Nieuwsberichten

ADVIES TABEL OPSTUREN EXAMENWERK

De adviestabel was een product van sociale partners dat te vinden was op het meldpunt.
Dat meldpunt bestaat dit jaar niet.
Overleg met Examenloket en CvtE gaf aan dat de VO-Raad een logischer plek was, Immers CvTE is voor docenten niet direct de aangewezen plaats voor zaken als verzenden van examenmateriaal.
Na overleg met de VO-Raad wordt de tabel daar geplaatst. Diverse organisaties (waaronder DUO/Examenloket, Cito en CvTE + sociale partners en vakinhoudelijke verenigingen) hebben de link met verwijzing

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/539/original/Adviestabel_opsturen_examenwerk_2018.pdf?1517402274

OPROEP!

Denk mee over het docentencongres!
Leerling 2020 organiseert op 19 november 2018 het derde docentencongres over gepersonaliseerd leren al dan niet met behulp van ict.
Het congres van en voor docenten geeft praktische handvatten om de volgende dag met gepersonaliseerd leren aan de slag te gaan. We zijn op zoek naar docenten die mee willen denk over de inhoud van het docentencongres. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail met telefoonnummer naar leerling2020@schoolinfo.nl o.v.v. inhoud docentencongres.
We nemen dan binnenkort contact met je op.
Vergeet niet om het docentencongres alvast in je agenda te zetten.

Bijeenkomst meewerkende leraren Platform VVVO bij de Onderwijscoöperatie

Het bestuur van het Platform VVVO heeft het initiatief genomen om periodiek in gesprek te zijn met de meewerkende leraren van het Platform bij de OC. We hebben met elkaar het werk verkend dat gedaan wordt door leraren. Ook hebben we gekeken naar de veranderingen die gaande zijn.
De leraren hebben verschillende adviezen gegeven aan het bestuur van het Platform.

Met grote instemming geven de leraren aan dat zij met plezier en veel betrokkenheid hun werk doen. Wel werd geconstateerd dat er veel personele veranderingen zijn geweest, en dat daardoor de aansturing onduidelijk was. De werkgroepen van de verschillende ‘programma-lijnen’ (met name communicatie en beroepsontwikkeling) zijn sinds de zomer niet meer actief geweest. Onduidelijk was waarom, daar is niet over bericht. Geconstateerd werd dat werkgroepen een belangrijke functie hebben in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Het bestuur van het Platform heeft de prioriteiten van het Platform voor 2018 nader belicht. Het Platform heeft als kerntaak de gezamenlijke belangen van de vakverenigingen te behartigen. Dat zijn bijvoorbeeld m.b.t. het project curriculum.nu, school- en landelijke examens en bevoegdheden.

Het belang van participatie binnen de OC ligt met name in de beroepsgroepvorming. Dat is waar onze leraren ook met name ambities willen waarmaken. Leraar24 en vooral LOF en Pioniers worden daarbij gezien als belangrijke initiatieven die bijdragen aan beroepsgroepvorming. In het land is er veel enthousiasme voor deze ontwikkeling.

Naar de andere kerntaak van de OC, de ondersteuning van de ADV (Afvaardiging DeelnemersVergadering), zijn de leraren wat terughoudend. Er is weinig informatie beschikbaar over de werkwijze en plannen van de ADV. Wanneer daar meer duidelijkheid over is, kunnen we ook uitdrukkelijker positie bepalen. Nu lijkt er rond de professionele keten pas op de plaats gemaakt worden.

Het bestuur van het Platform wordt geadviseerd om zo door te gaan met de middelen die we hebben: eigen prioriteiten kiezen en daar vooral de energie in steken.

Naar de reorganisatie van de OC die op stapel staat wordt nieuwsgierig uitgekeken. De vraag is hoe het volgend schooljaar de positie en het werk van de meewerkende leraren zal zijn. Verwacht wordt dat daarover op korte termijn duidelijkheid komt.

We hebben afgesproken weer een bijeenkomst te organiseren als daar aanleiding voor is. Deze bijeenkomst wordt als zeer nuttig ervaren. Goed om bij te praten en ideeën uit te wisselen.

VISIE op VAKKEN

Op verzoek van Curriculum.nu hebben diverse vakverenigingen de visie over hun vak geformuleerd.
Deze visies worden hier gedeeld.
Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Voor de leergebieden Nederlands, Engels (met ook aandacht voor Frans, Duits en Spaans), Rekenen/ wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Een visie vanuit de vakverenigingen op wat hun vak behelst is voor deze teams noodzakelijk.
Van drie bij het Platform VVVO aangesloten verenigingen is het visie-document nu te lezen.
Om hiervan kennis te nemen delen zij hun document in deze mailing en de website van het Platform.
vakvereniging i&i visie op Digitale geletterdheid
Vecon visie op Economie
NVLM visie op Maatschappijleer

 KNAG visie op Aardrijkskunde

NVvW visie op Wiskunde in het Voortgezet Onderwijs

Jac Kriens uit bestuur Platform VVVO

Met ingang van 1 december 2017 heeft Jac Kriens aangegeven zijn bestuursactiviteiten neer te willen leggen. Hij was sinds september 2016 vanuit de NVLM voorgedragen aan het Platform VVVO. Als algemeen bestuurslid was Jac o.a..verantwoordelijk voor de zaken op het gebied van de rekentoetsen en het register. Jac heeft aangegeven dat de binding met het werkveld steeds minder is geworden en zijn verwachtingen bij de verrichtingen van het Platform VVVO niet geheel aan zijn verwachtingen hebben voldaan. Als bestuur zijn we Jac zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en kunnen zijn beslissing alleen maar respecteren. Over de invulling van de ontstane vacature is het bestuur nog in gesprek. Thans gaat men door in de huidige constructie. Mocht het werkveld zich gaan uitbreiden dan is de invulling voor een nieuwe en vijfde persoon een optie.

Uitnodiging van The Crowd

Na ruim vijf jaar heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van The Crowd besloten de vereniging op te heffen. Hier lees je daar meer over. Om het succes van The Crowd te vieren, om afscheid te nemen van de vereniging en om symbolisch ons deel van het stokje over te dragen aan al die andere initiatieven die er inmiddels zijn, organiseert The Crowd op 7 april 2018 in of in de omgeving van Utrecht, voor de laatste maal, een activiteit. Zij nodigt iedereen die werkzaam is in het onderwijs uit om daarbij aanwezig te zijn. Het evenement is gratis voor zowel leden als voor niet-leden.

Het thema is, hoe kan het ook anders: regie over eigen professionalisering. Het wordt een dag waarop een aantal succesvolle activiteiten van The Crowd uit de afgelopen jaren worden herhaald, een dag waarop andere initiatieven met een vergelijkbare doelstelling als The Crowd een podium krijgen, maar vooral een dag waarop leraren samenscholen om met en van elkaar te leren.

Ben je werkzaam in het onderwijs? Dan ben je van harte uitgenodigd! Meer informatie volgt spoedig… maar we kunnen nu al zeggen: dat wil je niet missen, dus meld je nu alvast (gratis) aan!

VISIE vakvereniging i&i op digitale geletterdheid

Op verzoek van curriculum.nu is het bestuur van i&i aan de slag gegaan met het formuleren van onze visie op het vak of leergebied digitale geletterdheid.
De eerste aanzet werd in het najaar gegeven door het bestuur dat daarvoor een aantal keren bij elkaar kwam. Tijdens de onlangs gehouden praktijkdag hebben zij hun eerste concept laten beoordelen. De ideeën en aanpassingen zijn meegenomen naar de onlangs door ons georganiseerde visie-middag en -avond in Utrecht.
Tijdens deze avond werd alle informatie genotuleerd en in het bijgevoegde visie-stuk opgenomen.
Met veel genoegen hebben we deze visie op 1 december naar het curriculum toegezonden.
Uiteraard wil i&i de uiteindelijk geformuleerde visie andere vakverenigingen niet onthouden.
Wie omissies ontdekt of graag nog iets wil hebben opgenomen kan dat tot 1 januari melden aan de secretaris van de vereniging (secretaris@ieni.org).
Het bestuur komt nog een keer bij elkaar om eventuele aanpassingen te maken op basis van de binnengekomen opmerkingen. Klik hier om het document te lezen.

SOLLICITATIE PERIKELEN

De afgelopen periode is de Onderwijscoöperatie op zoek geweest naar een onafhankelijk voorzitter als opvolger van Joost Kentson. Er is een profiel opgesteld. Belangrijk onderdeel van het profiel is dat de voorzitter een leraar is. Er hebben ongeveer 20 leraren gesolliciteerd, vanuit de LAR (lerarenadviescommissie) is er een benoemingsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen met leden uit iedere bij de OC aangesloten organisatie. Deze BAC heeft unaniem een kandidaat voorgedragen. Met deze kandidaat heeft het bestuur van de OC twee gesprekken gevoerd. Het bestuur van de OC heeft besloten na deze gesprekken de benoeming niet te laten bekrachtigen door de ALV van de OC.
De afgelopen dagen is er in de (social) media veel aandacht geweest voor deze kwestie. Ook zullen morgen (vandaag al online) in de landelijke pers (Trouw en AD) artikelen verschijnen.
Leraren van binnen en buiten de OC hebben grote moeite met het niet benoemen van deze kandidaat. Het bestuur van de OC heeft op de website van de Onderwijscoöperatie een bericht over de sollicitatie geplaatst (onder tabblad Nieuws).

Wat is de positie van ons Platform?
Vanaf 1 september maakt (tijdelijk) het Platform geen deel uit van het bestuur van de OC. Aad van der Drift heeft als interim voorzitter die rol tot dan vervuld. Vanaf waarschijnlijk 1 november zal Hans Kok als nieuwe voorzitter van het Platform weer zitting nemen in het bestuur van de OC.
Met betrekking tot de sollicitatie vinden wij het erg jammer dat niet tot benoeming is over gegaan. De BAC was duidelijk in haar unanieme advies. Wij kennen de inhoudelijke en strategische verschillen tussen de sollicitant en het bestuur van de OC onvoldoende.
Wij betreuren deze gang van zaken des te meer omdat de OC voor belangrijke veranderingen staat en dat is ook echt nodig. Het motto ‘van, voor en door’ en de daarbij behorende positie van de leraar moet echt meer worden waargemaakt in het kader van de realisatie van een sterke beroepsgroep, iets dat jullie als vakverenigingen tijdens de ALV voor de zomer unaniem hebben duidelijk gemaakt.
Als platform willen we ons de komende periode strategisch en inhoudelijk sterk voor een echte docentgerichte OC maken.

Namens het bestuur Platform VVVO
Hans Kok, Voorzitter

Vertrouwen in de Toekomst

In het Regeerakkoord hebben het Lerarenregister en de Curriculum herziening een prominente plek gekregen.
Link naar het regeerakkoord

Onderwijs en onderzoek

Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven, voorkomt en verkleint achterstanden en helpt talenten zich optimaal te ontwikkelen. Goed onderwijs legt de basis voor een gezonde en succesvolle samenleving. We blijven daarom investeren in het verder verbeteren van ons onderwijs en onderzoek. En in de mensen die erin werken. We geven hen ruimte en verantwoordelijkheid. De voornaamste ambities van dit kabinet liggen in de bestrijding van kansenongelijkheid en de stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs.

(meer…)

Nieuwe voorzitter PLATFORM VVVO

Tijdens de Algemene Ledenvergadering met de vakinhoudelijke verenigingen is op 4 oktober Hans Kok unaniem benoemd  tot voorzitter van het bestuur Platform VVVO.

Hans Kok is zijn hele werkzame leven werkzaam in het onderwijs. Als leraar (informatica, maatschappijleer), decaan, en teamleider op scholen. Later als trainer en adviseur bij een landelijk bureau (APS). De laatste jaren als beleidsmedewerker / projectleider bij  de Onderwijscoöperatie.

Zijn ambitie als voorzitter is om de positie van de leraar te versterken. Het gaat om ruimte en zeggenschap die nodig is om als professional het beroep te kunnen uit oefenen. Dat geldt voor de individuele leraar en zijn team op school, maar ook voor vakvereniging en als beroepsgroep.

Samenwerking en verbinding zijn daarbij sleutelbegrippen. Er is werk aan de winkel, Hans Kok levert graag en met overtuiging een bijdrage.