Nieuwsberichten

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel

imageDe Eerste Kamer heeft op 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap over de uitoefening van hun beroep. Het aannemen van deze wet mag met recht een mijlpaal in de professionalisering van de beroepsgroep genoemd worden. De nieuwe wet borgt de professionele keten, die uit drie onderdelen bestaat (uitgebreidere uitleg volgt verderop in de nieuwsbrief): De beroepsgroep bepaalt aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep). De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Leraren laten aan elkaar en aan de samenleving zien dat ze bevoegd zijn en hun bekwaamheid onderhouden. Dit doen zij via het verplichte beroepsregister en de vierjaarlijkse herregistratie. Op 14 februari 2017 werd het debat over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gevoerd. Vlak voor het debat ontvingen de senatoren twee ‘petities’. Eerst een bundel met gepubliceerde positief-kritische artikelen uit het werkveld over dit onderwerp, die als positief signaal werd aangeboden door Leraren van het Jaar Joke de Jong en Daisy Mertens (foto onder, links). Daarna werd de petitie van LIA met tegengeluid overhandigd (foto onder, rechts). Intussen is ook in de diverse kranten en op social media veel aandacht besteed aan de behandeling in de Eerste Kamer. Lees hier de formele verslaglegging van het debat op 14 februari

(meer…)

Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector

Versie 15 februari 2017

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben.

De datum van 12 juni “weer terug bij de eerste corrector”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast het examensecretariaat.

Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.
Klik op Lees meer voor de tabel…

(meer…)

19 januari gaat niet door!!

Beste vertegenwoordigers van de vakverenigingen van het Platform VVVO
Na intern beraad bij de Onderwijscoöperatie is besloten de geplande ontwerpsessies in het kader van register en herregistratie voor januari / februari, waarvoor met name vakverenigingen zijn uitgenodigd, te annuleren en weer op te pakken na de eerste kamerbehandeling.
Dit betekent dat het bestuur van het Platform VVVO besloten heeft ook de Platformbijeenkomst van 19 januari te laten vervallen.  Wij berichten u zodra we een nieuwe datum weten om het proces voort te zetten.

Met vriendelijke groet,
René Franquinet, voorzitter Platform VVVO

WAAROM HET LERARENREGISTER?

imageVanaf het eerste begin is het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs betrokken bij het wetsvoorstel dat alleen nog in de eerste kamer moet worden bekrachtigd. De aan te nemen wetswijziging beïnvloedt de zeggenschap van leraren over hun beroep.

Hierdoor worden leraren meer dan voorheen erkende professionals die zelf bepalen hoe zij hun bekwaamheid onderhouden. Het register is een middel om die erkenning te waarborgen.

Bedoeling van de wet
Kort gezegd is het register geen aparte wet, maar een aanpassing op de sectorwetten voor de onderwijssectoren. In die wetten kwam de beroepsgroep er karig van af, door de wetswijziging verandert de positie van de leraar. De leraar wordt gezien als een professional met een bevoegdheid, die zijn bekwaamheid onderhoudt en dat laat zien.

Het is dus een wetswijziging die het leraarsberoep wettelijk definieert. Daarbij horen rechten en plichten. De beroepsgroep gaat zelf die rechten en plichten definiëren en bewaken. Uitgangspunt is dat je bij een loopbaan voor de klas in het register moet staan.

En de arbeidsmarkt dan?
Er is inderdaad een dreigend tekort aan leraren. Met een register waarin je alleen kunt komen als je een bevoegd leraar bent zal dat niet veranderen. Wel zal het gesjoemel met onbevoegden en heen en weer geschuif van leraren als pionnen op een schaakbord lastiger worden. Ook neemt de status van een beroep toe en zullen wellicht meer mensen voor het beroep kiezen. 

Onderwijscoöperatie als vertegenwoordiger van de beroepsgroep
In 2011 hebben onderwijsvakorganisaties, waaronder het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs, de handen ineengeslagen en de Onderwijscoöperatie (OC) gevormd.
Doel is het leveren van een bijdrage aan het vormen van een sterkere beroepsgroep. Daarin werken ze aan drie zaken:

(meer…)

ONDERWIJS 2032 eindrapport

imageOp donderdag 17 november presenteerden de Onderwijscoöperatie en regiegroep Onderwijs2032 hun advies over Onderwijs2032 aan staatssecretaris Sander Dekker genaamd Verdiepingsfase Onderwijs2032 en Leraren willen hoofdrol in curriculumontwikkeling.

De boodschap is duidelijk: geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep.

De Onderwijscoöperatie organiseerde de afgelopen vijf maanden als representant van de beroepsgroep leraren een brede dialoog. Leraren werden uitgenodigd om via online dialogen, focusgroepen en diverse bijeenkomsten met elkaar in gesprek te gaan. Uit de brede dialoog en de aanbevelingen blijkt grote betrokkenheid van leraren. Daarbij is voor de beroepsgroep glashelder dat curriculumontwikkeling geen tijdelijk project is met een einddatum, maar een continu proces waar leraren serieus bij betrokken willen zijn. Het moet dan ook een vast onderdeel zijn van hun takenpakket en hun werktijd. Om dat te bewerkstelligen, ontbreekt het op dit moment nog aan tijd en middelen.

LINKS

MISVERSTANDEN OVER HET LERARENREGISTER

imageHet Platform VVVO houdt zich al enige jaren bezig met het Lerarenregister binnen de Onderwijscoöperatie. Nu is dit Lerarenregister meer dan een wetswijzigingen over bevoegdheid en bekwaamheid. Het beroep leraar staat erin omschreven, net als de professionele ruimte. De wet omschrijft waar een leraar over gaat.zeg maar over alles wat er in de klas gebeurt, bijvoorbeeld de inhoud van de lesstof, hoe ze die aanbieden, wat hun pedagogisch-didactische aanpak is en op welke manier ze toetsen. De wet beschermt leraren als ouders of leidinggevenden druk uitoefenen en verbetert zo de positie van leraren.
Daarnaast erkent de wet de professionele ruimte. Leraren kunnen hun beroep alleen goed uitoefenen als ze daarvoor de ruimte krijgen. Het professioneel statuut wordt verplicht met deze wet en betekent dat leraren inspraak moeten hebben op het onderwijsbeleid dat past binnen de school. Er moeten afspraken komen hoe de inspraak van leraren eruit ziet. “De discussie is niet meer of leraren wel of geen professionele ruimte hebben. Het gaat er nu om hoe die ruimte er precies uitziet. Het Lerarenregister zelf, het derde element in deze wet, is eigenlijk het sluitstuk. Leraren leggen er verantwoording mee af, laten zien dat ze hun vak bijhouden.” 

Vakbond AOb heeft bij monde van Jeroen van Andel t.o.v alle weerstand een lijstje gemaakt met de drie meest voorkomende misstanden over het Lerarenregister. Deze staan hieronder. Het betreft misstanden over het lerarentekort,  het eigenaarschap en de nascholing. Daar we de drie misverstanden door de AOb goed vinden weersproken zetten wij ze ook op een rij.

Misverstand 1: Los eerst het tekort aan leraren op
“Dit is een kip-of-ei verhaal”, zegt Van Andel. “De Raad van State noemde dit punt in april 2016 ook. Natuurlijk is het lerarentekort een urgent probleem, maar deze wet gaat over de zeggenschap en de professionele ruimte van docenten. Het is niet het één of het ander. Je vindt het toch als leraar niet prima om jaren niks aan bijscholing te doen omdat er een lerarentekort is?” Eerder zei AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen dat het lerarentekort de reden is van de gefaseerde invoering van het register. Pas in 2026 heeft het daadwerkelijk consequenties voor leraren. De AOb rekent erop dat politici en werkgevers de problemen op de arbeidsmarkt in de tussentijd aanpakken en er voor zorgen dat er voldoende bevoegde docenten zijn.

Misverstand 2: Lerarenregister is een stok om mee te slaan
“Het Lerarenregister is niet van de werkgevers, niet van de vakbonden en niet van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs”, zegt Van Andel. Het zijn de leraren zelf die de eisen stellen. Voldoe je niet aan deze eisen dan word je automatisch uit het register gezet omdat je niet voldoet aan wat de beroepsgroep zelf heeft afgesproken. “Dit is in overleg gegaan met vijf onderwijsorganisaties die leraren vertegenwoordigen. Die hadden allemaal een stem in het onderhouden van bekwaamheid. Zij gaan over de omvang en inhoud van de scholing. Nu is 160 uur in vier jaar afgesproken.” 

Misverstand 3: Van het Lerarenregister moet je flutcursussen doen. 
“Leraren gaan zelf over de cursussen, trainingen en scholing die ze nuttig vinden om te volgen. Dat is heel breed. Volg jij een medezeggenschapsraad-training? Dan voegt dat ook iets toe aan je ontwikkeling of doe je aan peer review, dan kan dat meetellen in het register. Ik denk dat leraren heel goed een passende training kunnen kiezen die ze op dat moment nodig hebben”, zegt Van Andel. Ook hier zijn het de docenten zelf die de trainingen, cursussen en andere scholingsactiviteiten goedkeuren. Er wordt al veel aangeboden. Als het register verplicht wordt, zijn het ook de leraren die achteraf een oordeel geven over de door hen gevolgde training. Ze kunnen een negatieve recensie geven.

Brochure over het CE voor docenten met een examenklas

imageAls docent speelt u een belangrijke rol bij de voorbereiding, afname en correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Daarom heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de brochure Het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent zaken die voor de uitvoering van deze taken van belang zijn op een rij gezet. Deze brochure is te downloaden op de nieuwe informatiepagina www.ikhebeenexamenklas.nl.

Op deze pagina wordt ook aangegeven waar docenten meer informatie kunnen vinden, bijvoorbeeld over normering en kandidaten met een beperking.

De brochure en de pagina ikhebeenexamenklas.nl beperken zich op dit moment tot de papieren centrale examens (vmbo, havo en vwo). Informatie over de digitale centrale examens bb en kb en centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht is te vinden op de vernieuwde website www.examenblad.nl. Daar vindt u ook alle centrale examens en syllabi van voorgaande jaren. 

Onderwijscoöperatie en BON beëindigen samenwerking

imageVerschil van inzicht in hoe de agenda van de beroepsgroep uitgewerkt moet worden heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen BON en de Onderwijscoöperatie is beëindigd. De Onderwijscoöperatie gaat verder met een bestuur waarin vier partijen vertegenwoordigd zijn: AOb, CNV Onderwijs FvOv en Platform VVVO.

BON was in 2012 een van de vijf organisaties die de Onderwijscoöperatie hebben opgericht. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie constateert dat de afgelopen jaren succesvol en met volledige eenheid van bestuur is samengewerkt aan een sterkere positie van de beroepsgroep. De afgelopen vier jaar heeft de Onderwijscoöperatie, inclusief BON, grote successen geboekt zoals de deze maand door de Tweede Kamer aangenomen wetswijziging die leraren de zeggenschap geeft over hun eigen professionalisering en het lerarenregister. Ook was BON betrokken bij andere mooie resultaten zoals de oprichting van het LerarenOntwikkelFonds dat leraren in staat stelt hun eigen initiatieven voor beter onderwijs te ontwikkelen, het video platform Leraar24 voor kennisuitwisseling tussen leraren, het jaarlijkse Lerarencongres en de Verkiezing Leraar van het Jaar. Nu BON geen deel meer uitmaakt van de Onderwijscoöperatie nemen de vier bestuurspartijen de verantwoordelijkheid voor de verdere uitwerking van de agenda van de beroepsgroep en alle afspraken die in dat kader zijn gemaakt.

Speciale Platform VVVO-bijeenkomst voor raadpleging vakverenigingen over Onderwijs 2032

Woensdag 28 september heeft het Platform VVVO een bijeenkomst gehouden, waarop aangesloten vakverenigingen hun mening konden uiten ten aanzien van het eindrapport van de commissie Schnabel. Na een korte inleiding over bedoeling en werkwijze door OC-werkgroeplid Aad van der Drift, konden vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen een pitch houden die in verkorte vorm zicht geeft op hun eigen standpunt.
De pitches en discussies vonden in eerste instantie plaats op basis van twee vragen, in gezamenlijkheid geformuleerd door de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie.
Vraag 1: geeft het advies van Schnabel de juiste richting voor een nieuw curriculum? en
vraag 2: hoe kan en wil de beroepsgroep invulling geven aan een nieuw curriculum?

In de pitches werden helder voors en tegens ten aanzien van de twee vragen geformuleerd en we kunnen constateren dat een tendens in positieve richting waarneembaar was.
Een notulante maakte verslag van de pitches en commentaren ten aanzien van richting en invulling van het advies. Begin november wordt de algemene uitslag (ja of nee voor de plannen) aan de staatssecretaris overhandigd.

Hebben centrale toetsing en examinering uw interesse?

Het CvTe heeft de volgende vacatures:

Vacatures Collegeleden
Binnen het College ontstaan er met ingang van 1 december 2016 vacatures voor:
– een plaatsvervangend lid uit de sector wetenschappelijk onderwijs (wo)
– een plaatsvervangend lid uit de sector middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
– twee leden met onderwijsbestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld in een personeelsorganisatie of bij de Onderwijscoöperatie, te weten:

– een docent-lid
– een plaatsvervangend docent-lid

Vacature Voorzitter vaststellingscomissie Engels B2 mbo met ingang van 1 november 2016.
Meer weten of solliciteren? Kijk op www.hetcvte.nl/vacatures