Nieuwsbericht

Reactie op advies Rinnooy Kan

imageZoals in een eerder bericht aangekondigd volgt hier de reactie op het Advies van Rinnooy Kan.

Wij geven het advies om vakverenigingen een actieve rol te geven bij de verkenning. Immers bij de vakverenigingen zijn expertise en een infrastructuur aanwezig.
Vooral ook betrokkenheid bij en kennis van wat er op de werkvloer van scholen leeft.
Het bestuur van het Platform kan en wil daarin een stimulerende en coördinerende rol spelen.
Lees de hele brief en een eerdere reactie.

Advies Rinnooy Kan

imageOp woensdag 26 september heeft Alexander Rinnooy Kan zijn concept advies gepresenteerd voor de versterking van de beroepsgroep leraren. De bijeenkomst vond plaats bij UNIC te Utrecht en er waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Het merendeel leraren.

Samenvatting van het concept-advies
Het uiteindelijk doel van het advies is te komen tot een beroepsorganisatie van leraren die gesprekspartner is voor onder andere de overheid en werkgevers (de raden).
Er zijn veel verschillende organisaties die leraren vertegenwoordigen (zie presentatie) maar daar is niet zomaar een beroepsgroep van te maken. Er moet ook geleerd worden van de Onderwijscoöperatie waar leraren te weinig gehoord zijn, er een gebrek was aan legitimiteit en het register een te dominante rol speelde.
Om te komen tot een nieuwe organisatie van de beroepsgroep Leraren is nodig dat er bottom-up gewerkt wordt. Een van boven af opgelegde organisatie gaat niet werken.
Als aangrijpingspunt wil Alexander Rinnooy Kan het ‘bekwaamheidsonderhoud’ gebruiken. Scholing / professionalisering (formeel en informeel) is wat leraren volgens hem willen. Er is tijd, geld en een recht op professionalisering, maar het komt toch onvoldoende van de grond. Informateurs worden benoemd die de regie pakken per sector. Voor het VO worden per leergebied (volgens indeling curriculum.nu) informateurs benoemd die de regie op aanbod en kwaliteit onderzoeken.

Uiteindelijk wordt het register als instrument (en sluitstuk) voor professionalisering ingevoerd.
De presentatie en de gebruikte PowerPoint van Rinnooy Kan is terug te zien op https://www.leraar.nl/news/view/59361671/kijk-hierde-presentatie-van-alexander-rinnooy-kan-terug

Het Platform VVVO zal op korte termijn een reactie op het concept advies geven.

ALV 20 september 2018

Elise Storck versterkt bestuur Platform VVVO
Tijdens de ledenvergadering van 20 september is Elise Storck in het bestuur van het Platform gekozen.
Elise is vakdidacticus geschiedenis en algemeen lerarenopleider en heeft daarnaast ervaring als docent en voorzitter van de vaststellingcommissie geschiedenis bij het CvTE.
Het bestuur is blij dat Elise het bestuur wil komen versterken en meent met haar komst veel relevante onderwijservaring aan het bestuur toe te voegen.
Aad van der Drift werd tijdens de ledenvergadering herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Aad is penningmeester en vice-voorzitter van het Platform en heeft in die laatste functie het Platform lange tijd vertegenwoordigd na het overlijden van de voormalige voorzitter René Franquinet, iets waar het bestuur hem erg erkentelijk voor is.

Het huidige bestuur bestaat nu uit vier personen. Voor contactgegevens en taakverdeling zie: http://www.platformvvvo.nl/bestuur/

Reactie minister Slob op voortgang Curriculum.nu

imageDeze week kwam minister Slob met de beantwoording van Kamervragen over de voortgang van Curriculum.nu.

De zorgen van onze vakverenigingen kwamen in deze vragen ook aan bod.

De minister maakt in de antwoorden duidelijk dat de positie van de vakken niet zal veranderen en dat de rol van de vakverenigingen in de loop van het proces groter zal worden.

Ook komt er meer inhoudelijke ondersteuning van de ontwikkelteams in de vorm van “vakinhoudelijke kringen”.

Het bestuur van het Platform zal in overleg met de vakverenigingen de voortgang in de gaten houden.
De vakverenigingen spreken op de Algemene Ledenvergadering van 20 september over de voortgang van het project. Dan zal ook de brief van de Coördinatiegroep op de agenda staan. Deze brief was een antwoord op de brief waarin het Platform grote zorgen uitsprak over o.a. de vakinhoudelijke voortgang van het project.

De kamerbrief is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/10/kamerbrief-met-beantwoording-vragen-over-brief-platform-vvvo-over-de-curriculumherziening

BRIEF-coördinatiegroep van het project Curriculum.nu

Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering heeft het Platform een brief geschreven aan de coördinatiegroep van het project Curriculum.nu. De belangrijkste reden is dat vakverenigingen zorgen hebben over de opzet en het verloop van het project.
Die zorgen willen we als Platform en als vakverenigingen duiden, bespreekbaar maken, met als perspectief een verantwoord curriculum voor onze toekomstige leerlingen.

De landelijke pers (NRC) heeft aandacht aan de brief gegeven. In haar reactie heeft Curriculum.nu onder andere aangegeven dat zij het Platform ziet als een belangrijke gesprekspartner.

Eind augustus zal een delegatie van het bestuur, gevoed door de inhoudelijke input van vakverenigingen, met vertegenwoordigers van Curriculum.nu verder in gesprek gaan.
Het Platform (met haar leden) hoopt als kritische volger en betrokkene, op deze manier een bijdrage te leveren aan het proces en aan de inhoud.
Een belangrijke stap om vertrouwen in het verloop en het resultaat te vergroten is door zorgen te bespreken en misverstanden op te helderen.

Na de zomervakantie zullen we hierover verder berichten.
Voor nu wenst het bestuur een ieder een ongetwijfeld welverdiende vakantie toe.

Bestuur van het Platform

OPHEFFING ONDERWIJSCOÖPERATIE

Per 1 januari 2019 is de Onderwijscoöperatie definitief opgeheven.
De Onderwijscoöperatie werd in 2011 opgericht door vakbonden en vakverenigingen als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar.
Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. image

  • LOF/Onderwijs Pioniers MBO
  • Leraar24
  • de Bevoegdhedencommissie
  • ondersteuning van het Lerarenparlement

Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn nu al stopgezet.
De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld en wordt voor het personeel een sociaal plan opgesteld
De projecten LerarenOntwikkelFonds (LOF) en Onderwijs Pioniers MBO (beide innovatie van onderwijs door leraren) en Leraar24 (een videoplatform waarop leraren praktisch toepasbare kennis uitwisselen) blijven bestaan. De leraren die als coach, onderzoeker of in de redactie meewerken kunnen dat ook komend schooljaar blijven doen. Datzelfde geldt voor de Bevoegdhedencommissie, die de minister adviseert over bevoegdheden voor nieuwe vakken.
Over de ondersteuning van het Lerarenparlement moet nog een beslissing worden genomen.
Lerarencongres en verkiezing stoppen
Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden. Rond die datum werden de Leraren van het Jaar bekend. Beide activiteiten zijn nu definitief gestopt. Datzelfde geldt voor de Staat van de Leraar (rapport waarin leraren de stand van hun beroep in kaart brengen, wordt tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs van de Inspectie gepubliceerd) en de Ambassadeurs (leraren die met collega’s in gesprek gaan over het belang van professionele ontwikkeling en een sterke beroepsgroep). De betrokken leraren zijn daar inmiddels over geïnformeerd.

Algemene Ledenvergadering Onderwijscoöperatie

Woensdag 27 juni was de Algemene Ledenvergadering van de Onderwijscoöperatie.
Naast het jaarverslag en de jaarrekening stond de afbouw van de Onderwijscoöperatie op de agenda.
De ALV heeft er bij het bestuur op aangedrongen te zorgen voor een goede regeling voor de medewerkers en vroeg ook aandacht voor de meewerkende leraren.
Na de zomer is er een nieuwe Ledenvergadering waar de afbouw van de Onderwijscoöperatie verder besproken zal worden.

Brief aan coördinatiegroep curriculum.nu

imageTijdens de laatste ALV (14 juni 2018) is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond het project Curriculum.nu.
Bij de oplevering van de eerste en tweede tussenproducten hebben we als bestuur van het Platform VVVO onze vakverenigingen gevraagd om zowel de inhoudelijke voortgang als de organisatorische gang van zaken van Curriculum.nu te evalueren. Op basis van onze bevraging hebben we bijgaande brief richting Coördinatiegroep opgesteld.
Vertegenwoordigers van de vakverenigingen BDD, KNAG, I&I, NVLM, NVORWO, NVvW, VCN, VECON, VFVO en VGN waren tijdens de ALV aanwezig. Zij allen zijn direct en indirect bij Curriculum.nu betrokken.
In bijgaande brief brengen zij belangrijke opmerkingen en punten van zorg onder aandacht van de coördinatiegroep van curriculum.nu.
Lees hier de brief.

Toekomst beroepsgroep leraren

Het Platform VVVO heeft in aanvulling van het Secretariaat Beroepsgroep Leraren al haar vakverenigingen uitgenodigd om te reageren op de vragen van Rinnooy Kan.
Het betreft het volgende:

  • Wat is er de afgelopen jaren misgegaan bij het beleid om professionalisering onder leraren te stimuleren?
  • Wat zou er nu vooral nodig zijn om de professie te versterken en om de positie van de leraar als professional te ondersteunen? Wat zijn dan de eerste stappen?
  • Wat kan uw rol of de rol van uw organisatie daarin zijn?

Als bestuur van het Platform blijven we de vakinhoudelijke rol van de aangesloten verenigingen bepleiten, maar gaan we graag het gesprek aan over hoe te komen tot een sterke en zelfbewuste beroepsgroep van leraren in Nederland.
Het bestuur is op 30 juni aanwezig bij de bespreking van het bovenstaande.