College voor Toetsen en Examens GESCHIEDENIS

Per 1 augustus 2016 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature, die op voordracht van de VGN vervuld kan worden:

· geschiedenis vmbo (ca. 200 klokuren)

Namens het CvTE verzoek ik u om een nieuw lid voor te dragen ter vervulling van deze vacature.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.
  • Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype.
  • Heeft bij voorkeur leservaring in de gemengde/theoretische en de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
  • Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.
  • Heeft belangstelling voor examenopgaven.
  • Is geen lid van de constructiegroep van Cito.

Deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Taakomschrijving:

  • Meewerken aan de constructie-opdracht aan Cito voor de desbetreffende centrale examens;
  • Vaststellen van deze examens;
  • Adviseren over de normering van deze examens.

Wilt u bij uw voordracht tevens een beknopt curriculum vitae van de kandidaat voegen?
Voor dit werk is een taakvergoeding beschikbaar.
Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op dit schooljaar.

Het CvTE zou het zeer op prijs stellen als deze uren in de bestaande leraarsbetrekking van het lid van de vaststellingscommissie ingebouwd kunnen worden en de vergoeding van deze uren aan de school kan geschieden.
Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij ondergetekende via tel: 030-2840700 of info@hetcve.nl.

Nadere inlichtingen over de aanstelling kunt u inwinnen bij mw. S. Schoonheim,  tel: 030-2840705.

 

geldigheid vacature: tot 25 maart 2016