Nieuwsberichten

Wie wint de Educatieve Parel op de Dag van de Educatieve Auteur?

Logo_EducatieveParel

Schrijf jij vaak zelf je lesmateriaal? Dan is dit misschien interessant voor jou…
Wie wint de Educatieve Parel op de Dag van de Educatieve Auteur?
De Dag van de Leraar kennen we al jaren. Goede lesgevers zijn belangrijk. Maar kan de leraar zonder lesmateriaal? Hij kan zelf lessen ontwerpen. Maar alle lessen? Niet elke goede lesgever is ook een lesmaker. De “Dag voor de Educatieve Auteur” zet de auteurs en schrijvende docenten in het zonnetje. Zij zijn onontbeerlijk voor goed onderwijs.
Op 11 november, de Dag van de Educatieve Auteur, is in Amersfoort een studie- en ontmoetingsdag.

(meer…)

MEEDENKSESSIE voor vakverenigingen 14 september 2017

Vanaf augustus 2018 zijn alle bevoegde leraren volgens de wet verplicht zich in het nieuwe lerarenregister te registreren. In augustus 2019 staan alle bevoegde leraren geregistreerd en start de eerste periode van vier jaar tot aan herregistratie in 2023. De beroepsgroep stelt zelf de eisen op die gaan gelden voor leraren in het nieuwe lerarenregister om na vier jaar te kunnen herregistreren: de zogenoemde herregistratiecriteria.
Deze criteria gaan over wat een leraar minimaal moet doen om zijn bekwaamheid te onderhouden (Zie FAQ: Wat verstaan we onder bekwaamheidsonderhoud?). Leraren stellen ook valideringsregels op waaraan bijvoorbeeld cursussen of activiteiten moeten voldoen om je bekwaamheid als leraar te onderhouden.
Ben jij leraar en wil jij graag meedenken over en meewerken aan deze herregistratiecriteria en valideringsregels doe dan mee.
Wilt u dit bericht ook uitzetten in uw organisatie? Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leraren uit de vakverenigingen deelnemen.
Waar? 
Onderwijscoöperatie
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
aanmelden
https://goo.gl/forms/AFf0pADMECxFmh7x2 

PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 wordt in een bijeenkomst in De Balie (Amsterdam) voor de tweede keer de door de Onderwijsraad ingestelde prijs voor de beste Onderwijsblog uitgereikt. Een prijs waarmee de Raad het publieke debat over onderwijs via sociale media wil bevorderen. Voordrachten voor werk dat voor de prijs in aanmerking komt, kunnen tussen 1 september en 15 oktober 2017 worden ingediend. Begin december 2017 worden de nominaties bekendgemaakt.

In aanmerking komen Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs enzovoorts) afkomstig uit alle sectoren van het veld, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs. (meer…)

LERARENCONGRES 2017

imageHet vijfde Lerarencongres komt er aan!
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie de lustrumeditie van het Lerarencongres.
Twee dagen vieren we het leraarschap met interactieve workshops, inspirerende lezingen en vele andere verrassende activiteiten.
Dit vindt net als vorig jaar plaats op ROC Midden Nederland te Amersfoort. Studenten van ROC Midden Nederland maken deel uit van het programma en werken mee aan de verzorging en catering.
Deelname aan het congres is gratis.
Bestel gratis tickets via deze link, voor aanmelding op één of beide dagen.
Programma
Een commissie van leraren uit alle sectoren heeft het programma samengesteld.
Leraren geven workshops en lezingen (er komen geen commerciële partijen aan bod).
Daaromheen is een programma met muziek, theater, inspiratie en sprekers als Jelle Jolles, Justine Pardoen en Marcel van Herpen. 

Op de hoogte blijven?
Dat kan via Facebook  of  hou de website in de gaten.

STEL JE VERKIESBAAR!

In september 2017 worden verkiezingen gehouden voor de eerste afgevaardigden van de Deelnemersvergadering. Stemmen en/of meebeslissen?
Wie wil namens de beroepsgroep meehelpen aan het vormgeven van een duidelijke beroepsgroep?

WAT HOUDT DAT IN?
De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan. De eerste (24) afgevaardigden van de Deelnemersvergadering krijgen de kans om zelf mede vorm te geven aan de basis van hun takenpakket. Ook beslissen en denken de afgevaardigden mee over al lopende trajecten. Zo gaan ze vanaf oktober 2017 aan de slag met het voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringseisen voor professionele activiteiten. Dat geldt ook voor de professionele standaard. Benieuwd naar de werkzaamheden van de afgevaardigden, kijk dan hier.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM KANDIDAAT TE KUNNEN WORDEN?
Om kandidaat te kunnen zijn, moet u zijn aangemeld bij het vrijwillige register. Ook moet u drie jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de sector waarvoor u zich kandidaat stelt. Als u minder dan drie maanden er tussenuit bent geweest, wordt dat niet aangemerkt als een onderbreking. U moet in de periode van bovengenoemde drie jaar hebben voldaan aan de eisen die de Wet Lerarenregister en registervoorportaal stelt om in het lerarenregister te worden opgenomen. Dit betekent dat u bevoegd moet zijn.

TIJDSINVESTERING
Omdat de Deelnemersvergadering nieuw is, kan slechts een indicatie gegeven worden van de tijd die u als afgevaardigde zal investeren. Houd tot juni 2018 rekening met 4 tot 8 uur per week voor het inwerken, het ontwikkelen van een werkwijze en het voorbereiden en nemen van een aantal belangrijke besluiten. De inschatting is dat vanaf juni 2018 de werkzaamheden 2 tot 4 uur per week zullen vergen.

VERGOEDING?
De afgevaardigden krijgen een gezamenlijk budget voor de uitvoering van hun taken. Binnen dat budget bepalen de afgevaardigden zelf de wijze waarop de door hen te maken kosten en tijdsinvestering worden vergoed.

Enquête examencorrectie

Ook dit jaar houden is er weer een enquête. We kunnen op deze wijze dus een goed beeld krijgen van de tijd die gemoeid gaat met het nakijken van de examens en de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Er is een enquête voor de eerste correctie en voor de tweede correctie. Let op, er zijn ook vragen over hoe de eerste/tweede corrector naar jouw werk heeft gekeken, dus je kunt de enquêtes pas invullen nadat je het werk terug hebt van de tweede corrector.

(meer…)

De vakverenigingen en het vervolg op Onderwijs2032

imageDe laatste tijd is er veel binnen het Platform VVVO veel gesproken over de voortgang van Onderwijs 2032. Zowel vanuit het bestuur van het Platform VVVO als vanuit de vakverenigingen zelf is er contact geweest met leden van de Coördinatiegroep (de groep die de uitwerking van het vervolg van Onderwijs 2032 aan het verkennen is).
Op 8 mei is er met de bij de FvOV aangesloten vakverenigingen en de vakverenigingen in het Platform VVVO een gezamenlijke bijeenkomst geweest, waarin de vakverenigingen konden aangeven hoe ze tegen curriculumontwikkeling aankijken en welke rol ze daarin voor hun vakvereniging zien.
De Coördinatiegroep gaf tijdens deze bijeenkomst een toelichting op hoe ze de door de Tweede Kamer gewenste ontwikkelingen (via aangenomen moties) moeten interpreteren en op welke manier het proces een vervolg kan krijgen.
De Tweede Kamer heeft o.a. uitgesproken dat voor de vakken/thema´s Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek Ontwikkelteams aan de slag moeten voor de uitwerking. Voor de overige vakken ligt het initiatief bij o.a. de vakverenigingen.
De vakverenigingen hebben door aangenomen moties van de Tweede Kamer een sterkere positie in de uitwerking van Onderwijs 2032 gekregen.

Curriculumaanpassing gewenst
Bijna al onze vakverenigingen geven aan dat ze een curriculumaanpassing wenselijk vinden.
Over op welke termijn dat moet, lopen de wensen van de vakverenigingen uiteen.
Een aantal vakken is al bezig met een curriculumaanpassing, een aantal vakken wil op korte termijn een aanpassing en een aantal vakken pas op de lange termijn.
Ook over welk onderdeel aanpassing behoefd is verschil binnen de vakverenigingen: het kan gaan om de kerndoelen primair onderwijs, de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs of de eindtermen in de bovenbouw voortgezet onderwijs, of een combinatie hiervan.
Het doel van de vakverenigingen is om uiteindelijk te komen tot een goede doorlopende leerlijn van primair onderwijs tot het einde van het voortgezet onderwijs.

(meer…)

Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!

De examens zijn in het vmbo al begonnen, in mei volgen havo en vwo. Net zoals vorig jaar hebben de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad een meldpunt ingesteld. Heb jij genoeg tijd om alle examens goed na te kijken? Welke knelpunten ervaar je of heb je suggesties? Laat het weten!

Alle partijen – docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen – willen dat die examens zo goed mogelijk verlopen. Dat geldt zowel voor de eerste als de tweede correctie. De organisatie op school rond de examens dient op orde te zijn, docenten moeten de tijd krijgen om het werk goed en volledig na te kijken. Daarom is er een handige checklist organiseren correctiewerk opgesteld met tips om de examens soepel te laten verlopen.
Nakijken
De docent moet van de schoolleiding alle ruimte krijgen de correctie van het examenwerk goed, volledig en tijdig uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat de leraar vrijgesteld wordt van lessen en/of taken. Van groot belang is de adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector die in overleg met de diverse vakverenigingen en het College van Toetsen en Examens is opgesteld. Scholen wordt dringend verzocht zich aan deze adviestabel te houden.
Net zoals vorig jaar hebben bonden samen met de VO-raad een Meldpunt correctie centraal examen ingesteld waar docenten, schoolleiders hun vragen, klachten en suggesties direct kwijt kunnen.

Vakverenigingen krijgen stevigere positie bij aanpassen onderwijsaanbod

Na twee hoorzittingen en een Algemeen Overleg van donderdag 20 april heeft een Kamermeerderheid aangegeven door te willen gaan met de ontwikkeling van een aangepast onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs.
De Kamerleden spraken met staatssecretaris Dekker (OCW) over de volgende stap naar een aangepast onderwijsaanbod, waarvoor de Coördinatiegroep Onderwijs 2032 een voorstel heeft ingediend.
De Kamer stelde middels een aantal aangenomen moties aanpassingen voor op dit plan (zie hieronder). Door deze moties is de positie van de vakverenigingen ten aanzien van het vervolgproces sterker geworden.

(meer…)

Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben.  De datum van 12 juni “ weer terug bij de eerste corrector ”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast het examensecretariaat.

Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

Klik hier voor de gehele tabel.