Jeannet Hommel-Rozendaal
 10. 20.20 uur: Stand van zaken College voor Examens
  Toelichting: Voor de samenstelling zie: http://www.cve.nl/item/college_voor_examens.
 11. 20.25 uur: Onderwijsraad en de publieksdebatten: rapportage van de commissie
 12. 20.35 uur: Evaluatie VVVO-conferentie Diversiteit door digitale didactiek
 13. 20.40 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 17 september 2009
 14. 20.50 uur: Mededelingen
 15. 20.55 uur: Ingekomen stukken
 16. 21.00 uur: Rondvraag en Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Terugkoppeling Onderzoek zeggenschap van leraren (26 september)
 • Uitnodiging VVVO-conferentie van 19 november (3 oktober)
 • Workshops VVVO-conferentie van 19 november (17 oktober)
 • Programma Stimuleren digitaal les

Extra agendapunt: Voordracht kandidaatleden LPBO

Totnogtoe zitten vanuit het Platform VVVO Jeannet Hommel (van het VECON) en Els Mulder (van Levende Talen) in het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO). Zij werden in 2005 benoemd voor een periode tot en met 31 december 2009. Nu heeft  staatssecretaris Van Bijsterveldt de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) een brief gestuurd waarin zij vraagt onder meer om twaalf kandidaat-leden voor te dragen voor het LPBO. Uiteindelijk is het de bedoeling van de staatssecretaris dat er zes leraren uit primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in het LPBO worden benoemd. Jeannet Hommel wil graag nog een tweede termijn doorgaan als lid van het LPBO en datzelfde geldt wellicht ook voor Els Mulder. Deze kwestie moeten wij alsnog als een beslispunt aan de agenda voor de Platformvergadering toevoegen, omdat de voordracht door SBL geen uitstel verdraagt.