Nieuwsbericht

SOLLICITATIE PERIKELEN

De afgelopen periode is de Onderwijscoöperatie op zoek geweest naar een onafhankelijk voorzitter als opvolger van Joost Kentson. Er is een profiel opgesteld. Belangrijk onderdeel van het profiel is dat de voorzitter een leraar is. Er hebben ongeveer 20 leraren gesolliciteerd, vanuit de LAR (lerarenadviescommissie) is er een benoemingsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen met leden uit iedere bij de OC aangesloten organisatie. Deze BAC heeft unaniem een kandidaat voorgedragen. Met deze kandidaat heeft het bestuur van de OC twee gesprekken gevoerd. Het bestuur van de OC heeft besloten na deze gesprekken de benoeming niet te laten bekrachtigen door de ALV van de OC.
De afgelopen dagen is er in de (social) media veel aandacht geweest voor deze kwestie. Ook zullen morgen (vandaag al online) in de landelijke pers (Trouw en AD) artikelen verschijnen.
Leraren van binnen en buiten de OC hebben grote moeite met het niet benoemen van deze kandidaat. Het bestuur van de OC heeft op de website van de Onderwijscoöperatie een bericht over de sollicitatie geplaatst (onder tabblad Nieuws).

Wat is de positie van ons Platform?
Vanaf 1 september maakt (tijdelijk) het Platform geen deel uit van het bestuur van de OC. Aad van der Drift heeft als interim voorzitter die rol tot dan vervuld. Vanaf waarschijnlijk 1 november zal Hans Kok als nieuwe voorzitter van het Platform weer zitting nemen in het bestuur van de OC.
Met betrekking tot de sollicitatie vinden wij het erg jammer dat niet tot benoeming is over gegaan. De BAC was duidelijk in haar unanieme advies. Wij kennen de inhoudelijke en strategische verschillen tussen de sollicitant en het bestuur van de OC onvoldoende.
Wij betreuren deze gang van zaken des te meer omdat de OC voor belangrijke veranderingen staat en dat is ook echt nodig. Het motto ‘van, voor en door’ en de daarbij behorende positie van de leraar moet echt meer worden waargemaakt in het kader van de realisatie van een sterke beroepsgroep, iets dat jullie als vakverenigingen tijdens de ALV voor de zomer unaniem hebben duidelijk gemaakt.
Als platform willen we ons de komende periode strategisch en inhoudelijk sterk voor een echte docentgerichte OC maken.

Namens het bestuur Platform VVVO
Hans Kok, Voorzitter

Vertrouwen in de Toekomst

In het Regeerakkoord hebben het Lerarenregister en de Curriculum herziening een prominente plek gekregen.
Link naar het regeerakkoord

Onderwijs en onderzoek

Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen. Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en succesvolle samenleving. We blijven daarom investeren in het verder verbeteren van ons onderwijs en onderzoek. En in de mensen die erin werken. We geven hen ruimte en verantwoordelijkheid. De voornaamste ambities van dit kabinet liggen in de bestrijding van kansenongelijkheid en de stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs.

(meer…)

Nieuwe voorzitter PLATFORM VVVO

Tijdens de Algemene Ledenvergadering met de vakinhoudelijke verenigingen is op 4 oktober Hans Kok unaniem benoemd  tot voorzitter van het bestuur Platform VVVO.

Hans Kok is zijn hele werkzame leven werkzaam in het onderwijs. Als leraar (informatica, maatschappijleer), decaan, en teamleider op scholen. Later als trainer en adviseur bij een landelijk bureau (APS). De laatste jaren als beleidsmedewerker / projectleider bij  de Onderwijscoöperatie.

Zijn ambitie als voorzitter is om de positie van de leraar te versterken. Het gaat om ruimte en zeggenschap die nodig is om als professional het beroep te kunnen uit oefenen. Dat geldt voor de individuele leraar en zijn team op school, maar ook voor vakvereniging en als beroepsgroep.

Samenwerking en verbinding zijn daarbij sleutelbegrippen. Er is werk aan de winkel, Hans Kok levert graag en met overtuiging een bijdrage.

Wie wint de Educatieve Parel op de Dag van de Educatieve Auteur?

Logo_EducatieveParel

Schrijf jij vaak zelf je lesmateriaal? Dan is dit misschien interessant voor jou…
Wie wint de Educatieve Parel op de Dag van de Educatieve Auteur?
De Dag van de Leraar kennen we al jaren. Goede lesgevers zijn belangrijk. Maar kan de leraar zonder lesmateriaal? Hij kan zelf lessen ontwerpen. Maar alle lessen? Niet elke goede lesgever is ook een lesmaker. De “Dag voor de Educatieve Auteur” zet de auteurs en schrijvende docenten in het zonnetje. Zij zijn onontbeerlijk voor goed onderwijs.
Op 11 november, de Dag van de Educatieve Auteur, is in Amersfoort een studie- en ontmoetingsdag.

(meer…)

MEEDENKSESSIE voor vakverenigingen 14 september 2017

Vanaf augustus 2018 zijn alle bevoegde leraren volgens de wet verplicht zich in het nieuwe lerarenregister te registreren. In augustus 2019 staan alle bevoegde leraren geregistreerd en start de eerste periode van vier jaar tot aan herregistratie in 2023. De beroepsgroep stelt zelf de eisen op die gaan gelden voor leraren in het nieuwe lerarenregister om na vier jaar te kunnen herregistreren: de zogenoemde herregistratiecriteria.
Deze criteria gaan over wat een leraar minimaal moet doen om zijn bekwaamheid te onderhouden (Zie FAQ: Wat verstaan we onder bekwaamheidsonderhoud?). Leraren stellen ook valideringsregels op waaraan bijvoorbeeld cursussen of activiteiten moeten voldoen om je bekwaamheid als leraar te onderhouden.
Ben jij leraar en wil jij graag meedenken over en meewerken aan deze herregistratiecriteria en valideringsregels doe dan mee.
Wilt u dit bericht ook uitzetten in uw organisatie? Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leraren uit de vakverenigingen deelnemen.
Waar? 
Onderwijscoöperatie
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
aanmelden
https://goo.gl/forms/AFf0pADMECxFmh7x2 

PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 wordt in een bijeenkomst in De Balie (Amsterdam) voor de tweede keer de door de Onderwijsraad ingestelde prijs voor de beste Onderwijsblog uitgereikt. Een prijs waarmee de Raad het publieke debat over onderwijs via sociale media wil bevorderen. Voordrachten voor werk dat voor de prijs in aanmerking komt, kunnen tussen 1 september en 15 oktober 2017 worden ingediend. Begin december 2017 worden de nominaties bekendgemaakt.

In aanmerking komen Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs enzovoorts) afkomstig uit alle sectoren van het veld, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs. (meer…)

LERARENCONGRES 2017

imageHet vijfde Lerarencongres komt er aan!
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie de lustrumeditie van het Lerarencongres.
Twee dagen vieren we het leraarschap met interactieve workshops, inspirerende lezingen en vele andere verrassende activiteiten.
Dit vindt net als vorig jaar plaats op ROC Midden Nederland te Amersfoort. Studenten van ROC Midden Nederland maken deel uit van het programma en werken mee aan de verzorging en catering.
Deelname aan het congres is gratis.
Bestel gratis tickets via deze link, voor aanmelding op één of beide dagen.
Programma
Een commissie van leraren uit alle sectoren heeft het programma samengesteld.
Leraren geven workshops en lezingen (er komen geen commerciële partijen aan bod).
Daaromheen is een programma met muziek, theater, inspiratie en sprekers als Jelle Jolles, Justine Pardoen en Marcel van Herpen. 

Op de hoogte blijven?
Dat kan via Facebook  of  hou de website in de gaten.

STEL JE VERKIESBAAR!

In september 2017 worden verkiezingen gehouden voor de eerste afgevaardigden van de Deelnemersvergadering. Stemmen en/of meebeslissen?
Wie wil namens de beroepsgroep meehelpen aan het vormgeven van een duidelijke beroepsgroep?

WAT HOUDT DAT IN?
De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan. De eerste (24) afgevaardigden van de Deelnemersvergadering krijgen de kans om zelf mede vorm te geven aan de basis van hun takenpakket. Ook beslissen en denken de afgevaardigden mee over al lopende trajecten. Zo gaan ze vanaf oktober 2017 aan de slag met het voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringseisen voor professionele activiteiten. Dat geldt ook voor de professionele standaard. Benieuwd naar de werkzaamheden van de afgevaardigden, kijk dan hier.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM KANDIDAAT TE KUNNEN WORDEN?
Om kandidaat te kunnen zijn, moet u zijn aangemeld bij het vrijwillige register. Ook moet u drie jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de sector waarvoor u zich kandidaat stelt. Als u minder dan drie maanden er tussenuit bent geweest, wordt dat niet aangemerkt als een onderbreking. U moet in de periode van bovengenoemde drie jaar hebben voldaan aan de eisen die de Wet Lerarenregister en registervoorportaal stelt om in het lerarenregister te worden opgenomen. Dit betekent dat u bevoegd moet zijn.

TIJDSINVESTERING
Omdat de Deelnemersvergadering nieuw is, kan slechts een indicatie gegeven worden van de tijd die u als afgevaardigde zal investeren. Houd tot juni 2018 rekening met 4 tot 8 uur per week voor het inwerken, het ontwikkelen van een werkwijze en het voorbereiden en nemen van een aantal belangrijke besluiten. De inschatting is dat vanaf juni 2018 de werkzaamheden 2 tot 4 uur per week zullen vergen.

VERGOEDING?
De afgevaardigden krijgen een gezamenlijk budget voor de uitvoering van hun taken. Binnen dat budget bepalen de afgevaardigden zelf de wijze waarop de door hen te maken kosten en tijdsinvestering worden vergoed.

Enquête examencorrectie

Ook dit jaar houden is er weer een enquête. We kunnen op deze wijze dus een goed beeld krijgen van de tijd die gemoeid gaat met het nakijken van de examens en de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Er is een enquête voor de eerste correctie en voor de tweede correctie. Let op, er zijn ook vragen over hoe de eerste/tweede corrector naar jouw werk heeft gekeken, dus je kunt de enquêtes pas invullen nadat je het werk terug hebt van de tweede corrector.

(meer…)

De vakverenigingen en het vervolg op Onderwijs2032

imageDe laatste tijd is er veel binnen het Platform VVVO veel gesproken over de voortgang van Onderwijs 2032. Zowel vanuit het bestuur van het Platform VVVO als vanuit de vakverenigingen zelf is er contact geweest met leden van de Coördinatiegroep (de groep die de uitwerking van het vervolg van Onderwijs 2032 aan het verkennen is).
Op 8 mei is er met de bij de FvOV aangesloten vakverenigingen en de vakverenigingen in het Platform VVVO een gezamenlijke bijeenkomst geweest, waarin de vakverenigingen konden aangeven hoe ze tegen curriculumontwikkeling aankijken en welke rol ze daarin voor hun vakvereniging zien.
De Coördinatiegroep gaf tijdens deze bijeenkomst een toelichting op hoe ze de door de Tweede Kamer gewenste ontwikkelingen (via aangenomen moties) moeten interpreteren en op welke manier het proces een vervolg kan krijgen.
De Tweede Kamer heeft o.a. uitgesproken dat voor de vakken/thema´s Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek Ontwikkelteams aan de slag moeten voor de uitwerking. Voor de overige vakken ligt het initiatief bij o.a. de vakverenigingen.
De vakverenigingen hebben door aangenomen moties van de Tweede Kamer een sterkere positie in de uitwerking van Onderwijs 2032 gekregen.

Curriculumaanpassing gewenst
Bijna al onze vakverenigingen geven aan dat ze een curriculumaanpassing wenselijk vinden.
Over op welke termijn dat moet, lopen de wensen van de vakverenigingen uiteen.
Een aantal vakken is al bezig met een curriculumaanpassing, een aantal vakken wil op korte termijn een aanpassing en een aantal vakken pas op de lange termijn.
Ook over welk onderdeel aanpassing behoefd is verschil binnen de vakverenigingen: het kan gaan om de kerndoelen primair onderwijs, de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs of de eindtermen in de bovenbouw voortgezet onderwijs, of een combinatie hiervan.
Het doel van de vakverenigingen is om uiteindelijk te komen tot een goede doorlopende leerlijn van primair onderwijs tot het einde van het voortgezet onderwijs.

(meer…)